Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Jaunumi būvvaldēm

BVKB rekomendē būvvalžu darbiniekiem, kuri strādā būvvaldes Būvniecības informācijas sistēmā (BIS-2), regulāri apmeklēt BIS interneta vietnes sadaļu "Jaunumi būvvaldēm", jo turpmāk šajā sadaļā BVKB katru mēnesi publicēs aktuālo informāciju par BIS attīstību un jaunāko integrēto BIS funkcionalitāti gan saistībā ar publisko BIS portālu (BISP), gan ar būvvaldes BIS darbavietu (BIS-2).

Šajā sadaļā nepieciešamības gadījumā tiks ievietotas arī atbilstošas vadlīnijas jeb pamācības attiecībā uz piegādāto funkcionalitāti BIS produkcijas vidē, lai būvvaldes darbinieki varētu ātrāk apgūt jaunās iespējas un zinātu kā veikt attiecīgās darbības BIS-2 sistēmā.
Turklāt, papildus publicētajai informācijai BIS interneta vietnē (https://bis.gov.lv), BVKB plāno izsūtīt ikmēneša jaunumus būvvaldēm arī uz to galvenajām e-pasta adresēm.

Veicot būves pirmsreģistrāciju, lūgums laika posmā no pirmsreģistrācijas pieprasījuma izveidošanas līdz kadastra apzīmējuma saņemšanai neveikt labojumus būves datos, pretējā gadījumā BIS netiks saglabāts izveidotais kadastra apzīmējums.

JANVĀRIS 2023

Būves pirmsreģistrācija BIS2
Lūgums būvvaldē pirms/pēc būves pirmsreģistrācijas ņemt vērā, ka piešķirtais kadastra apzīmējums pie būves var neatspoguļoties:
- Ja tiek veikts pirmsreģistrācijas pieprasījums un pirms kadastra apzīmējuma saņemšanas, tiek laboti būves dati.
- Būves pirmsreģistrāciju nepieciešams veikt tikai veicot PN atzīmi, kad ir pabeigta būvprojekta saskaņošana un vairs nav plānots labot būves datus vai nodot projektu labošanā ar “Gaidīt uz klientu”.
Minētajos gadījumos, būves pirmsreģistrācijas apzīmējums atrodams sadaļā “Notikumu vēsture”

DECEMBRIS 2022

  • Aktuālie pilnveidojumi Būvniecības informācijas sistēmā

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības projektam “Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)” (turpmāk – projekts) tuvojoties noslēgumam, iepazīstinām ar aktuālajiem pilnveidojumiem, kas izstrādāti pēdējā – 6.laidiena ietvaros. Šajā laidienā izstrāde, galvenokārt, tika vērsta uz Būvniecības procesa uzlabojumiem, kuru ietvaros:
• veiktas izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā, izstrādāta datu iegūšana Meliorācijas kadastra informācijas ģeotelpiskajiem datiem un objekta pirmsreģistrēšana;
• izstrādāta BIM Projekta modeļa iesniegšanas un aktualizēšanas funkcija;
• veiktas izmaiņas Būvdarbu žurnālā – izveidots jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izstrādāti uzlabojumi būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
• pilnveidota projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu kontrole attiecībā uz būvniecības lietas izbeigšanu;
• veiktas izmaiņas Būvniecības lietas datu pieejamībā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, ja lietā ir atliktie darbi.

Savukārt, Ekspluatācijas lietā un Māju lietā ir izstrādātās šādas izmaiņas un papildinājumi:
• veiktas izmaiņas Māju lietas pamatdatu sadaļā;
• iestrādāta Ekspluatācijas lietas un Māju lietas darbību ierobežošana atkarībā no personas rīcībspējas statusa.

Paralēli minētajiem uzlabojumiem turpinājās darbs pie BIS administrēšanas jaunā moduļa izstrādes, kurā izveidots e-pakalpojumu novērtēšanas rīks, pilnveidotas masveida paziņošanas iespējas, kā arī veiktas izmaiņas publiskā portāla satura rediģēšanas funkcionalitātē.

BIS attīstības projekta ietvaros ir izstrādāta BIS mobilā lietotne, kura ir atbalsta rīks BIS lietotājiem, nodrošinot ātrāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus uz savu mobilo ierīci, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem. BIS Mobile lietotnes 1.versiju jau ir iespējams lejupielādēt gan App Store, gan Google Play veikalos. Drīzumā iepazīstināsim ar 2.versiju, kurā būs iespējams arī apskatīt izveidotos deleģējumus vai pilnvaras, kā arī iesniegt sūdzību.

