Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Jaunumi BIS portāla lietotājiem (BISP)

DECEMBRIS 2022

  • Aktuālie pilnveidojumi Būvniecības informācijas sistēmā

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības projektam “Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)” (turpmāk – projekts) tuvojoties noslēgumam, iepazīstinām ar aktuālajiem pilnveidojumiem, kas izstrādāti pēdējā – 6.laidiena ietvaros. Šajā laidienā izstrāde, galvenokārt, tika vērsta uz Būvniecības procesa uzlabojumiem, kuru ietvaros:
• veiktas izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā, izstrādāta datu iegūšana Meliorācijas kadastra informācijas ģeotelpiskajiem datiem un objekta pirmsreģistrēšana;
• izstrādāta BIM Projekta modeļa iesniegšanas un aktualizēšanas funkcija;
• veiktas izmaiņas Būvdarbu žurnālā – izveidots jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izstrādāti uzlabojumi būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
• pilnveidota projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu kontrole attiecībā uz būvniecības lietas izbeigšanu;
• veiktas izmaiņas Būvniecības lietas datu pieejamībā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, ja lietā ir atliktie darbi.

Savukārt, Ekspluatācijas lietā un Māju lietā ir izstrādātās šādas izmaiņas un papildinājumi:
• veiktas izmaiņas Māju lietas pamatdatu sadaļā;
• iestrādāta Ekspluatācijas lietas un Māju lietas darbību ierobežošana atkarībā no personas rīcībspējas statusa.

Paralēli minētajiem uzlabojumiem turpinājās darbs pie BIS administrēšanas jaunā moduļa izstrādes, kurā izveidots e-pakalpojumu novērtēšanas rīks, pilnveidotas masveida paziņošanas iespējas, kā arī veiktas izmaiņas publiskā portāla satura rediģēšanas funkcionalitātē.

BIS attīstības projekta ietvaros ir izstrādāta BIS mobilā lietotne, kura ir atbalsta rīks BIS lietotājiem, nodrošinot ātrāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus uz savu mobilo ierīci, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem. BIS Mobile lietotnes 1.versiju jau ir iespējams lejupielādēt gan App Store, gan Google Play veikalos. Drīzumā iepazīstināsim ar 2.versiju, kurā būs iespējams arī apskatīt izveidotos deleģējumus vai pilnvaras, kā arī iesniegt sūdzību.

Būvniecības valsts kontroles birojs paralēli jaunās funkcionalitātes izstrādei organizēja arī BIS lietotāju apmācības – vebinārus tiešsaistē, lai katram būtu iespēja noklausīties un redzēt, kas jauns ir ieviests un kā to izmantot ikdienas darbos. Arī par minētajiem jauninājumiem un uzlabojumiem jau ir bijušas apmācības (video ieraksti un prezentācijas atrodamas https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas).


BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF logo

NOVEMBRIS 2022

Avots: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

OKTOBRIS 2022

• Būvniecības uzsākšanas secība kārtās
Ja būvniecības lietā ir vairākas kārtas un būvvalde atzīmējusi, ka būvdarbi sāksies ar citu kārtu (nevis 1. kārta), tad būvdarbu žurnāla dalībniekiem nebūs iespēja darboties, jo tie netiks pielasīti šai kārtai. Vēlams būvvaldei vienmēr pārbaudīt vai ielasīti būvdarbu dalībnieki būvatļaujā, citādi – veidot būvatļaujas pielikumu vai iestatīt (kā pirmo) 1.kārtas uzsākšanu.

• Telpu grupu sadalīšana vai apvienošana bez pārbūves
Lai sadalītu vai apvienotu telpu grupas (bez pārbūves), izmantojams ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’. Šķirklī ‘Projekts’ pievienojama ieceres dokumentācija, kurā norādīta informācija par telpu grupām (situācija pirms un pēc apvienošanas vai sadalīšanas), t.sk. telpu eksplikācija.
Pēc ieceres (būvvaldē) apstiprināšanas - piesakāma kadastrālā uzmērīšana kadastra datu aktualizācijai, t.sk. izmaiņām par telpu grupas kadastra apzīmējumu un lietošanas veidu.

