Ekspluatācija

Sabiedrības informēšana par ekspluatācijas procesiem

Sabiedrības informēšanai par būvju ekspluatācijas procesiem ir izstrādāts būvju ekspluatācijas lietu reģistrs. Būves ekspluatācijas lieta ir BIS izveidota digitālā krātuve būves ekspluatācijas uzraudzības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzturēti ar konkrētās būves ekspluatāciju saistīti dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būves ekspluatācijas lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai. Daļa no būves ekspluatācijas lietas satura (pamatdati un dokumentu saraksts) jebkuram autorizētajam lietotājam ir publiski pieejama BIS publiskā portāla būvju ekspluatācijas lietu reģistrā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku un šo dzīvojamo māju pārvaldnieku savstarpējai mijiedarbībai un nepieciešamajiem procesiem, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, BIS izveidota mājas lieta, kas ir digitāla krātuve, kurā tiek attēloti un uzturēti ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu saistīti dati un dokumenti. Mājas lieta papīra formā jau ir pastāvējusi līdz šim, taču šobrīd ar BIS izveidotās funkcionalitātes palīdzību mājas lietas saturs ir pārnests digitālā vidē. Mājas lieta ir pieejama ikvienai personai, kurai ir dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kas veic pārvaldīšanas darbības uz pārvaldīšanas līguma pamata. Turklāt noteikta daļa no ikvienas mājas lietas satura, piemēram, informācija par pārvaldnieku, pieņemtajiem lēmumiem mājā, kā arī par to, vai mājā tiek veidoti uzkrājumi u.tml., ir publiski pieejama informācija ikvienam autorizētajam lietotājam BIS publiskā portāla māju lietu reģistrā.

Ekspluatācijas lietu reģistrs

Ekspluatācijas lietu karte (dati šobrīd tiek attēloti tikai par Būvniecības valsts kontroles biroja uzraudzībā esošiem objektiem)

Lapa atjaunota 23.05.2023