Būvniecības valsts kontroles birojs paralēli jaunās funkcionalitātes izstrādei organizēja arī BIS lietotāju apmācības – vebinārus tiešsaistē, lai katram būtu iespēja noklausīties un redzēt, kas jauns ir ieviests un kā to izmantot ikdienas darbos. Arī par minētajiem jauninājumiem un uzlabojumiem jau ir bijušas apmācības (video ieraksti un prezentācijas atrodamas https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas).


BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF logo

OKTOBRIS 2022

• Būvniecības uzsākšanas secība kārtās
Ja būvniecības lietā ir vairākas kārtas un būvvalde atzīmējusi, ka būvdarbi sāksies ar citu kārtu (nevis 1. kārta), tad būvdarbu žurnāla dalībniekiem nebūs iespēja darboties, jo tie netiks pielasīti šai kārtai. Vēlams būvvaldei vienmēr pārbaudīt vai ielasīti būvdarbu dalībnieki būvatļaujā, citādi – veidot būvatļaujas pielikumu vai iestatīt (kā pirmo) 1.kārtas uzsākšanu.

• Telpu grupu sadalīšana vai apvienošana bez pārbūves
Lai sadalītu vai apvienotu telpu grupas (bez pārbūves), izmantojams ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’. Šķirklī ‘Projekts’ pievienojama ieceres dokumentācija, kurā norādīta informācija par telpu grupām (situācija pirms un pēc apvienošanas vai sadalīšanas), t.sk. telpu eksplikācija.
Pēc ieceres (būvvaldē) apstiprināšanas - piesakāma kadastrālā uzmērīšana kadastra datu aktualizācijai, t.sk. izmaiņām par telpu grupas kadastra apzīmējumu un lietošanas veidu.

AUGUSTS 2022

Klusēšanas piekrišanas princips (KPP)
Saeima 2021.gada 15.aprīlī pieņēma grozījumus Būvniecības likumā, kas nosaka atļaujas, atzīmes un saskaņojuma izdošanu ar noklusējumu – klusēšanas piekrišanas princips (KPP), kas stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.
KPP tiek piemērots BIS attiecībā uz ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’, detalizēta informācija pieejama vebināra ierakstā.
KPP funkcionalitātes iestrāde BIS citiem būvniecības ieceres iesnieguma veidiem turpinās.
Darba uzdevumu atlasi, kam piešķirta KPP pazīme, iespējams meklēt sadaļā ‘Darba uzdevumi’ pēc atlases kritērija ‘Spēkā klusēšanas-piekrišanas princips’.

Jūnijs 2022

• VUGD neizsniedz tehniskos noteikumus, tikai atzinumus 3.grupas būvēm
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk - VUGD) bieži saņem iesniegumus ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus.
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkta pirmajā teikumā ir noteikts, ka būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.
Informējam, ka ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta prasība par tehnisko noteikumu saņemšanu no VUGD, tādējādi VUGD tehniskos noteikumus neizsniedz.
Vienlaikus atgādinām, ka VUGD amatpersonas, veicot ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā, sagatavo atzinumus par būvobjekta vai inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja ekspluatācijā nodod tikai trešās grupas ēku vai tās daļu[1] vai trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi)[2].
[1] Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 166.1.apakšpunkts
[2] Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 162.punkts

MAIJS 2022

Atjauninātas BIS lietošanas rokasgrāmatas

BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti
/satura apraksts/

MARTS 2022

• Paziņojums par būvniecību (apraksts BISP / apraksts BIS2)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" grozījumiem no 2022.gada marta BIS ir ieviesta jauna funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (ēkām).
Papildus pilnveidota funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (inženierbūvēm) - saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
Papildus informācija https://bis.gov.lv/news/izmainas-buvniecibas-procesa-ierosinasana-bis-no-2022-gada-1-marta

