Būvniecības informācijas sistēma

BIS apmācības

Aizvadītās apmācības

15.10.2021. vebinārs "Aktuālie jautājumi par būvdarbu gaitu" (prezentācija)

1. Par būvdarbu gaitas dalībnieku reģistrēšanu un nomaiņu.
1.1. Vai būvdarbu gaitas dalībniekiem jāreģistrē pilnvaras?
1.2. Kāpēc būvdarbu gaitas dalībnieks nevar sagatavot citu nepieciešamo dokumentu?
1.3. Kā pievienot un saskaņot "Darbu veikšanas projektu"?
1.4. Kāpēc saskaņojot DVP nevar apskatīt pievienoto datni?
2. Par sadaļu “Būvdarbu gaita”, tās piekļuvi un iespējamām darbībām.
2.1. Kāpēc nevaru sagatavot ierakstus būvdarbu žurnālā?
2.2. Kāpēc SDA nevar norādīt izmantotos materiālus?
2.3. Kā atsaukt SDA saskaņošanu, ja kāds no dalībniekiem mainījies un nevar saskaņot?
3. Par projekta izmaiņu saskaņošanu būvdarbu gaitā.
3.1. Kāpēc veidojot masveida lapu saskaņošanu neparādās mainītās lapas, kas jāsaskaņo?
3.2. Kāpēc jauna apstiprināta lapas versija nav redzama būvdarbu gaitas projektā?
4. Par nodošanu ekspluatācijā un kā veikt labojumus, ko pieprasa būvvalde.
4.1. Kāpēc apliecinājumā par būves gatavību neielasās neviens dalībnieks?
4.2. Kā veikt labojumus projektā vai būvdarbu žurnālā, ja būvvalde uzlikusi "Trūkst informācija"?
4.3. Vai var nodot vienu būvniecības kārtu, ja ir apvienotais būvdarbu žurnāls?

01.10.2021. vebinārs "Aktuālie jautājumi par būvniecības kārtām" (prezentācija)

1. Kad un kā nodefinēt būvniecības kārtas?
1.1. Kā izveidot būvniecības kārtas, ja projekts akceptēts bez būvniecības kārtām?
1.2. Vai var nodefinēt būvniecības kārtas pie nodošanas ekspluatācijā?
2. Kā var atcelt kārtas? Kad var atcelt kārtas, kad nevar?
2.1. Kā rīkoties, ja izveidotas , piemēram, 3 kārtas un pabeidz ar vienu?
3. Kā izveidot kārtas vēsturiskai būvniecībai?
3.1. Kuros gadījumos kārtas jādefinē būvvaldei?
4. Kāpēc neredz vai nevar izveidot ierakstus būvdarbu žurnālā, ja izdalītas būvniecību kārtas?
4.1. Kāpēc izdalot būvniecības kārtas nav vairs redzami izveidotie būvdarbu žurnāla ieraksti?

03.09.2021. vebinārs "Jaunākās izmaiņas un aktualitātes BIS" (prezentācija)

1. Izmaiņas un papildinājumi būvvaldēm (BIS2 pusē):
1.1. Lēmums par izmaiņām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā
1.2. Būvvaldes lēmuma uzlabojumi
1.2.1. Formatēšanas uzlabojumi
1.3. Ekspluatācijas atzinuma uzlabojumi
1.4. Ekspluatācijas kartes uzlabojums
2. Izmaiņas un papildinājumi projektētājiem (BISP pusē):
2.1. Nomainīts iecerēm Autora apliecinājums uz Ieceres izstrādātāja saskaņojums
2.2. Izmaiņas un papildinājumi projektā:
2.2.1. Projekta vadītāja asistenta norādīšana
2.2.2. Apvienots projekta lapas numurs ar secību
2.2.3. Projekta lapu un daļu iekrāsošana, lai izsekotu lapu saskaņošanu
2.2.3.1. Iepazīšanās neietekmē lapu saskaņošanu.