Atkārtoti izmantojamie materiāli (būvdarbu žurnāls)

• Tāmes pievienošana (detalizēts apraksts)
BISP lietošanas rokasgrāmatā no 421.lp

Dokumenta iekšējā saskaņošana BISP

AUGUSTS 2022

Klusēšanas piekrišanas princips (KPP)
Saeima 2021.gada 15.aprīlī pieņēma grozījumus Būvniecības likumā, kas nosaka atļaujas, atzīmes un saskaņojuma izdošanu ar noklusējumu – klusēšanas piekrišanas princips (KPP), kas stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.
KPP tiek piemērots BIS attiecībā uz ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’, detalizēta informācija pieejama vebināra ierakstā.
KPP funkcionalitātes iestrāde BIS citiem būvniecības ieceres iesnieguma veidiem turpinās.

MAIJS 2022

Atjauninātas BIS lietošanas rokasgrāmatas

BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti
/satura apraksts/

MARTS 2022

• Paziņojums par būvniecību (apraksts BISP / apraksts BIS2)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" grozījumiem no 2022.gada marta BIS ir ieviesta jauna funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (ēkām).
Papildus pilnveidota funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (inženierbūvēm) - saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
Papildus informācija https://bis.gov.lv/news/izmainas-buvniecibas-procesa-ierosinasana-bis-no-2022-gada-1-marta

FEBRUĀRIS 2022

VVDZ e-lūguma iesniegšana ārpus BIS
Nostiprinājuma lūgumu iespējams iesniegt resursā https://zemesgramata.lv, ja ir e-paraksts; vai vērsties pie notāra vai bāriņtiesā nostiprinājuma lūguma izveidošanai. Instrukcija pieejama arī pie katras nostiprinājuma lūguma formas. Kontaktinformācija https://zemesgramata.lv/saturs/lv/39-6-6

• ‘Izziņa par būves neesību’ izmaiņas un saistītā dokumentu atrādīšana BIS2
Informācija par izmaiņām pieejama vebināra ierakstā, sākot no 2:00:34 https://youtu.be/UBAcxy2dWYc?t=7234
Papildus BIS2 pieejama jauna tiesību grupa ‘Būves neesības dokumentu skatītājs’, kas sniedz iespēju skatīt sarakstu ar būves neesības dokumentiem bez būvniecības lietas; pievienot tiesību var BIS2 administrators.

• Vebināri ▷/video saraksts/ ▷/satura apraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

JANVĀRIS 2022

E-pasta adreses verifikācija
E-pasta adreses verificēšana ieviesta, lai izvairītos no kļūdainas e-pasta adreses norādīšanas un apstiprinātu e-pasta adreses piederību lietotājam. Verificēt e-pasta adresi iespējams, autorizējoties BIS, sadaļā 'Profils' pie e-pasta adreses ar pogu 'Verificēt'. Pārejas periods paredzēts divi mēneši – e-pasta paziņojumus no BIS pēc 2022.gada 1.marta saņems tikai lietotāji ar verificētu e-pasta adresi.

Vizuālā risinājuma pievienošana projektam
Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs, kuram ir tiesības pievienot un labot būvniecības lietas projekta datus, pievienojot vai labojot projekta lapas datus var uzstādīt vai noņemt pazīmi, ka lapa satur vizuālā risinājuma datnes. Pie lauka atrāda informatīvu paziņojumu - "Ja būvniecība lietas objektos ir vismaz viena ēka, projektam ir jāsatur vismaz viena lapa ar ieceres vizuālo risinājumu. Visas šādai lapai pievienotās datnes tiks publicētas BIS portālā kā ieceres vizuālais risinājums."

Tāmes konvertācija
Sākot ar 14.01.2022. sistēmā ir ieviests jauns tāmes pozīciju veidošanas princips. Tas ir tāmes pozīcijas tāmes ietvarā, kas tiek pakārtotas grupām. Savukārt, grupas var pakārtot vienu otrai.

DECEMBRIS 2021

• Dokumentu statusu apraksti (pārskats)
Lai uzlabotu dokumentu statusu saprotamību, publiskā BIS portāla pusē būvniecības lietā pie katra dokumenta pieejami informatīvi skaidrojumi, ar kuriem var iepazīties, novietojot datorpeles kursoru uz “i” simbolu.