• Projekta saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem, izmantojot iekšējo sistēmu jeb caur BIS2
‘Projekta saskaņojuma pieprasīšanas’ funkcionalitāte no būvvaldes profila (BIS2) ir paredzēta, lai būvvalde varētu pieprasīt būvprojekta saskaņojumu ‘iekšēji’, proti – kādai pašvaldības struktūrvienībai, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Šī funkcionalitāte nav paredzēta, lai būvvaldes darbinieki sūtītu būvprojektu izskatīšanai tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI). Šobrīd ‘projekta saskaņojuma pieprasīšanas’ funkcionalitāti nevar ierobežot vai atslēgt, jo tā ir svarīga prasība, lai būvvalde spētu organizēt savu darbu iestādē. Līdz ar to, ja būvvalde konstatē, ka iesniegtajai iecerei trūkst TNI saskaņojums, tad būvvaldei jānodod klientam (BIS publiskā portāla lietotājam ar opciju ‘gaidīt uz klientu’) informāciju, ka ir nepieciešams iegūt būvprojekta saskaņojumu ar konkrēto TNI. BIS publiskā portāla lietotājs pieprasa nepieciešamo saskaņojumu un, saņemot to, iesniedz ieceres dokumentāciju būvvaldē. Šajā gadījumā no TNI saņemtie saskaņojumi automātiski tiek atrādīti būvvaldes pusē.

Sūdzības izskatīšana vai nodošana izskatīšanai citai organizācijai

FEBRUĀRIS 2022

• ‘Izziņa par būves neesību’ izmaiņas un saistītā dokumentu atrādīšana BIS2
Informācija par izmaiņām pieejama vebināra ierakstā, sākot no 2:00:34 https://youtu.be/UBAcxy2dWYc?t=7234
Papildus BIS2 pieejama jauna tiesību grupa ‘Būves neesības dokumentu skatītājs’, kas sniedz iespēju skatīt sarakstu ar būves neesības dokumentiem bez būvniecības lietas; pievienot tiesību var BIS2 administrators.

• Vebināri ▷/video saraksts/ ▷/satura apraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

DECEMBRIS 2021

• Paziņojums par būvniecību
apraksts BISP / apraksts BIS2
Šobrīd funkcionalitāte ir realizēta daļēji - ir iespējams veidot un strādāt ar šo iesnieguma veidu, bet nav iespējams nomainīt būvniecības lietas veidu procesa vidū. Tāpēc, ja tika iesniegta Apliecinājuma karte, to var noraidīt un veidot šajā pašā lietā Paziņojumu par būvniecību. Pilnu procesu plānots realizēt 2022.gada martā.

NOVEMBRIS 2021

• Izmaiņas tiesību aktu regulējumā un BIS
Ar 01.11.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Ar šiem noteikumiem ir pilnveidots paziņošanas process (sk. šo noteikumu 6. prim punktu). Šobrīd BIS ir iespējams izmantot šo paziņošanas procesu, bet ar noteiktiem ierobežojumiem. Esošā funkcionalitāte nodrošina paziņojuma iesniegšanu, kas papildināma ar šo noteikumu 4. prim pielikumā minēto informāciju – būvniecības veids un būvniecības ieceres izstrādātājs. Tomēr, pievienojamās datnes parakstāmas (apstiprināmas) ārpus BIS ar drošu elektronisko parakstu līdzīgi kā tiek parakstīti elektroniskie dokumenti. Savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājam ir jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kurā norādīta šo noteikumu 157. trīs prim punktā minētā informācija - par būvdarbu pabeigšanu vai būvdarbu izpildes laika pagarināšanu, vai atcelt paziņojumu, ja būvdarbi netiks veikti.

  • Pamācība BIS2 rēķinu konfigurēšanā

Kārtība,kādā būvvalde sadarbībā ar BIS atbalsta dienestu veic rēķinu, kurus var apmaksāt tiešsaistē ar VRAA maksājuma moduli, konfigurēšanas sagatavošanās darbus.

AUGUSTS 2021

BIS ieviesta jauna funkcionalitāte:

• Iesniegums par būves kadastrālo uzmērīšanu (t.sk. VZD rēķina samaksa tiešsaitē)
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-iesniegums-kadastralas-uzmerisanas-ar-datu-registraciju-aktualizacijai-kadastra-pieprasijumam

• Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-zinas-par-buvi
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-vzd-pieprasijum

• Datu nodošana gan VZD, gan VVDZ (sadaļas VZD/VVDZ pieprasījumi)
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-apliecinajumu-par-buves-gatavibu-ekspluatacijai
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-bez-buvniecibas-lietas
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-esosaja-buvniecibas-lieta
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/buvdarbu-pabeigsana-ar-atzimi-paskaidrojuma-raksta-vai-apliecinajuma-karte
https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-nepabeigtas-jaunbuves-registresanai

Papildus informācija:

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

JŪNIJS 2021

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) datu pieprasīšana
Skaidrojums iekļauj vizualizāciju par TAPIS datu pieprasīšanu no publiskā BIS portāla puses un no būvvaldes darba vietas BIS2.