*** Piezīme: vebinārā bija jautājums par "Projekta vadītāja asistents", informējam, ka šī funkcionalitāte tomēr tiks piegādāta produkcijas vidē tikai nākamās nedēļas laikā (līdz 10.septembrim)

13.08.2021. vebinārs "Jaunie servisi BIS datu apmaiņā ar VZD un VVDZ" (prezentācija)

1. Par būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanu (BKU):
1.1. Iesniegums BKU pieprasīšanai;
1.2. Valsts zemes diensta (VZD) rēķinu apmaksa;
1.3. BKU dokumenta datnes saņemšana pēc VZD BKU pasūtījuma izpildes.
2. Datu nodošana Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai (VVDZ)
2.1. Pieprasījumu izveidošana VVDZ
2.1.1. Nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai
2.1.2. Jaunbūves pieņemšanai ekspluatācijā
2.1.3. Būves dzēšanai
2.2. VVDZ rēķinu izveidošana, apmaksa, statusa atjaunošana
2.3. VVDZ nostiprinājuma lūguma pieprasījuma izveidošana un statusa atjaunošana

06.08.2021. vebinārs "Jaunumi, jautājumi un atbildes par BIS funkcionalitāti " (prezentācija)

1. Jaunumi BIS:
1.1. aktualitātes pēc administratīvi teritoriālās reformas (ierosinātāja maiņa pašvaldībām, u.c.);
1.2. citi ieviestie uzlabojumi.
2. Atbildes uz BIS lietotāju iesūtītajiem jautājumiem.

23.07.2021. vebinārs "Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana BIS" (prezentācija)

• Noderīga informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu.
• Kā izveidot būvniecības ieceri un sagatavot dokumentāciju BIS sistēmā?
o Ieceres izveidošana, ierosinātāja/u, būves un būvniecības veida norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana un pilnvarošana dokumentācijas/projekta izstrādei;
o Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ar TNI;
o Dokumentācijas piesaistīšana iecerei, saskaņošana ar izstrādātāju, ierosinātāju un iesniegšana būvvaldē;
• Kā iesniegt izmaiņas būvvaldei?
o Projekta un ieceres izmaiņu iesniegšana būvvaldei.
• Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana:
o Ieskats būvdarbu gaitas sadāļā un būvdarbu žurnāla aizpildīšanā.
• Kā pabeigt būvniecību un nodot ekspluatācijā?
o Atzinumu pieprasīšana TNI un būvdarbu pabeigšanas iesniegšana.

02.07.2021. vebinārs "Teritorijas labiekārtošana BIS" (video)

• Kas jāņem vērā, plānojot labiekārtošanas darbus?
• Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
o Ieceres iesnieguma izveidošana;
o Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana;
o Tehnisko noteikumu pieprasīšana un dokumentācijas sagatavošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem;
o Ieceres iesnieguma un dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē;
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde:
o Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma sagatavošana, ja būvdarbi tiks veikti pašu spēkiem savām vajadzībām;
o Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma sagatavošana, ja būvdarbus veic būvkomersants;
• Būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā:
o Atzinumu pieprasīšana tehnisko noteikumu izdevējiem;
o Iesnieguma "Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" sagatavošana un iesniegšana būvvaldē.

29.06.2021. vebinārs būvvalžu kontu administratoriem BIS2 (video) (prezentācija)

1. Informācija par BIS datu migrāciju:
1.1. ieskats kā administratīvo teritoriālo reforma skar BIS;
1.2. kā izmaiņas skar būvniecības lietu vešanu BIS;
1.3. būvvaldes datu automātiskā pārcelšana;
1.4. TNI datu pārcelšana.
2. Būvvaldes administratora iespējamās darbības BIS:
2.1. būvvaldes profila datu aktualizēšana;
2.2. tehnisko noteikumu izdevēju saraksts un konfigurācija;
2.3. iestādes lietotāju tiesību pārraudzība;
2.4. lietotāju grupu administrēšana;
2.5. darba uzdevuma konfigurēšana;
2.6. PN/BUN uzstādījumi;
2.7. ekspluatācijā nodošanas datu kopas aktualizēšana.