• Paziņojums par būvniecību (apraksts BISP / apraksts BIS2)
Šobrīd funkcionalitāte ir realizēta daļēji - ir iespējams veidot un strādāt ar šo iesnieguma veidu, bet nav iespējams nomainīt būvniecības lietas veidu procesa vidū. Tāpēc, ja tika iesniegta Apliecinājuma karte, to var noraidīt un veidot šajā pašā lietā Paziņojumu par būvniecību. Pilnu procesu plānots realizēt 2022.gada martā.

NOVEMBRIS 2021

• Izmaiņas tiesību aktu regulējumā un BIS
Ar 01.11.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Ar šiem noteikumiem ir pilnveidots paziņošanas process (sk. šo noteikumu 6. prim punktu). Šobrīd BIS ir iespējams izmantot šo paziņošanas procesu, bet ar noteiktiem ierobežojumiem. Esošā funkcionalitāte nodrošina paziņojuma iesniegšanu, kas papildināma ar šo noteikumu 4. prim pielikumā minēto informāciju – būvniecības veids un būvniecības ieceres izstrādātājs. Tomēr, pievienojamās datnes parakstāmas (apstiprināmas) ārpus BIS ar drošu elektronisko parakstu līdzīgi kā tiek parakstīti elektroniskie dokumenti. Savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājam ir jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kurā norādīta šo noteikumu 157. trīs prim punktā minētā informācija - par būvdarbu pabeigšanu vai būvdarbu izpildes laika pagarināšanu, vai atcelt paziņojumu, ja būvdarbi netiks veikti.

• Papildināta funkcionalitāte – datu iesniegšana VVDZ (kā opcija)
Paredz iespēju izvēlēties – vai datus iesniegt zemesgrāmatai ar BIS starpniecību.
Vebināra video: https://youtu.be/Tiz8y8G-GUI?t=884

AUGUSTS 2021

BIS ieviesta jauna funkcionalitāte:

• Iesniegums par būves kadastrālo uzmērīšanu (t.sk. VZD rēķina samaksa tiešsaistē)
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-iesniegums-kadastralas-uzmerisanas-ar-datu-registraciju-aktualizacijai-kadastra-pieprasijumam

BISP rēķina samaksa tiešsaistē

• Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-zinas-par-buvi
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-vzd-pieprasijum

• Datu nodošana gan VZD, gan VVDZ (sadaļas VZD/VVDZ pieprasījumi)
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-apliecinajumu-par-buves-gatavibu-ekspluatacijai
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-bez-buvniecibas-lietas
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-esosaja-buvniecibas-lieta
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/buvdarbu-pabeigsana-ar-atzimi-paskaidrojuma-raksta-vai-apliecinajuma-karte
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-nepabeigtas-jaunbuves-registresanai

BIS pilnveides papildinājumi:

BISP projekta lapu saskaņošanai skaidrojumi un vizualizācija ar krāsu palīdzību

BISP būvizstrādājumu konfigurācijā dokumentu sarakstā pievienojams līdz 20 datnēm

Papildus informācija:

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

JŪNIJS 2021

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) datu pieprasīšana
Skaidrojums iekļauj vizualizāciju par TAPIS datu pieprasīšanu no publiskā BIS portāla puses un no būvvaldes darba vietas BIS2.

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

MAIJS 2021

• Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu ▷/apraksts/
Būvniecības lietām, t.sk. sagatavēm, kurām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir piešķīrusi prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu, BIS2 ienākošajiem darba uzdevumiem, piem., Tehnisko noteikumu izsniegšana vai būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšana, izpildes termiņš ir īsāks, kā tas būtu vispārējā kārtībā.

• Būvniecības ieceres dokumentācija - būvakustika
Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
Svarīgi! Lai apstiprinātu būvakustikas dokumentāciju ar rasējuma marku BAA, nepieciešams ielikt atzīmi pie 'Apstiprināt bez sertifikāta', savukārt, būvspeciālista sertifikātu jāpievieno datnē (skenētu) pie būvprojekta būvakustikas daļas.
BAA_buvakustika

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS mācību vebināru video ieraksti pieejami vienkopus.

