Projekta ietvaros veiktie pilnveidojumi BIS

Aktuālie pilnveidojumi BIS produkcijas vidē ERAF projekta BIS attīstības 2.kārta ietvaros

5.Laidiena Publicitāte (Facebook Post)

No jūlija sākuma Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē pieejami vairāki uzlabojumi. Tie īstenoti BIS attīstības projekta "Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)" 5.laidiena ietvaros un galvenokārt vērsti uz ekspluatācijas procesa uzlabojumiem. Tāpat veikti vairāki papildinājumi arī būvniecības procesa moduļos un Pārvaldnieku reģistrā:

• Veikti uzlabojumi projekta lapas izmaiņu pamatojuma norādīšanā un atrādīšanā;
• Papildināta tehniskās apsekošanas atzinuma norādīšanas funkcionalitāte;
• Nodrošināta APUS pavadzīmes piesaistīšana;
• Veiktas izmaiņas un papildinājumi Būvniecības lietu un Ekspluatācijas lietu pilnvaru un deleģējumu izveidošanā;
• Veikti pārvaldnieku reģistra papildinājumi datu atlasē;
• Izstrādātas izmaiņas un papildinājumi energosertifikātu izveidošanā un izdrukās;
• Izstrādāti riska kritēriji un aprēķins Ekspluatācijas lietās;

Izstrādātās izmaiņas un papildinājumi Ekspluatācijas lietās un Māju lietā (tiks nodoti produkcijas vidē līdz ar nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņām):
• Nodrošināta aptaujas un kopsapulces kopēšanas funkcija, kā arī kopsapulces izdrukas funkcija
• Veiktas izmaiņas īpašnieka kontaktinformācijas atrādīšanā
• Izstrādāti papildinājumi apsekošanas vizītes pieprasījumā
• Izstrādātas paziņojumu sagataves
• Papildināta Mājas lietu remontdarbu sadaļa
• Izstrādāta būvspeciālista deklarācija piekļuvei Ekspluatācijas lietai
• Uzlabota apsekošanas veidu periodu kontrole
• Nodrošināta aptauju un kopsapulču atrādīšana BIS2 sistēmā
• Izveidota patvaļīgas būvniecības pazīmes uzstādīšana un noņemšana Ekspluatācijas lietai

Paralēli minētajiem uzlabojumam, 5.laidiena ietvaros notika darbs pie BIS administrēšanas jaunā moduļa izstrādes, kā arī tika uzsākta BIS mobilās lietotnes izstrāde, kuru gatavojam publicēšanai mobilo lietotņu veikalos (Apple App Store un Google Play Store).
BIS mobilā aplikācija būs atbalsta rīks Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem, nodrošinot ātrāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus uz savu mobilo ierīci, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem.

Būvniecības valsts kontroles birojs paralēli jaunās funkcionalitātes ieviešanai produkcijas vidē organizē arī BIS lietotāju apmācības – vebinārus tiešsaistē, lai katram būtu iespēja noklausīties un redzēt, kas jauns ir ieviests un kā to izmantot ikdienas darbos. Arī par minētajiem jauninājumiem un uzlabojumiem jau ir bijušas apmācības (video ieraksti un prezentācijas atrodamas https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas) un tiks organizētas vēl. BIS lietotāju apmācību kalendārs pieejams šeit: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas/apmacibu-kalendars

Par BIS jaunās funkcionalitātes piegādi produkciijas vidē

Jaunie funkcionalitātes pilnveidojumi tapuši sadarbībā ar pašiem lietotājiem un produkcijas vidē ir pieejami no 2022.gada 14.janvāra. Būvniecības informācijas sistēmas 3. un 4.laidiena pilnveides apjoms ietver:

 • Papildinājumus un uzlabojumus BIS publiskajā portālā no būvniecības ieceres līdz būvdarbiem:
 1. lai padarītu BIS portāla lietotāju darbu ērtāku ir veiktas izmaiņas un uzlabojumi būvniecības lietu saraksta atrādīšanā un meklēšanas funkcionalitātē;
 2. veikti papildinājumi attiecībā uz norādāmo informāciju un pazīmēm būvniecības ieceres iesniegumā (piemēram, atzīme par meliorācijas objektu), projektā (vizuālā risinājuma pazīmes pievienošana), saskaņošanas procesā un plānoto atkritumu norādīšana ieceres iesniegumā un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes iesniegumā;
 3. izstrādāta sadaļa par trešo pušu saskaņojumiem, kas ļauj caur BIS elektroniski nosūtīt saskaņojuma pieprasījumu.
 • Papildinājumus un uzlabojumus sadaļā “Būvdarbu gaita”:
 1. ieviestas vizuālās izmaiņas un papildinājumi būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos, kā arī ieviesti vairāki būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas un atrādīšanas uzlabojumi;
 2. izstrādāti uzlabojumi būvdarbu žurnāla līgumu ievades formā un būvmateriālu konfigurācijas sarakstā;
 3. veikti tāmes datu pievienošanas un norādīšanas papildinājumi;
 4. ieviestas izmaiņas saņemto un izvesto materiālu un būvizstrādājumu uzskaitē;
 5. kā viens no būtiskākajiem jaunumiem ir iespēja veikt būvniecības atkritumu uzskaiti būvdarbu žurnālā;
 6. Ieviesti papildinājumi aktu izveidošanā un apstiprināšanā būvdarbu žurnālā.
 • Papildinājumus un uzlabojumus pie būves nodošanas ekspluatācijā:
 1. izstrādāti papildinājumi tehnisko noteikumu izdevēju atzinumā;
 2. ieviesta faktisko būvniecības atkritumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā;
 3. iestrādāti papildinājumi iesniegumā par būves neesību.
 • Ieviestas izmaiņas un papildinājumi ēkas energosertifikāta izveidē un apstrādē.

Ekspluatācijas procesa uzlabojumi – no 2021.gada decembra
Ekspluatācijas procesa uzlabojumu ietvaros izstrādāta jauna Būvju ekspluatācijas sadaļa, kurā ir iekļautas Ekspluatācijas un Māju lietas, sniedzot iespēju īpašniekiem un namu pārvaldniekiem visu ar sava īpašuma pārvaldīšanu saistīto dokumentāciju uzturēt vienuviet. Līdz ar jauno funkcionalitāti māju īpašniekiem ir iespējams: 

 • izveidot apsekošanas pieteikumu pārvaldniekam, 
 • nosūtīt paziņojumu citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam, 
 • apskatīt dokumentus un pievienot lēmumus, 
 • kā arī kā arī pilnvarot ar īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām citu personu.
Attiecībā uz namu pārvaldniekiem – dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ieviesti vairāki uzlabojumi un e-pakalpojumu veidi, kas atvieglo pārvaldības procesu. Māju lietā namu pārvaldniekam ir nodrošināta iespēja:
 • ievadīt skaitītāju mērījumus, uzkrātos līdzekļus, pārvaldīšanas izmaksas un pievienot ienākumu/izdevumu pārskatu
 • reģistrēt remontdarbus, saņemt un apstrādāt apsekošanas pieteikumus, pildīt apsekošanas reģistrācijas žurnālus
 • sūtīt paziņojumus māju/dzīvokļu īpašniekiem
Līdz ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā būs iespējams organizēt elektroniskās aptaujas un īpašnieku kopsapulces. Papildus minētajam ir izstrādāta funkcionalitāte par ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšanu un piekļuves vai atteikuma saņemšanu.
BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.
ERAF logo
Lapa atjaunota 09.05.2023