• Būvvaldēm pieejama jauna funkcionalitāte (tiesība) – BIS2 pilnvarojumu/deleģējumu pārbaudītājs
Tiesība, lai varētu pārliecināties par pilnvaru/deleģējumu/pārpilnvarojumu esamību.

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

MAIJS 2021

• Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu ▷/apraksts/
Būvniecības lietām, t.sk. sagatavēm, kurām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir piešķīrusi prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu, BIS2 ienākošajiem darba uzdevumiem, piem., Tehnisko noteikumu izsniegšana vai būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšana, izpildes termiņš ir īsāks, kā tas būtu vispārējā kārtībā.

• Pilnveidota darba uzdevumu funkcionalitāte
▷/pārskats/ ▷/detalizēts apraksts/ ▷/apraksts rokasgrāmatā/ ▷/rokasgrāmata 212.lp (lejuplādei)/

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS mācību vebināru video ieraksti pieejami vienkopus.

APRĪLIS 2021

• Būvvalžu sanāksme
2021. gada 23. arpīlī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizē I pusgada BŪVVALŽU SANĀKSMI tiešsaistes platformā MS TEAMS.
Pasākuma norises laiks: plkst. 11.00 - 13.00. Darba kārtība:
1) Aktuālais būvniecības normatīvo aktu regulējumā (Olga Feldmane un Andris Lazarevs EM Būvniecības politikas departamenta vadītāja un vietnieks);
2) BVKB organizētie gaisa kvalitātes mērījumi tirdzniecības vietās (februāris, aprīlis 2021) (Dita Bārdiņa, BVKB Būvju ekspluatācijas kontroles nodaļas vadītāja);
3) Būves ekspluatācijas lietas riska līmeņa noteikšanas algoritms (Māris Demme, BVKB Būvniecības kontroles departamenta direktors);
4) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta virzība. Reģionālās reformas nodrošināšana BIS. Migrācijas varianti (Iļja Zapoļskihs, BKVB Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs).
Lūdzam būvvalžu speciālistus reģistrēties pasākumam līdz 21. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu: https://kalendars.bvkb.gov.lv/event-F5THHJXKQU

• E-adrese
Saņemot no BIS vēstuli E-adreses pastkastītē, turpmāk papildus saitei uz izsniegto dokumentu tiks nodrošināta iespēja pielikumā saņemt arī elektroniskā dokumenta datni.

• Vebināri ▷/video saraksts/
Papildināti aktuālie BIS mācību vebināru video ieraksti – pieejami vienkopus.

MARTS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

• (Aktuāli) Lineāro objektu būvniecība vairākās administratīvās teritorijās
Gadījumos, kad objekta būvniecība skar vairākas administratīvās teritorijas, būvniecības ieceres iesniegums jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi. Ja tiek izveidota viena būvniecības lieta ar būvprojektu minimālā sastāvā, tad iesniegšanas procesā izveidotā būvniecības lieta sadalās vairākās būvniecības lietās, proti, katra būvvalde saņem atsevišķu būvniecības lietu. Ņemot vērā minēto, pilnvarotajām personām uz automātiski izveidotajām būvniecības lietām nepieciešams saņemt jaunu pilnvaru.
Jāņem vērā, ka saskaņojumi paliek pie “pamata” lietas un tos nav iespējams pārnest uz automātiski izveidotajām lietām, jo tie satur sistēmas parakstu. Ja ir plānots būvvaldē iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu pilnā sastāvā, tad būtu jāizveido uzreiz vairākas būvniecības lietas, ievērojot nosacījumu – viena administratīvā teritorija – viena būvniecības lieta. Katrai administratīvajai teritorijai būvniecības lieta ir jāveido atsevišķi, t.sk. katrai būvniecības lietai jāpieprasa tehniskie noteikumi un būvprojekta saskaņojumi. Ieceres iesniegumi ar pievienoto būvprojektu pilnā sastāvā jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi.