APRĪLIS 2021

• E-adrese
Saņemot no BIS vēstuli E-adreses pastkastītē, turpmāk papildus saitei uz izsniegto dokumentu tiks nodrošināta iespēja pielikumā saņemt arī elektroniskā dokumenta datni.

• Vebināri ▷/video saraksts/
Papildināti aktuālie BIS mācību vebināru video ieraksti – pieejami vienkopus.

MARTS 2021

• BIS rokasgrāmata
Pilnveidota un aktualizēta kategorijās BIS palīdzība – lietotāju rokasgrāmta – ar aprakstiem un vizuālizāciju. Aicināti iepazīties un izmantot nepieciešamo informāciju arī bez autentifikācijas https://bis.gov.lv/bisp/lv/help

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

• (Aktuāli) Lineāro objektu būvniecība vairākās administratīvās teritorijās
Gadījumos, kad objekta būvniecība skar vairākas administratīvās teritorijas, būvniecības ieceres iesniegums jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi. Ja tiek izveidota viena būvniecības lieta ar būvprojektu minimālā sastāvā, tad iesniegšanas procesā izveidotā būvniecības lieta sadalās vairākās būvniecības lietās, proti, katra būvvalde saņem atsevišķu būvniecības lietu. Ņemot vērā minēto, pilnvarotajām personām uz automātiski izveidotajām būvniecības lietām nepieciešams saņemt jaunu pilnvaru.
Jāņem vērā, ka saskaņojumi paliek pie “pamata” lietas un tos nav iespējams pārnest uz automātiski izveidotajām lietām, jo tie satur sistēmas parakstu. Ja ir plānots būvvaldē iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu pilnā sastāvā, tad būtu jāizveido uzreiz vairākas būvniecības lietas, ievērojot nosacījumu – viena administratīvā teritorija – viena būvniecības lieta. Katrai administratīvajai teritorijai būvniecības lieta ir jāveido atsevišķi, t.sk. katrai būvniecības lietai jāpieprasa tehniskie noteikumi un būvprojekta saskaņojumi. Ieceres iesniegumi ar pievienoto būvprojektu pilnā sastāvā jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi.

FEBRUĀRIS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

• Ārvalstnieka reģistrācijas kārtība BIS
Gadījumos, kad ieceres ierosinātājs ir ārvalstnieks, nepieciešams ievērot šādu secību:
1) būvvalde BIS2 reģistrē ārvalstnieku un pieprasa ID ▷/apraksts/;
2) Tiesu administrācijas piešķirtais ID tiek ievadīts un ārvalstnieks tiek aktivizēts;
3) pēc kā statuss tiek mainīt no 'Pieprasīts' uz 'Aktīvs lietotājs';
4) BIS2 var reģistrēt ārvalstnieka izsniegtu pilnvaru; BISP/BIS2 veidot ieceres iesniegumu ▷/palīdzība/.

• Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā, bez saskaņošanas ar būvvaldi ▷/vebināra video 1:13:32/ ▷/BISP rokasgrāmata 357.lp/
Gadījumos, kad būvniecību regulējošie tiesību akti neparedz būvdarbu stadijā veiktās projekta izmaiņas saskaņot ar būvvaldi, tās ir nepieciešams saskaņot ar atsevišķiem būvdarbu dalībniekiem. Tikai pēc visu saskaņojumu saņemšanas projekta aktuālā versija būs pieejama būvdarbu gaitas sadaļā, kā arī BIS automātiski nosūtīs paziņojumu būvvaldei, tādējādi informējot par veiktajām izmaiņām.

• Būvdarbu žurnāla ierakstu izgūšana, pielāgošana pārskatam (CSV-Excel) ▷/apraksts/ ▷/vebināra video 1:07:17/

JANVĀRIS 2021

• Aicinām iepazīties ar BIS būvniecības statistiku
Ir pagājis gads kopš jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski BIS, kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no ieceres līdz būves ekspluatācijai.
Aicinām iepazīties ar būvniecības statistiku interaktīvajās atskaitēs BIS publiskajā portālā sadaļā STATISTIKA: jūs varat filtrēt un atlasīt datus pēc perioda, pēc būvvaldes vai tehnisko noteikumu izdevēja, pēc lielākas noslodzes vai cita parametra. Piemēram, var uzzināt, cik būvniecības ieceres ir ierosinātas un cik būvatļaujas ir izdotas 2020.gadā, cik noslogotas ir būvvaldes un tehnisko noteikumu izdevēji jūsu interesējošajā teritorijā un cik ilgā laikā tiek izskatīti un saskaņoti dokumenti, t.sk. būvprojekti.
Datus Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizē reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 16. datumam.

