Būvniecības informācijas sistēma
Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra
No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

Būvniecība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā būvniecības lietā noteiktā būvniecības posmā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu, bet uz palīdzības lapu.

Pieejamie BIS e-pakalpojumi:

PILNVARAS UN DELEĢĒJUMI BŪVNIECĪBAS LIETĀS->
 • BŪVNIECĪBAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA PILNVARA izveidošana; aktīvas pilnvaras detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Fiziskas personas profilā SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Juridiskas personas profilā izveidoto DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, labošana, atcelšana; datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Juridiskas personas profilā JAUNS DELEĢĒJUMS izveidošana; aktīva deleģējuma detalizēta apskate, labošana, atcelšana; datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRAĪŠANA, t.sk.:
BŪVNIECĪBAS IECERE->
 • Būvniecības iesniegums ēkai
 • Būvniecības iesniegums inženierbūvei
 • Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei
 • Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai
 • Būvniecības iesniegums elektronisko sakaru tīklam
 • Būvniecības iesniegums dzelzceļa infrastruktūras objektam
 • Paskaidrojuma raksts ēkai
 • Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
 • Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei
 • Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam
 • Paskaidrojuma raksts dzelzceļa objekta būvniecībai
 • Paziņojums par būvniecību
Vēsturisko datu iesniegums (atkarībā no posma, kurā būvniecības lieta atrodas):
Būvatļauja ēkai vai inženierbūvei:
 • Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 • Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Paskaidrojuma raksts:
 • Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā
Apliecinājuma karte:
 • Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā
PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDE->
BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDE->
CITI IESNIEGUMI->
BŪVDARBI ->
Būvdarbu žurnāls, t.sk:
 • Būvlaukuma nodošanas akts
 • Būvniecības atkritumu deklarēšana
 • Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu
 • Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam
 • Būvuzraudzības plāns
 • Būvuzrauga pārskats
 • Cits pieņemšanas akts
 • Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts
 • Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs
 • Darbu veikšanas projekts
 • Ikdienas darbi
 • Izpildīto darbu akts
 • Materiālu izvešana uz citu objektu
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
 • Ražošanas rasējums
 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts
 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs
 • Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi *
 • Segto darbu pieņemšanas akts
 • Speciālie darbi
 • Tehniskās apsekošanas atzinums
 • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
 • Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu
Būvdarbu līgumi
Konfigurācija
Būvizstrādājumu konfigurācija
Tāme

BŪVDARBU PABEIGŠANA->
VZD pieprasījumi:
VVDZ pieprasījumi:
CITI E-PAKALPOJUMI->
Iesniegums par būves neesību:
Sūdzību iesniegšana -> Sūdzību iesniegšana, t.sk:
Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem->
Lapa atjaunota 05.10.2022.