FEBRUĀRIS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

• Ārvalstnieka reģistrācijas kārtība BIS
Gadījumos, kad ieceres ierosinātājs ir ārvalstnieks, nepieciešams ievērot šādu secību:
1) būvvalde BIS2 reģistrē ārvalstnieku un pieprasa ID ▷/apraksts/;
2) Tiesu administrācijas piešķirtais ID tiek ievadīts un ārvalstnieks tiek aktivizēts;
3) pēc kā statuss tiek mainīt no 'Pieprasīts' uz 'Aktīvs lietotājs';
4) BIS2 var reģistrēt ārvalstnieka izsniegtu pilnvaru; BISP/BIS2 veidot ieceres iesniegumu ▷/palīdzība/.

• Būvinspektora grafiks ▷/BIS2 rokasgrāmata 347.lp/
Jaunā funkcionalitāte aprakstīta BIS2 rokasgrāmatā.

• Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā, bez saskaņošanas ar būvvaldi ▷/vebināra video 1:13:32/ ▷/BISP rokasgrāmata 357.lp/
Gadījumos, kad būvniecību regulējošie tiesību akti neparedz būvdarbu stadijā veiktās projekta izmaiņas saskaņot ar būvvaldi, tās ir nepieciešams saskaņot ar atsevišķiem būvdarbu dalībniekiem. Tikai pēc visu saskaņojumu saņemšanas projekta aktuālā versija būs pieejama būvdarbu gaitas sadaļā, kā arī BIS automātiski nosūtīs paziņojumu būvvaldei, tādējādi informējot par veiktajām izmaiņām.

• Būvdarbu žurnāla ierakstu izgūšana, pielāgošana pārskatam (CSV-Excel) ▷/apraksts/ ▷/vebināra video 1:07:17/

JANVĀRIS 2021

• Aicinām iepazīties ar BIS būvniecības statistiku
Ir pagājis gads kopš jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski BIS, kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no ieceres līdz būves ekspluatācijai.
Aicinām iepazīties ar būvniecības statistiku interaktīvajās atskaitēs BIS publiskajā portālā sadaļā STATISTIKA: jūs varat filtrēt un atlasīt datus pēc perioda, pēc būvvaldes vai tehnisko noteikumu izdevēja, pēc lielākas noslodzes vai cita parametra. Piemēram, var uzzināt, cik būvniecības ieceres ir ierosinātas un cik būvatļaujas ir izdotas 2020.gadā, cik noslogotas ir būvvaldes un tehnisko noteikumu izdevēji jūsu interesējošajā teritorijā un cik ilgā laikā tiek izskatīti un saskaņoti dokumenti, t.sk. būvprojekti.
Datus Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizē reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 16. datumam.

• Būvniecība kārtās ▷/vebināra video 1/ ▷/vebināra video 2/ ▷/rokasgrāmata BISP no 218.lp un BIS2 no 137.lp/
BIS izveidota jauna funkcionalitāte – definēt būvniecību kārtās.

• Iespēja BIS2 izveidot sadaļu 'Darba panelis' ▷/vebināra video 51:13/ ▷/BIS2 rokasgrāmata 40-42.lp/
Būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju organizāciju darbiniekiem ir iespēja izveidot savu darba uzdevumu paneli (BIS), lai ērti un pārskatāmi varētu sekot līdz darba uzdevumu izpildei. Darba uzdevumu panelī ir iespējams izveidot darba uzdevuma filtrus ar dažādiem atlases nosacījumiem, kā arī no attiecīgā filtra ir iespēja pāriet uz darba uzdevumu sadaļu. Izveidotais darba uzdevumu panelis (BIS) ir pieejams tikai BIS2 lietotājam, kas to ir izveidojis.

DECEMBRIS 2020

Apjomīga jaunās 2.laidiena funkcionalitātes piegāde BIS notiek 10.12.2020. vakarā

2020.gada 10.decembra vakarā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiek piegādāta (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” 2.laidiena funkcionalitāte “Būvniecības process – 1.daļa”, kura būtiski papildinās un uzlabos esošo BIS funkcionalitāti.
Līdz ar jaunās funkcionalitātes piegādi gan BIS publiskajā portālā (BISP), gan BIS iekšējā sistēmās (BIS1 un BIS2) būs pieejami būvniecības procesa papildinājumi, kas saistīti ar būvniecību kārtās, projekta skaņošanu un iesniegšanu, piekļuves pieprasīšanu un daudz ko citu, tādejādi ieviešot jaunumus visās būvniecības procesa stadijās.