• Iesniegums ieceres ierosinātāja maiņai ▷/vebināra video 1:39:09/
Publiskā portāla lietotājam pēc autorizēšanās BIS ir iespēja iesniegt 'Iesniegumu ierosinātāja maiņai' – jāizvēlas 'Publiskais portāls' >> 'Būvniecības lietas' >> 'Tekstuālā informācija' >> Jāatlasa/jāizvēlas nepieciešamā būvniecības lieta >> 'Jauns iesniegums ierosinātāja maiņai'.

• Pazīme par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietā ▷/BISP rokasgrāmata 164.lp/
Lai pievērstu uzmanību nelasītiem paziņojumiem, publiskā BIS portāla lietotājiem, atverot kādu no būvniecības lietu sarakstiem, pie būvniecības lietas tiek attēlota izsaukuma zīmes ikona.

• Iesniegums par piekļuvi būvniecības lietai ▷/vebināra video 1:32:24/ ▷/BISP rokasgrāmata 203-211.lp/
Lai pieprasītu piekļuvi būvniecības lietai, sadaļā 'Pieejamās būvniecības lietas' jāizvēlas sadaļu 'Piekļuves pieprasījumi' un tad '+ Jauns pieprasījums'. Viena pieprasījuma ietvaros ir iespējams pieprasīt piekļuvi ne vairāk kā 10 būvniecības lietām. Ja būvvalde piešķirs vai atteiks piekļuvi būvniecības lietai, tad attiecīgais 'Lēmums par piekļuves piešķiršanu' vai 'Lēmums par atteikumu piešķirt piekļuvi' būs pieejams sadaļā 'Piekļuves lēmumi'.

• BIS atbalsta dienesta palīdzības pieprasīšana ▷/vebināra video 1:51:29/ ▷/BISP rokasgrāmata 44-45.lp/
Nepieciešamības gadījumos publiskā BIS portāla lietotājam ir iespēja atvērt piekļuvu savam profilam, lai BIS atbalsta dienests skatīšanās režīmā varētu piekļūt lietotāja profilam un sniegt palīdzību. Fiziskās personas profila uzstādījumos lietotājs redz sadaļu 'BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana' un, izvēloties 'Atļaut piekļuvi profilam', piekļuve savam profilam tiek atvērta un uzstādīta pazīme 'Piekļuve atvērta'. Pēc noklusējuma piekļuves derīguma termiņš ir 72h, bet lietotājam ir iespējama to slēgt arī ātrāk.

• Būvniecība kārtās ▷/vebināra video 1/ ▷/vebināra video 2/ ▷/rokasgrāmata BISP no 218.lp un BIS2 no 137.lp/
BIS izveidota jauna funkcionalitāte – definēt būvniecību kārtās.

DECEMBRIS 2020

Apjomīga jaunās 2.laidiena funkcionalitātes piegāde BIS notiek 10.12.2020. vakarā.

2020.gada 10.decembra vakarā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiek piegādāta (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” 2.laidiena funkcionalitāte “Būvniecības process – 1.daļa”, kura būtiski papildinās un uzlabos esošo BIS funkcionalitāti.
Līdz ar jaunās funkcionalitātes piegādi gan BIS publiskajā portālā (BISP), gan BIS iekšējā sistēmās (BIS1 un BIS2) būs pieejami būvniecības procesa papildinājumi, kas saistīti ar būvniecību kārtās, projekta skaņošanu un iesniegšanu, piekļuves pieprasīšanu un daudz ko citu, tādejādi ieviešot jaunumus visās būvniecības procesa stadijās.

Uzzini, kādi būvniecības procesa uzlabojumi BISP lietotājiem būs pieejami.