11.06.2021. vebinārs "Kā iesniegt daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projektu BIS, kas uzsākts papīra veidā?"(video)

• Ieskats atbalsta mērķa pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".
• Vēsturiskas būvniecības iesnieguma reģistrēšana BIS.
• Kā papīra veidā uzsāktu būvniecības projektu var reģistrēt BIS, lai būvdarbus un/vai pabeigšanu varētu iesniegt elektroniski?
• Kā iesniegt izmaiņas projektā līdz būvdarbiem?
• Kā iesniegt izmaiņas būvniecības lietā, iecerē, lai precizētu informāciju par būvi un veicamajiem darbiem vai finansējumu?
• Būvdarbu stadijā veicamās darbības.
• Vai nepieciešams aizpildīt būvdarbu žurnālu un kā to darīt, ja vēlas pildīt elektroniski?
• Būvniecības dalībnieku pieeja būvdarbu žurnālam.
• Kā reģistrēt citus būvniecības dalībniekus vai mainīt?
• Kā saskaņot detalizētā rasējuma/lapas jaunu revīziju?
• Kā iesniegt būvdarbu pabeigšanu?

28.05.2021. vebinārs "Privātmājas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" (video) (prezentācija)

• Ieskats privātmāju energoefektivitātes jautājumos.
• Būvniecības ieceres izveidošana un iesniegšana:
o Ierosinātāja un būves norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana;
o Dokumentācijas sagatavošana un pagaidu energosertifikāta piesaiste būvniecības lietai;
o Būvniecības ieceres un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
o Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
o Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.

14.05.2021. vebinārs "Būvdarbu žurnāls BIS"(video)

* Būvdarbu uzsākšana:
• BUN iesnieguma aizpildīšana un iesniegšana būvvaldē;
• Deleģējuma izveidošana, ja būvdarbu veicējs ir būvkomersants.
* Būvdarbu gaita:
• Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
• Apakšlīgumu reģistrēšana;
• Būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
• Detalizēta rasējuma pievienošana, atrādīšana.
* Būvniecības dalībnieku maiņa.
* Atzinuma par būves gatavību pieprasīšana.
* Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.
* Būvdarbu gaita, ja būvniecība noris kārtās.

30.04.2021. vebinārs "Būvniecība kārtās"(video)

• Kā iesniegt informāciju, ka plānojat būvēt pa kārtām?
o Būvniecības kārtu definēšana/labošana iesniedzot būvprojektu;
• Kā definēt kārtas vai mainīt informāciju par būvniecības kārtam, ja projekts jau akceptēts?
o Būvniecību kārtās būvprojekta izmaiņu iesniegumā.
• Kā uzsākt būvniecību pa kārtām un kā pabeigt?
o Kārtas uzsākšana ar “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu”;
o Atzinuma pieprasīšana uz būvniecības kārtu;
o Būvniecības kārtas nodošana ekspluatācijā.
• Kā vēsturisko lietu nodot ekspluatācijā pa kārtām?

16.04.2021. vebinārs "Būves novietošana un sezonas ēkas BIS" (video)

1.Kas jāņem vērā sagatavojot ieceri par būves novietošanu:
* novietojot ēkas;
* sezonas būves.
2. Kā uzsākt novietošanu BIS?
o Paskaidrojuma raksta ēkai (iesniegums) ar BUN atzīmi izveidošana:
*Ierosinātāja, būves un zemes norādīšana;
* Ieceres izstrādātāja norādīšana.
o Kādos gadījumos jāpiesaista būvspeciālists?
* Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana.
o Dokumentācijas sagatavošana.
o Ieceres iesnieguma, dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē.
o Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana.