Uzzini, kādi būvniecības procesa uzlabojumi BISP lietotājiem būs pieejami.

Vienkāršotās ieceres PR/AK pēc 2.laidiena piegādes

Par apmācībām
ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas pilnveide 2.kārta” ietvaros no 2020.gada novembra līdz 2021.gada februārim tiek organizētas Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) 2.laidiena funkcionalitātes " Būvniecības process -1.daļa" apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas darbiniekiem.
Apmācības 2021.gadā tiks organizētas 13 grupās: 2021.gada 5.,7.,12.,14.,19.,26. janvārī un 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23. februārī no pulksten 10.00 līdz 15.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu. Mācību process tiek organizēts ar praktisku uzdevumu veikšanu, katram apmācību dalībniekam līdzdarbojoties BIS testa vidē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pieteikt dalību 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process -1.daļa" apmācībām. Pieteikšanās saite: https://bit.ly/2UVR5ma
Grupas tiks aizpildītas pēc principa, kurš ātrāk piesakās konkrētajai grupai. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots – 15 dalībnieki.
Papildus informācija par mācībām pieejama: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).

NOVEMBRIS 2020

ERAF projekta BIS pilnveides 2.kārtas ietvaros š.g. novembrī un decembrī ir plānots organizēt 2.laidiena funkcionalitātes (Būvniecības process 1.daļa) BIS mācības būvvalžu (funkciju veicēju) darbiniekiem.
Mācību norise paredzēta 10 grupās: 12., 19., 24. un 26. novembrī; un 1., 3., 8., 10., 15., 17. decembrī – no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmnodrošinājumu.
Mācību process tiks organizēts ar praktisku uzdevumu veikšanu, katram mācību dalībniekam nodrošinot piekļuvi BIS testa videi.
Aicinājums pieteikt dalību, aizpildot pieteikšanās anketu: https://bit.ly/35ZAe72.
Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots līdz 15 dalībniekiem.
Papildus informācija par mācībām pieejama: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas.
Jautājumu gadījumā rast iespēju sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷/detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

JŪLIJS 2020

Ieviesta jauna funkcionalitāte:

Būvizstrādājumu atbilstība

Pilnveidota funkcionalitāte:

  • Būvdarbu gaita - žurnāls, līgumi (papildinājumi)
  • Atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai (pilnveide)

MARTS 2020

Ir piegādāta jauna funkcionalitāte būvvaldes profilā.
Būvvaldē kopš 02.03.2020 ir iespēja piereģistrēt ne tikai pilnvaru, bet arī deleģējumu.
Deleģējumu izmanto, lai deleģētā persona varētu darboties deleģētā uzņēmuma profilā.
Būvvaldes darbinieks, kuram iestādē ir pievienotas tiesības veidot pilnvaras, var reģistrēt jaunu pilnvaru un deleģējumu. Lai reģistrētu jaunu deleģējumu, lapas lejasdaļā nospiediet pogu <Reģistrēt jaunu deleģējumu>.
Aa1
Par deleģējumu būs obligāti jānorāda:
• Deleģējuma izsniedzējs;
• Deleģējamā persona;
• Derīguma termiņš;
• Tiesības.
Lietotājs var saglabāt izveidoto deleģējumu nospiežot pogu <Saglabāt>. Saglabājot deleģējumu, sistēma piešķir deleģējumu statusu ‘Sagatavošanā’ un deleģējums ir redzama pilnvaru/deleģējumu sarakstā. Lai sagatavotais deleģējums stājas spēkā, tas ir jāapstiprina ar pogu <Apstiprināt>, kas parādās pēc pirmreizējas saglabāšanas.
Pēc deleģējumu saglabāšanās parādās arī opcija <Izdrukāt>, kuru nospiežot ir iespējams iegūt deleģējuma izdruku. Deleģējuma izdruku iespējams parakstīt un pievienot BIS sistēmā kā datni, ja nepieciešams.
Deleģējumu ir iespējams apstiprināt, ja ir aizpildīti obligāto sadaļu dati. Deleģējuma apstiprināšanas brīdī sistēma uzstāda statusu ‘Aktīvs’ un datumu, no kura deleģējums ir spēkā, kā pašreizējo datumu. Deleģētā persona iegūst tiesības darboties attiecīgā uzņēmuma vārdā, atkarībā no piešķirtajām tiesībām.
Aa2
Par reģistrēto deleģējumu tiek izveidots paziņojumu un tiek nosūtīts e-pasts deleģētai personai par deleģējuma piešķiršanu.