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷/detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

AUGUSTS 2020

Sistēmas lietotājiem piegādāta jauna/pilnveidota funkcionalitāte:

  • Paziņojumi par būvvaldes izsniegtajiem dokumentiem tiek nosūtīti e-pastā un paralēli e-adresē (ja e-adrese aktivizēta) - paziņojumā iekļauts būvniecības lietas numurs, nosaukums, objekta adrese un sistēmas saite lietai; un izsniegtā dokumenta datums, nosaukums un sistēmas saite dokumentam
  • Pilnveidota projekta dokumentācijas datņu masveida augšuplāde ▷/infografika/
  • Pilnveidots rēķinu samaksas modulis tiešsaistē

JŪLIJS 2020

Ieviesta jauna funkcionalitāte:

Lietošanas veida maiņa

Būvizstrādājumu reģistri

Pilnveidota funkcionalitāte:

MAIJS 2020

Par valsts nodevas apmēru daudznozaru uzņēmumam!
Lai daudznozaru uzņēmumi varētu valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ikgadējās informācijas iesniegumam jāpievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
Piemērs peļņas vai zaudējumu aprēķinam, kurā izveidota aile ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem:
Pza3

APRĪLIS 2020

Kontrolsummu EDLUS auditācijas pierakstu kopas (HASH summas) nodošana VEDLUDB
Informējam, ka ar šā gada 1.aprīli stājās spēkā Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem” 37.punktā noteiktā prasība galvenajam būvdarbu veicējam vienu reizi diennaktī aprēķināt kontrolsummu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopai par attiecīgo kalendāra dienu un vienu reizi diennaktī nodot to vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.
Būvniecības informācijas sistēmā Vienotajā darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) ir izstrādāta nepieciešamā funkcionalitāte, un Būvniecības valsts kontroles birojs aicina galvenos būvdarbu veicējus nodot šo informāciju VEDLUDB.

MARTS 2020

Būtiskākās izmaiņas:
1. No š.g. 6.marta, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju otrās un trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām, būvakustikas sadaļā ir jānorāda telpu akustisko parametru vērtības, norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības, kā arī trokšņa līmeņu prognozes.
2. Pie projektēšanas jāņem vērā būvnormatīva 3. pielikumā noteiktās skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām būvkonstrukcijām.

3. Sākot ar 2021.gada 1.janvāri jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pie ēku nodošanas ekspluatācijā, būs jāveic skaņas izolācijas mērījumus ne mazāk kā trīs pārbaudes konstrukcijām (būvnormatīva A2 Capture pielikums).

Grozījumi būvnormatīvā ir veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīvojamo un publisko ēku fondu – ēkas un blakus tam dzirdamais trokšņu līmenis neradītu apdraudējumu cilvēka veselībai un darbam, atpūtai un miegam nepieciešamajai akustiskā komforta kvalitātei.

Avots: Ekonomikas ministrija

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB - BEZ PILNVARAS SAŅEMŠANAS NO IEROSINĀTĀJA

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS DATU NODOŠANAI VEDLUDB (bez pilnvaras saņemšanas no Ierosinātāja)  [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

FEBRUĀRIS 2020

Ministru kabineta noteikumi
VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB
Ja būvatļauja izsniegta papīra formātā un komersantam darba laika uzskaites datus jānodod VEDLUDB, izsniegto vēsturisko būvatļauju jāreģistrē BIS. Papīra formātā izdotu būvatļauju BIS reģistrēt var Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS:
kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesības Pārstāvēt personu kā ierosinātāju, dokumentu sagatavošana. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).
Lūdzu vēsturisko datu reģistrēšanai paredzētajās pilnvarās neaizpildīt aili Būvniecības lieta!
Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona reģistrē vēsturisku būvniecību, izmantojot BIS publiskajā portālā sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA pieejamo e-pakalpojumu “REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU” :
Bis 1
Šim nolūkam var izmantot atbilstošu iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā vai iecerē:
Bis 2
Vēsturisko datu iesniegumā aizpilda vēsturiskā dokumenta pamatdatus:

Iesniegumā var aizpildīt vienu no sadaļām Ziņas par būvi vai ziņas par zemi, kas ļaus BIS noteikt atbildīgo iestādi, kurai piekritīgs iesniegums.