01.04.2021. vebinārs "Kā iesniegt ieceres iesniegumu inženierbūvei BIS?"(video)

1. Kā sagatavot ieceri par inženierbūvi?
1.1. Inženierbūves iedalījumi;
1.2. Inženierbūves iezīmēšanas iespējas kartes komponentē;
1.3. Zemes vienību saraksta veidošana no ģeotelpiskiem datiem;
1.4. Zemes vienību masveida pievienošanas iespējas.
1.5. Atbildīgās iestādes norādīšana, ja iecere jāiesniedz citai organizācijai, saskaņā ar īpašu normatīvu aktu.
2. Tehniskie noteikumi un dokumentācijas saskaņošana ar TNI.
3. Ieceres iesniegšana vairākām būvvaldēm lineāra objekta gadījumā.

19.03.2021. vebinārs "Ēkas nojaukšana" (video)

1) Kas jāņem vērā pirms ēkas nojaukšanas?
2) Kā uzsākt nojaukšanu?
o Paskaidrojuma raksta ēkai (iesniegums) izveidošana:
*Ierosinātāja, būves un zemes norādīšana;
*Ieceres izstrādātāja norādīšana un dokumentācijas pievienošana;
*Ieceres iesnieguma, dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē;
*Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana.
o Ēkas nojaukšana kopā ar citu būvniecību. (Piemēram, dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku nojaukšana).
*Būvatļaujas saņemšana un nojaukšanas uzsākšana.
3) Kā saņemt “Izziņu par būves neesību”?
o Iesnieguma par būves neesību sagatavošana.

05. 03. 2021. vebibārs "Kā uzsākt žoga būvniecību?" (video)
1) Noderīga informācija pirms žoga nomaiņas vai uzlikšanas.
2) Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
a. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (iesniegums) izveidošana;
b. Ierosinātāja norādīšana;
c. Inženierbūves un zemes norādīšana;
d. Ieceres izstrādātāja norādīšana.
3) Kādos gadījumos jāpiesaista būvspeciālists?
a. Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana.
4) Dokumentācijas sagatavošana.
a. Vai nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus?
b. Vai nepieciešams saskaņot projektu ar tehnisko noteikumu izdevējiem?
5) Ieceres iesnieguma un dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē.
6) Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, lai uzsāktu būvniecību.

19.02.2021. vebinārs "Kā uzsākt 1.grupas būves būvniecību?" (video)

• Paskaidrojuma raksta izveidošana un iesniegšana:
o Ierosinātāja un būves norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana;
o Dokumentācijas sagatavošana bez būvspeciālista;
o Paskaidrojuma raksta un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
o Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
o Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.
• Būvdarbu pabeigšana.

11.02.2021.vebinārs jaunajiem būvvaldes darbiniekiem par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti un 2.laidiena ietvaros izstrādātajiem papildinājumiem (video)

 • Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas
 • Lietotāji, lietotāju grupas, darba uzdevumu uzstādījumi
 • Tehnisko noteikumu izdevēja saraksts, PN/BUN nosacījumi, u.c.
 • Pilnvaras un deleģējumi
 • No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana
 • Ieceres dokumentācijas, projektu izskatīšana, saskaņošana, salīdzināšana ar iepriekšējo versiju.
 • Izejošo dokumentu sagatavošana, parakstīšana ar sistēmas parakstu / E-zīmogs / PDF izdrukas. Dokumentu izsniegšana.
 • Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana, izskatīšana un apstiprināšana
 • Ekspluatācijas lietas, to piekļuve, labošana
12.02.2021.vebinārs TNI par 2.laidiena funkcionalitāti  (video)
* Darba paneļa izveidošana;
* Jauni atlasīšanas kritēji;
* Izmaiņas ‘Gaidīt uz klientu’ funkcionalitātē.Būvniecības kārtas dati dokumentos:
* Būvniecību kārtu definēšana iespējas dokumentos;
* Atzinuma pieprasīšana, nodošanā ekspluatācijā pa kārtām.
Citas izmaiņas un aktuālie jautājumi:
* Iestādes darbinieku sarakstā un profilā;
* Biežāk uzdotie jautājumi.
.
• Informācija pirms dzīvokļa atjaunošanas procesa uzsākšanas.
• Apliecinājuma kartes izveidošana un iesniegšana:
*Apliecinājuma kartes sagataves izveidošana;
*Ierosinātāja norādīšana;
*Būves (dzīvokļa - telpu grupas) norādīšana;
*Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana;
*Būvniecības ieceres dokumentācijas izveidošana;
*Dokumentācijas jeb apliecinājuma kartes pielikumu saskaņošana;
• Apliecinājuma kartes un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums.
.
 • Informācija pirms privātmājas būvniecības procesa uzsākšanas
 • Būvniecības ieceres sagataves izveidošana
 • Ierosinātāja norādīšana
 • Būves un zemes norādīšana
 • Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana
 • Būvprojekts minimālā sastāvā izveidošana
 • Būvniecības ieceres iesnieguma un minimālā projekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana
 • Pilnā būvprojekta saskaņošana ar TNI
 • Pilnā būvprojekta iesniegšana būvvaldei
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
1) Vispārīgs ieskats par BIS un to izstrādi.
2) Ieskats reģistros:• Būvspeciālistu sertifikātu reģistrs- sfēras piešķiršana un uzraudzība
• Būvkomersantu, būvinspektoru, ēku energosertifikātu, neatkarīgo ekspertu un citu datu reģistri.
3) Ieskats būvniecības atbalsta un dokumentu modulī (BIS būvvalžu darba vides modulī BIS2):
• Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas, darba uzdevumu apstrāde;
• No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana;
• Ekspluatācijas lietas.
4) BIS publiskais portāls un e-pakalpojumi:
• Pieslēgšanās sistēmai un lietotāja profils;
• Būvniecības darba vieta – būvniecības ieceres un tās dokumentācijas izveidošana un iesniegšana;
• Speciālista panelis - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu ievadē un apstrādē, praktikanta identifikācija;
• Reģistru e-pakalpojumi.

18.12.2020. vebinārs "Būtiskākās piegādātās 2.laidiena funkcionalitātes izmaiņas un uzlabojumi" (video)
1) 2.kārtas 2.laidiena piegādātās funkcionalitātes pārskats:
- Izmaiņas būvniecību lietu sarakstā, ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā publiskajā portālā;
- Izmaiņas būvniecības ieceres, paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes iesnieguma un atzīmju pieprasījuma izskatīšanā un darba uzdevumu apstrādē;
- Darba paneļa izveidošanas iespējas būvvalžu darbiniekiem;
- Būvniecības kārtas definēšana, uzsākšana un nodošana ekspluatācijā;
- Papildinājumi būvdarbu žurnālā;
- Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā (Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana);
- Jauni e-pakalpojumi piekļuves pieprasīšana lietai un ierosinātāja maiņas iesniegums.
- Būvinspektoru darba grafika izveidošana;
- Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana
- Papildinājumi Ekspluatācijas lietā.
2) Citas aktualitātes un izmaiņas;
- Publiskā portāla lietotāja BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana;
- Saņemto deleģējumu atrādīšana;
- Piekļuve pie būvdarbu žurnāla.


11.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi stadijā Nodošana ekspluatācijā" (video)
*Būvdarbu žurnāla iedalīšana portālā atbilstoši kārtu uzsākšanas nosacījumiem
*Piekļuves tiesības kārtas būvdarbu žurnālam
*Atspoguļo būvniecības kārtu atzinuma pieprasījumā
*Norādīt kārtu un tās papildinformāciju apliecinājumā par būves vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā
*Datu atspoguļošana par kārtām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā BISP
*Nodošana ekspluatācijā pa kārtām.

04.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi būvniecības lietas stadijā Būvdarbi" (video)
 • Būvniecības kārtas būvatļaujas izmaiņu iesniegumā
 • Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana
 • Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’
 • Būvniecības kārtas dati būvdarbu gaitā
 • Būvdarbu līgumā portālā norādīt būvniecības kārtu
 • Vairāku BUN iesniegumu izveidošana, ja ir vairākas kārtas.