FEBRUĀRIS 2020

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB - BEZ PILNVARAS SAŅEMŠANAS NO IEROSINĀTĀJA

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB

Ja būvatļauja izsniegta papīra formātā un komersantam darba laika uzskaites datus jānodod VEDLUDB, izsniegto vēsturisko būvatļauju jāreģistrē BIS. Papīra formātā izdotu būvatļauju BIS reģistrēt var Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS: kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesību DOKUMENTU SAGATAVOŠANA vai Pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS:
kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesības Pārstāvēt personu kā ierosinātāju, dokumentu sagatavošana. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).
Lūdzu vēsturisko datu reģistrēšanai paredzētajās pilnvarās neaizpildīt aili Būvniecības lieta!
Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona reģistrē vēsturisku būvniecību, izmantojot BIS publiskajā portālā sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA pieejamo e-pakalpojumu “REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU” :
Bis 1
Šim nolūkam var izmantot atbilstošu iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā vai iecerē:
Bis 2
Vēsturisko datu iesniegumā aizpilda vēsturiskā dokumenta pamatdatus:
Iesniegumā var aizpildīt vienu no sadaļām Ziņas par būvi vai ziņas par zemi, kas ļaus BIS noteikt atbildīgo iestādi, kurai piekritīgs iesniegums.

Bis 3

Pēc vēsturisko datu iesnieguma aizpildīšanas, datu ievadīšanu, izveidojot saistīto iesniegumu:

Bis 4

Saistītajā iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija par būvniecības procesa dalībniekiem. Sadaļā BŪVATĻAUJAS DALĪBNIEKU MAIŅA norāda informāciju no papīra formātā izdotās būvatļaujas:

Bis 5

Lai galvenais būvdarbu veicējs konkrēto būvobjektu redzētu savu būvlaukumu sarakstā VEDLUDB, tam jābūt norādītam kā BŪVDARBU VEICĒJAM!

Aizpildītu iesniegumu jāiesniedz būvvaldē, kas pārbauda ievadītās informācijas pareizību, APSTIPRINA vēsturisko datu iesniegumu un saistošo iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota būvniecības lieta BIS.

Gadījumā, ja Ierosinātājs nevēlas veidot pilnvarojumu BIS, tas var izsniegt pilnvaru būvdarbu veicējam pilnvaru ārpus sistēmas, kuru būvvalde iereģistrē BIS. Uz šādas pilnvaras pamata būvdarbu veicējs var izveidot vēsturisku datu iesniegumu BIS.

Vēsturiskas būvniecības lietas reģistrēšanu BIS var veikt būvvalde, ja Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona ir vērsies būvvaldē ar iesniegumu iereģistrēt BIS papīra formātā izsniegtu būvatļauju. Būvvalde izveido būvniecības lietu, izveido būvatļauju, kura ir identiska papīra formātā izdotajai būvatļaujai, t.sk. ievada informāciju par būvniecības procesa dalībniekiem, un APSTIPRINA.

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB
[lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2020.gada 1.februāra noteikumi Nr.21 "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"

JANVĀRIS 2020

Ārvalstnieku autentifikācija
No šī gada 24. janvāra būvvaldēm ir iespēja reģistrēt būves īpašnieku ārvalstnieku, lai turpmāk ārvalstnieks varētu piekļūt BIS lietotāja profilam. Ārvalstniekam ir nepieciešams griezties būvvaldē ar lūgumu pieprasīt ID Tiesu administrācijai. Pēc ID piešķiršanas ārvalstnieks saņems automātisku e-pastu ar piekļuves parametriem.
Uzmanību! Ārvalstnieki var reģistrēt kontu tikai un vienīgi uz vietas būvvaldē, lai būvvalde varētu pārliecināties, ka piekļuve tiek izveidota pareizam lietotājam.
- Latvijas pilsoņi var autorizēties BIS portālā tikai un vienīgi izmantojot latvija.lv autentifikāciju: internetbankas, e-paraksts, eID.
- Dzīvojošam ārzemēs Latvijas pilsonim, kuram ir ārvalstu pilsoņu pase, var autorizēties Būvniecības informācijas sistēmā, izmantojot piešķirtos piekļuves parametrus – lietotājvārdu un paroli.