Bis 3
Pēc vēsturisko datu iesnieguma aizpildīšanas, datu ievadīšanu, izveidojot saistīto iesniegumu:
Bis 4
Saistītajā iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija par būvniecības procesa dalībniekiem. Sadaļā BŪVATĻAUJAS DALĪBNIEKU MAIŅA norāda informāciju no papīra formātā izdotās būvatļaujas:
Bis 5
Lai galvenais būvdarbu veicējs konkrēto būvobjektu redzētu savu būvlaukumu sarakstā VEDLUDB, tam jābūt norādītam kā BŪVDARBU VEICĒJAM!
Aizpildītu iesniegumu jāiesniedz būvvaldē, kas pārbauda ievadītās informācijas pareizību, APSTIPRINA vēsturisko datu iesniegumu un saistošo iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota būvniecības lieta BIS.
Gadījumā, ja Ierosinātājs nevēlas veidot pilnvarojumu BIS, tas var izsniegt pilnvaru būvdarbu veicējam pilnvaru ārpus sistēmas, kuru būvvalde iereģistrē BIS. Uz šādas pilnvaras pamata būvdarbu veicējs var izveidot vēsturisku datu iesniegumu BIS.
Vēsturiskas būvniecības lietas reģistrēšanu BIS var veikt būvvalde, ja Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona ir vērsies būvvaldē ar iesniegumu iereģistrēt BIS papīra formātā izsniegtu būvatļauju. Būvvalde izveido būvniecības lietu, izveido būvatļauju, kura ir identiska papīra formātā izdotajai būvatļaujai, t.sk. ievada informāciju par būvniecības procesa dalībniekiem, un APSTIPRINA.

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS DATU NODOŠANAI VEDLUDB   [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums par ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pēc breksita, vēstule pieejama šeit

Ārvalstnieku autentifikācija
No šī gada 24. janvāra būvvaldēm ir iespēja reģistrēt būves īpašnieku ārvalstnieku, lai turpmāk ārvalstnieks varētu piekļūt BIS lietotāja profilam. Ārvalstniekam ir nepieciešams griezties būvvaldē ar lūgumu pieprasīt ID Tiesu administrācijai. Pēc ID piešķiršanas ārvalstnieks saņems automātisku e-pastu ar piekļuves parametriem.
Uzmanību! Ārvalstnieki var reģistrēt kontu tikai un vienīgi uz vietas būvvaldē, lai būvvalde varētu pārliecināties, ka piekļuve tiek izveidota pareizam lietotājam.
- Latvijas pilsoņi var autorizēties BIS portālā tikai un vienīgi izmantojot latvija.lv autentifikāciju: internetbankas, e-paraksts, eID.
- Dzīvojošam ārzemēs Latvijas pilsonim, kuram ir ārvalstu pilsoņu pase, var autorizēties Būvniecības informācijas sistēmā, izmantojot piešķirtos piekļuves parametrus – lietotājvārdu un paroli.

Reģistrētais ārzemnieks pieslēdzas publiskajam BIS profilam. Izvēlamies “ārvalstnieks” autorizāciju, ievadam e-pastu un paroli, kurš tika nosūtīts e-pastā.

T1

T2

Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes lietošana

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka no 03.02.2020. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir pieejama Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUDB) funkcionalitāte un līdz ar to ir iespējams reģistrēt būvlaukumus VEDLUDB. Atgādinām, ka elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas informāciju par trešās grupas būves būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk, un informāciju par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, jānodod VEDLUDB līdz katra mēneša 15. datumam.
Lai atvērtu VEDLUDB sadaļu, pēc autorizēšanās BIS darba vietas sadaļā “Panelis” jāizvēlas “Pieslēgties VEDLUDB”.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1”  vai rakstīt: buvkomersanti@bvkb.gov.lv.

JANVĀRIS 2020

Aicinām piedalīties būvkomersantu aptaujā

Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicina Jūs piedalīties aptaujā par stikloto konstrukciju (logi, durvis vai fasādes) izvēles kritērijiem.
Aptaujas anketa pieejama šeit
Lūdzu aptauju aizpildīt līdz šā gada 4.februārim. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Būvniecības informācijas sistēmas portālā www.bis.gov.lv

BVKB rekomendē publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem regulāri apmeklēt BIS interneta vietnes sadaļu "Jaunumi BIS portāla lietotājiem", jo šajā sadaļā BVKB publicēs atbilstošas vadlīnijas jeb pamācības attiecībā uz izstrādāto un uzlaboto BISP funkcionalitāti, lai lietotāji varētu ātrāk apgūt jaunās iespējas un zinātu kā veikt attiecīgās darbības BISP sistēmā.