27.11.2020. vebinārs "Būvniecība kārtās" (video)
1. Būvniecības kārtu definēšana/labošana PN iesniegumā
2. Būvniecības kārtās atzīmēšana būvprojekta izmaiņu iesniegumā
3. Kārtas uzsākšana BUN iesniegumā portālā
4. Būvniecības kārtas dati citos dokumentos BISP
5. Kārtas informācija NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumā.
1. Piekļuves pieprasīšana lietai, to apstrāde un pieejamo lietu saraksts.
o Pieejamo lietu sadaļa un saraksts
o Piekļuves pieprasīšana lietai
o Lēmuma vai atteikuma saņemšana par piekļuvi lietai
2. Iesniegums ierosinātāja maiņai no sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem.
3. Izmaiņas ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā.
o Vienkāršotās būvniecības ieceres iesniegumu izmaiņas
o Projekta daļas un lapu pievienošanas uzlabojumi
o Ieceres iesnieguma papildus saskaņošanas iespēja ar citu fizisku personu
o Būvniecības kārtu definēšana/labošana ieceres iesniegumā.

13.11.2020. vebinārs "Ieskats jaunizstrādātajā 2.laidiena “Būvniecības process” funkcionalitātē". (video)       
Vebinārā tiks apskatītas šādas temas.
• Piekļuves pieprasīšana lietai un pieejamo lietu saraksts;
• Iesniegums ierosinātāja maiņai;
• Uzlabojumi dokumentācijas/projekta sagatavošanā un rasējuma lapu saskaņošanā;
• Būvniecības kārtas definēšana/labošana, atrādīšana lietā un dokumentos.
• Izmaiņas, uzlabojumi darba uzdevumu apstrādē (BIS2);
• Papildinājumi, izmaiņas būvinspektoriem (BIS2);
• Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’ (BISP);
• Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana BSI2;
• Ekspluatācijas lietā jauns lēmums (BIS2);
• Izmaiņas sūdzību apstrādē;
• Papildinājumi būvniecības lietā (BIS2);
• Citi papildinājumi.
Apmācību laikā tika apskatīti šādi jautājumi.
1.Ārvalstnieku reģistrācija.
1) Kur vērsties, lai iegūtu iespēju autorizēties BISP.
2) Ārvalstnieku reģistrēšana, lietotāja vārda piešķiršana.
3) Reģistrēt ārvalstnieku kā juridiskās personas pārstāvi.
4) Deleģējuma vai pilnvaras izveidošana uz ārvalstnieku vai no ārvalstnieka.
5) Kā pieslēgties kā ārvalstniekam BISP.
6) Kā norādīt ārvalstnieku būvniecības iecerē.
2.Izziņa par būves neesību.
1) ‘Iesniegums par būves neesību’ būvniecības lietā.
2) Jauns ‘Iesniegums par būves neesību’ bez būvniecības lietas.

30.10.2020. vebinārs "Nodošana ekspluatācijā" (video) (slaidi) 
Atzinuma pieprasīšana TNI.
Apliecinājumi par būves gatavību.
Būvdarbu pabeigšana PR/AK.
Vēsturiskās būvniecības nodošana ekspluatācijā.
Datu nodošana VZD.
Atteikums pieņemt būvi ekspluatācijā.
Būvniecības lietā stadijā ‘Ekspluatācijā’ ierobežotās darbības.

23.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem (2.daļa)" (video)
Ieceres iesniegšana, labošana, noraidīšana.
Pilnvaras un pilnvarošana.
Projekta labošana.
Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana u.c.

