BIS izmantoto apzīmējumu un terminu skaidrojums

Apzīmējums, saīsinājums, akronīms, termins Skaidrojums
AK Apliecinājuma karte
AS Akciju sabiedrība
ATIS Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
BIS, Sistēma Būvniecības informācijas sistēma, kas ietver sekojošas Sistēmas daļas: BIS publiskais portāls, BIS-1 un BIS-2
BIS-1 Sistēmas / BIS daļa, kurai ir ierobežota piekļuve un kurā, autorizējoties caur Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienotās pieteikšanās moduli vai ar lietotājvārdu un paroli, darbojas sertificēšanas iestādes (t.i. Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Latvijas Jūrniecības savienība, Latvijas Melioratoru biedrība, Biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība", Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, Latvijas Elektriķu brālība, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), SIA "SERTEKS")
BIS-2 Sistēmas / BIS daļa, kurai ir ierobežota piekļuve un kurā, autorizējoties caur Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienotās pieteikšanās moduli vai ar lietotājvārdu un paroli, darbojas būvvaldes, institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, kontrolējošās institūcijas un tehnisko noteikumu izdevēji
BIS izstrādātājs, TL Tieto Latvia
BIS-2 loma Tehnisko noteikumu izdevēja, būvvaldes un institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, administratoru piešķirtas tiesības darbiniekiem strādāt BIS-2. Lomā var tikt iekļautas viena vai vairākas BIS-2 izmantošanas tiesības.
BISP, BIS publiskais portāls, Publiskā sistēma BVKB pārziņā esošā tīmekļa vietne www.bis.gov.lv, kuras mērķis ir nodrošināt publisku informāciju par būvniecību Latvijā, kā arī e-pakalpojuma saņēmējam iespēju vērsties iestādē un/vai saņemt e-pakalpojumu sakarā ar būvniecības procesu Latvijā. BIS publiskais portāls www.bis.gov.lv ir pieejams katrai personai, kurai Latvijā ir reģistrēts personas kods, autorizējoties caur Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienotās pieteikšanās moduli.
BIS reģistri Būvspeciālistu, būvinspektoru, būvkomersantu, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs, neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā un ēku energosertifikātu reģistrs
BNU Būves nojaukšanas uzdevums
BUN Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
Būvatļauja Administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā - projektēšanai un būvdarbiem - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā
Būvdarbi Būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu
Būves pirmsreģistrācija Kadastra apzīmējuma piešķiršana, reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtās sākotnējās ziņas par būvi.
BIS tiešsaistē uz NĪVKIS nodod datus par pirmsreģistrējamu būvi un Valsts zemes dienests (VZD), saņemot datus no BIS, būvi automātiski pirmsreģistrē NĪVKIS, reģistrējot saņemtos datus un piešķirot būvei kadastra apzīmējumu. Piešķirtais kadastra apzīmējums automātiski tiek nosūtīts uz BIS tā tālākai izmantošanai un apstrādei.
Būvniecības ierosinātājs Persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības ierosināt būvniecību
Būvniecības lieta Uz vienu būvniecības ieceri attiecināmā informācija un dokumentu kopums
Būvprojekts Būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums
Būvniecības iesniegums Noteikta satura dokuments, kurā norādītas ziņas par konkrētu būvniecības ieceri
Būvniecības ieceres dokumentācija Dokumentu kopums, kas satur grafiskos, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri
Būvvalde Pašvaldības būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas (t.sk. Būvniecības valsts kontroles birojs)
BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs
CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
CSP Centrālā statistikas pārvalde
CTA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Darba vieta Saskarne, kurā lietotājam ir iespēja veikt darbības Sistēmā / BIS (BIS publiskais portāls, BIS-1 un BIS-2)
eazyBI Būvniecības informācijas sistēmas dinamisko atskaišu modulis - interaktīvs datu analīzes rīks, ko BIS datu analizēšanai izmanto būvvaldes, BVKB kā reģistru iestāde un kā kontrolējošā iestāde, sertificēšanas iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, EM u.c. iestādes savu uzdevumu veikšanai
eID Elektroniskā identifikācija
Ekspluatācijas lieta Dokumentu un datu kopums, kas satur teksta dokumentus un citu informāciju par objektu
EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
E-pakalpojums Pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību
ES Eiropas Savienība
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds
IeR Iedzīvotāju reģistrs
IS Informācijas sistēma
IT Informācijas tehnoloģijas
IZM Izglītības un zinātnes ministrija
ĪADT Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Juridiskā persona Publisko tiesību juridiskā persona un privāto tiesību juridiskā persona, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā
Kadastra apzīmējums Zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators)
Kadastra objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa
Kadastra numurs Nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators)
Kadastra subjekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, kā arī apbūves tiesīgais
Kontrolējošā institūcija


LAS
Valsts iestāde, kura savas kompetences ietvaros veic būvniecības procesa uzraudzību - Valsts darba inspekcija, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Veselības inspekcija, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, atsevišķos gadījumos VAS "Latvijas valsts ceļi"
Latvijas Arhitektu savienība
LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Lietotājs Persona, kurai ir piešķirtas un ir aktīvas pieejas tiesības kādā no Būvniecības informācijas sistēmu daļām (BIS publiskais portāls, BIS-1 un BIS-2)
Lietotāja profils Datu kopums par konkrētu BIS lietotāju
LR, LV Latvijas Republika
LVRTC Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
LVS Latvijas valsts standarts
MK Ministru kabinets
NĪVKIS / Kadastrs Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Oficiālā elektroniskā adrese
(e-adrese)
Elementu kopums (unikāla ciparu vai ciparu un burtu virkne), kas nodrošina adresāta sasniedzamību elektroniskajā vidē
PAU Plānošanas un arhitektūras uzdevums
PDF No angļu valodas [Portable Document Format] – datnes formāts, ko radījusi Adobe Systems (sk. www.adobe.com) un ko var nolasīt ar brīvi pieejamu datorprogrammu Adobe Reader
Pilnvarotā persona Persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pilnvarotāja intereses
Pilnvarotājs Persona, kura pilnvarojusi citu personu rīkoties tās vārdā
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PN Projektēšanas nosacījumi
PR Paskaidrojuma raksts
RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
RDVIS Rīgas domes Vienotās informācijas sistēma
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sistēma, BIS Būvniecības informācijas sistēma
Sistēmas paraksts Elektroniski dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem datiem vai loģiski saistīti ar tiem, un ko lietotājs izmanto, lai parakstītos
TA Tiesu administrācija
TAPIS Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
Telpu grupa Konstruktīvi norobežots un no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums, kuram ir viena vai vairākas izejas uz koplietošanas telpu vai āru un kuram būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta viena noteikta funkcija (lietošanas veids)
TN, Tehniskie noteikumi Konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktas tehniskās prasības
TNI, Tehnisko noteikumu izdevējs Valsts un pašvaldību institūcijas, inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kā arī institūcijas, kuras neizdod TN, bet normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, veic būvprojekta risinājuma saskaņošanu
UR Uzņēmumu reģistrs
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VDI Valsts darba inspekcija
VID Valsts ieņēmumu dienests
VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs, sk. https://ivis.eps.gov.lv/
VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes iepriekšējais nosaukums)
VNĪ Valsts nekustamie īpašumi
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VRAA VPM VRAA vienotās pieteikšanās modulis
VZD Valsts zemes dienests
Zemes vienība Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums
Zemes vienības daļa Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta (tai skaitā nomas vajadzībām) noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts
Zemesgrāmata, VVDZ Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kas ir uzskatāma par centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī
Lapa atjaunota 01.06.2023