Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi
BIS darbība (sadarbības partneri)
LVRTC tehnisko darbu ietvaros 8.jūlijā līdz plkst.3.00 iespējami periodiski pārtraukumi eParaksta zīmogošanas servisā
BIS darbība (sadarbības partneri)
Saistībā ar VRAA un LVRTC tehniskiem traucējumiem autorizācija ar Latvija.lv iespējama tikai no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas IP adresēm

BIS lietošanas noteikumi

LIETOTIE TERMINI

ELEKTRONISKAIS PAKALPOJUMS – pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanai nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā (neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.

BIS – Būvniecības informācijas sistēma ir valsts sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamo informāciju un dokumentus un nodrošina informācijas apriti starp publiskās pārvaldes, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā.

BIS IEKŠĒJĀ SISTĒMA – BIS sadaļa, kurā ar piešķirtam autentifikācijas tiesībām darbojas būvvalžu, institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, kontrolējošo institūciju, institūciju, kas skaņo būvniecības dokumentāciju un tehnisko noteikumu izdēvēju darbinieki.

BIS PORTĀLS – BIS tīmekļa vietne, kura sastāv no divām daļām: publiskas daļas un personificētās BIS darba vietas autentificētiem lietotājiem.

LIETOTĀJS – jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto BIS.

LIETOTĀJA KONTS – autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam BIS. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentifikācijas.

PĀRZINIS – valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada BIS darbību.

FIZISKAS PERSONAS DATI - šo noteikumu izpratnē jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.
2. BIS publiskais portāls sastāv no divām daļām – publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļautā informācija un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt pieprasījumus un iesniegumus elektroniski.
3. Lietotāji BIS var autentificēties ar šādiem līdzekļiem:
3.1. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti;
3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto e-ID karti;
3.3. SEB, Swedbank, Citadele, Nordea, DnB, Norvik, PrivatBank vai Meridian Trade Bank internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.
3.4. BIS pārziņa piešķirto lietotājvārdu un paroli.
4. Lietotājiem pieejamais BIS informācijas un elektroniskā pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā Lietotāja statusu:
4.1. BIS iekšējās sistēmas lietotāji, BIS var autentificēties ar 11.1 – 11.4.apakšpunktā norādīto autentificēšanas līdzeklī;
4.2. BIS publiskā portāla lietotāji, BIS var autentificēties ar 11.1 – 11.3.apakšpunktā norādīto autentificēšanas līdzekli.
5. Lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas norādīšanu un aktualizēšanu BIS.
6. Šie noteikumi nosaka BIS un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Pārzinis jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs mainīt šo noteikumu saturu. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas BIS mājas lapā (www.bis.gov.lv).
7. Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram BIS lietotājam, kurš ir autorizējies BIS (www.bis.gov.lv) elektronisko pakalpojumu saņemšanai.
8. Lietotājam uzsāktā elektroniskā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas citu valsts informācijas sistēmu datos ir veiktas pēc elektroniskā pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā elektroniskā pakalpojuma izmantošanas reizē.
9. Lietotājs visus neskaidros jautājumus par BIS lietošanu var uzdot Pārzinim, izmantojot BIS pieejamo funkcionalitāti.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10. Lietotājs, kurš autorizējies BIS, piekrīt nodot savus personas datus Pārzinim Būvniecības valsts kontroles birojam, un tie var tikt salīdzināti ar citās valsts informācijas sistēmās pieejamajiem datiem. Lietotāja kontā reģistrācijas gaitā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai, kā arī BIS paziņojumu un brīdinājumu nosūtīšanai. Jebkuri personas dati, kurus Lietotājs brīvprātīgi nodod BIS vai tie tiek saņemti no citām valsts informācijas sistēmām vai citiem būvniecības procesa dalībniekiem, tiek apstrādāti atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam nodrošināt būvniecības procesa norīsi elektroniskā veidā, izmantojot personificētu darba vidi.
11. Lietotājs, izmantojot BIS un tajā pieejamo informāciju par fizisko personu datiem, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likuma prasības.
12. Lietotājs apņemas BIS pieejamo informāciju izmantot tikai tiem elektroniskā pakalpojuma mērķiem, kuriem tā pieprasīta.
13. Lietotājs nedrīkst veikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt BIS drošību.
14. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus lietotāja rekvizītus. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs.
15. Lietotājs uzņemas atbildību par visām BIS veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām BIS, ja šīs personas piekļūst BIS, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas vai nu ar Lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā.
16. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, BIS vai tās daļu kopēšanu. Par nelegālām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā (izmantojot jebkura veida speciāli šim nolūkam izveidotas programmas vai skriptus), neatkarīgi no šo darbību mērķa.

BIS PĀRZIŅA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

17. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā bloķēt lietotāja piekļuvi BIS, ja tiek konstatēti šo noteikumu vai Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi.
18. Pārzinim ir tiesības personas datu apstrādi veikt, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.
19. Pārzinis sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz Lietotāja uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par identificētiem BIS kļūdām un nepieejamību.
20. izmantojot BIS interneta mājas lapu, informē Lietotāju par jaunumiem BIS un plānotajiem darbības pārtraukumiem;
21. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Pārzini un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

SAISTĪBU RAKSTS (paraugs)

Lietošanas noteikumi apstiprināti ar Būvniecības valsts kontroles biroja 03.03.2020. lēmumu Nr.1-1.9/2020/1

Lapa atjaunota 01.04.2022.