16.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem" (video) (slaidi)
Apmācību laikā tika izskatītas šādas tēmas:
 • Projekta sagatavošana;
 • Projekta saskaņošana ar TNI.
09.10.2020. vebinārs. Projekta sagatavošana BIS (video)  
Apmācību laikā tika izskatītas šādas tēmas:
 • Projekta sagataves un daļu izveidošana:
 • Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana;
 • Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) un pilnā būvprojekta sagatavošana;
 • Speciālista sfēras kontrole projektu vai daļas apstiprināšanā.
 • Projekta sagatavošanas iespējas:
 • Augšupielāde un lejupielāde;
 • Lapu numerācija un pārkārtošana, revīziju norādīšana.
 • Projekta izmaiņas:
 • Jaunas revīzijas pievienošana;
 • Detalizētā rasējuma izmaiņas.
02.10.2020. vebinārs. Būvprojekta skaņošana ar TNI - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video)
Apmācību laikā tika izskatīti šādi scenāriji Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), skaņojot būvniecības dokumentāciju ar tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI):
 • TNI noraida tehniskos noteikumus, norādot, ka tehniskos noteikumus nevajag.
 • TNI noraida dokumentācijas saskaņošanu.
 • TNI pieprasa papildus informāciju.
 • Atzinuma saņemšana.
30.09.2020. vebinārs. Ieceres skaņošana ar būvvaldi - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video)
Vebinārā tika izskatīti šādi scenāriji.
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju iecerei.
 • Būvvalde noraida ieceri.
 • Būvvalde noraida projektu.
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju pie projekta.
 • Būvvalde noraida BUN apliecinājuma iesniegumu.
 • Būvvalde noraida pieņemšanu ekspluatācijā.
Apmācību laikā tika sniegtas atbildes uz 18.09. vebināra "Piekļuve būvniecības lietai un iesniedzamie dokumenti būvdarbu gaitā" dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem.
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
•Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai:
*Dalībnieku reģistrēšana būvniecības lietā.
•Elektroniskā Būvdarbu žurnāla aizpildīšana.
•Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā:
*Izmainīto lapu skaņošana.
•Citi iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbiem:
*Darbu veikšanas projekts;
*Tehniskās apsekošanas atzinums;
*Būvuzraudzības plāns;
*Būvuzrauga pārskats;
*Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu;
*NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums;
*Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu.
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas
 • Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana:
*Kādos gadījumos jāreģistrē vēsturiskā būvniecības lieta;
*Vēsturisko datu iesnieguma un saistošā iesnieguma izveidošana.
• Vēsturisko datu iesniegums, ja:
*vēlaties reģistrēt datus VEDLUDB;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvatļaujā;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvprojektā.

28.08.2020. vebinārs TNI (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;
 • Būvniecības ieceres dokumentācijas, projekta saskaņojumi ar TNI;
 • Iesniegtās ieceres dokumentācijas/Projekta labošana pēc būvvaldes izskatīšanas;
 • Projektu salīdzināšana ar iepriekšējo versiju;
 • Noraidītas ieceres vai PN izpildes iesnieguma atkārtota dokumentācijas iesniegšana.

21.08.2020. vebinārs par projekta saskaņošanu ar TNI (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
 • Ieceres izveidošana un dokumentācijas (projekta) izveidošana;
 • Ieceres saskaņošana un iesniegšana;
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
 • Projekta izmaiņas, versiju salīdzināšana.

14.08.2020. vebinārs par būvdarbu gaitu BIS (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu aizpildīšana un iesniegšana;
 • Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
 • Apakšlīgumu reģistrēšana;
 • Būvdarbu gaitā būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
 • Detalizētā rasējuma pievienošana;
 • Elektronisko atzinumu un apliecinājumu par būves gatavību pieprasīšana;
 • Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.

07.08.2020. vebinārs par pieejas tiesībām BIS (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Juridiskās personas paraksttiesīgo personu pieejas tiesības;
 • Tiesību piešķiršana reģistrējot pilnvaras un deleģējumus;
 • Būvniecības ieceres izveidošana uz pilnvaras vai deleģējuma pamata;
 • Būvniecības ieceres izveidošana bez iepriekš saņemtas pilnvaras;
 • Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietām bez pilnvaras.
Lapa atjaunota 18.10.2021.