Lai varētu reģistrēt ārvalstnieku, ejam izvēles sadaļā uz “ārvalstnieku reģistrāciju”. Aizpildām formu ar topošā BIS lietotāja informāciju un nosūtam ID pieprasījumu Tiesu administrācijai. Būvvaldes darbinieks saņems e-pastā attiecīgi pieprasītā ārzemnieka ID numuru, kuru nepieciešams ievadīt ārzemnieka reģistrācija formas noslēgšanai. Pēc ID numura ievades būvvaldes darbinieks noklikšķina spiedpogu ‘’Piešķirt lietotāju’’ un ārzemniekam uz e-pastu nosūtīsies piekļuves kods.
at1
Att 2
OKTOBRIS 2019 
3.oktobrī drošs eParaksts tiks aizstāts ar sistēmas paraksta izmantošanu būvvaldes Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2)
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka šovakar, 3.oktobrī, drošs eParaksts tiks aizstāts ar sistēmas paraksta izmantošanu būvvaldes BIS darbavietā (BIS-2) pozitīvu lēmumu gadījumā.
Jāatzīmē, ka nelabvēlīga jeb noraidoša lēmuma gadījumā joprojām būvvaldēm būs jāizmanto drošs eParaksts.
Ar cieņu,
Jūsu BIS komanda

SEPTEMBRIS 2019 

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/bisp/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

---

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanāksmi [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

AUGUSTS 2019

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību! Lūgums būvvaldēm!
Gadījumā, ja lietotājs pats ir secinājis, ka ir kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina būvvaldēm būt pretīmnākošām un arī pēc BISP lietotāju lūguma būvvaldes BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē.
Svarīgi!
Ja būvvalde ir secinājusi, ka BISP lietotājs būvniecības lietā ir iesniedzis nepilnīgu vai kļūdainu informāciju, tad, lūdzu, neizmantojiet darbību <NORAIDĪT>, bet uzstādiet dokumentam statusu 'Gaidīt uz klientu', norādot komentāru ievades laukā attiecīgos norādījumus par to kādas darbības klientam/pasūtītājam ir jāveic vai kādi dokumenti vēl papildus ir jāiesniedz.

JŪNIJS - JŪLIJS 2019

Par sistēmas paraksta izmantošanu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2) [lasīt vairāk]

APRĪLIS - MAIJS 2019

BIS produkcijas vidē tika integrēta jauna funkcionalitāte:

  • Pazīme «Ierobežotas pieejamības informācija» BIS būvniecības lietu dokumentācijā (BISP/BIS-2) [skatīt vadlīnijas]
  • Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2) [skatīt vadlīnijas]
  • Vēsturisko datu iesnieguma izveidošana no publiskā BIS portāla (BISP) un tā apstrāde būvvaldes BIS-2 darbavietā [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību būvvaldēm! BIS-2 sistēmā, ievadot vēsturiskas būvniecības lietas iesniegumu un dokumentus, lūdzu, pie būvniecības lietas dokumentācijas pievienojiet arī oriģinālos papīra dokumentus ieskanētā formātā.

Ieteikums būvvaldēm: pārbaudīt aktuālos Valsts zemes dienesta (VZD) datus “Zemesgrāmatā”, pievienojot jaunus dokumentus BIS-2 būvniecības lietās [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

-------------

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

TERMINU SKAIDROJUMS

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
BISP - BIS publiskais portāls
BIS1 - BIS reģistri (būvspeciālistu reģistrs; būvinspektoru reģistrs; būvkomersantu reģistrs; dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs)
BIS2 – BIS būvvaldes/TNI darba vieta
BIS2 lomas – lomas ir sistēmas tiesību sadalījums, kas domāts TNI / būvvaldes BIS2 administratoriem, lai atvieglotu BIS2 lietotāju tiesību pārvaldību. Lomā var tikt iekļautas viena vai vairākas BIS2 sistēmas izmantošanas tiesības.
TNI – tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs (valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai ārējo inženiertīklu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)

Lapa atjaunota 27.01.2023.