Lūdzu, apmeklējiet arī BIS interneta vietnes sadaļu "Biežāk uzdotie jautājumi'', kur Jūs arī varat meklēt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, t.sk. uz citiem tehniska rakstura jautājumiem kā, piemēram, eParaksts funkcionalitātes instalēšana, ekrānšāviņu (ekrānuzņēmumu) izveidošana, rekomendējamās prasības datortehnikai darbam BIS sistēmā u.c.

OKTOBRIS 2019

EM organizētais semināru cikls būvkonstrukciju projektētājiem:

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” organizē apmācību semināru ciklu būvkonstrukciju projektētājiem “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana”, kas sastāv no 3 ārzemju lektoru vadītiem semināriem:
• 2019.gada 1.novembrī - Dr. Ing. Massimo Penasa (Itālija) seminārs “Laba prakse būvkonstrukciju projektēšanā" ("GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN"), plkst. 10:00-16:30
• 2019.gada 15.novembrī - Dr. Ing. Jurgen Einpaul (Igaunija) seminārs “Dzelzsbetona konstrukciju aprēķini" ("REINFORCED CONCRETE STRUCTURE CALCULATIONS"), plkst. 10:00-16:30
• 2019.gada 5.decembrī - Prof. Dr. Ing. Rolf Katzenbach (Vācija) seminārs Kombinēto pāļu un seklo pamatu ģeotehniskie aprēķini" ("COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATION"), plkst. 10:00-16:30
Semināru mērķis - aicināt būvspeciālistus iepazīties ar kvalitatīvu būvkonstrukciju projektēšanu, Eirokodeksa prasību pielietošanu un būvprojektu kvalitātes kontroli, lai paaugstinātu būvspeciālistu kompetenci atbilstoši nozares un kvalitātes prasību labajai praksei Eiropas Savienībā.
Semināra norises valoda: angļu valoda bez tulkojuma uz latviešu valodu.
Semināra norises vieta: Latvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas ielā 1, Rīga, konferenču zāle Magnum. Norises vietas karti skatīt šeit.
Informāciju par nokļūšanu ar sabiedrisko transportu un stāvvietām skat. pielikumā.
Pieteikšanās semināriem līdz 28.oktobrim;
• Lai reģistrētos dalībai semināros, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu http://ejuz.lv/31nv. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!
• Dalība semināros ir bezmaksas. Dalībnieki var reģistrēties vienam vai visiem semināriem uzreiz.
Visi semināra dalībnieki pēc semināra saņems elektronisku apliecinājumu par dalību seminārā, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

SEPTEMBRIS 2019

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/bisp/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

---

BIS lietotāju aptaujas apkopojums:

2/3 Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju ir apmierināti ar sistēmas funkcionalitāti un atzinīgi novērtē BIS klientu atbalsta rīkus.
Būvniecības valsts kontroles birojs pateicas visiem BIS lietotājiem par dalību BIS klientu apmierinātības pētījumā, kas norisinājās no 2019. gada 13. augusta līdz 2. septembrim.

Bis Aptauja Final 1

---

AUGUSTS 2019

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana bez pilnvarojuma un ierosinātāja pilnvaras automātiskā izveide Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu un dokumentācijas statusu ‘Trūkst informācijas' Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Uzmanību publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem!
Gadījumā, ja Jūs secināt, ka esat kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina lietotāju sazināties ar attiecīgo būvvaldi vai tehnisko noteikumu izdevējiestādi (TNI), lai lūgtu tās darbiniekiem BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē vai tehnisko noteikumu izdevējiestādē (TNI).

Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pazīme «Ierobežotas pieejamības informācija» BIS būvniecības lietu dokumentācijā (BISP/BIS-2) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

---

Noderīga informācija:

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Lapa atjaunota 27.01.2023.