Projekta gaita

Noslēgusies Energoresursu informācijas sistēmas pilnveide

Eris

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), turpinot enerģētikas politikas uzraudzības administrēšanas funkciju digitalizāciju, šā gada aprīlī pabeidzis Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) pilnveidojumus, tādējādi sistēma uzskatāma par izveidotu.
Pilnveidojumu ietvaros ir veikti uzlabojumi vairākiem jaunajiem moduļiem:
• valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzības un kontroles modulis, kurā tiks apkopota informācija par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām un tiks administrēta valsts nodevas samaksas pienākuma izpilde;
• transporta enerģijas tirgus uzraudzība un kontrole – attiecas uz transporta enerģijas tirgus dalībniekiem par biroja veiktās degvielas kvalitātes atbilstības uzraudzības rezultātiem;
• energoefektivitātes jautājumu kontroles un uzraudzības modulis, kurā tiks reģistrēti dati par valstī īstenotajiem energoefektivitātes politikas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu;
• energokopienu reģistra izveide, kontroles un uzraudzības modulis, kurā būs iespējas iesniegt pieteikumus par energokopienu reģistrēšanu, ar energokopienu saražoto enerģijas pasākumu saistīto atskaišu iesniegšana elektroniskā formātā, kā arī izveidota darba vieta BVKB darbiniekiem iesniegumu izvērtēšanai, reģistrēto dalībnieku darbību kontrolei un uzraudzībai.
ERIS moduļu ietvaros ir izveidotas darba vietas komersantiem; kuri darbojas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū; kuri tiks reģistrēti kā energokopienu dalībnieki; kā arī komersantiem un valsts un/vai pašvaldību iestādēm, kuras sniegs datus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem, lai ar ERIS palīdzību būtu īstenojami pienākumi, kas ir vai tiks paredzēti normatīvajā regulējumā vai līgumtiesiskajās attiecībās. ERIS ietvaros valsts un/vai pašvaldības iestādēm un komersantiem būs iespēja iesniegt visas nepieciešamās atskaites strukturētu datu veidā, izmantot ERIS kā komunikācijas platformu un būt vienmēr savlaicīgi informētiem par savu pienākumu izpildi.
Savukārt BVKB nodarbinātajiem ERIS ietvaros būs iespējams īstenot funkciju izpildes kontroli, tai skaitā automatizējot atskaišu sagatavošanu Centrālai statistikas pārvaldei, Eiropas Komisijai vai informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta un atvieglojot BVKB funkciju administrēšanu.
Ņemot vērā BVKB pozitīvo pieredzi Būvniecības informācijas sistēmā, ERIS ir veidota kā Būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa un ir pieejama, izmantojot vietni: www.bis.gov.lv. Šī abu sistēmu mijiedarība ļauj BVKB lietderīgi izmantot jau esošās saskarnes vai risinājumus Būvniecības informācijas sistēmā, tādejādi veicinot sistēmu un risinājumu savstarpējo sadarbspēju.
ERIS funkcionalitātes pilnveidošana tika īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” (Vienošanās Nr.2.2.1.1/21/I/006) ietvaros ar mērķi transformēt nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības procesu, pārejot no BVKB esošajiem papīra dokumentos balstītajiem administratīvajiem procesiem uz digitāliem risinājumiem, pilnveidojot un aizstājot esošos manuālos reģistrus, tādejādi samazinot datu iesniegšanā un apstrādē iesaistīto pušu administratīvo slogu, lai nodrošinātu valsts starptautiski uzņemto saistību izpildi. Kopumā funkcionalitātes izstrādei tikušas organizētas 61 ERIS funkcionalitātes izstrādes darba grupa, organizētas 5 Konsultatīvās padomes sēdes un sagatavoti 5 maksājuma pieprasījumi iesniegšanai Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai. Izstrādāti ERIS lietotāju video pamācību materiāli (pieejami sistēmā reģistrētajiem lietotājiem un BVKB youtube kontā) un lietotāju informēšanas video materiāli:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6prfK5hZOY&t=2s
https://youtu.be/gaez7to3vRA

ERAF logo

Energoresursu informācijas sistēmā jauni moduļi

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), turpinot enerģētikas politikas uzraudzības administrēšanas funkciju digitalizāciju, 2022. gada 1.pusgadā ir papildinājis Energoresursu informācijas sistēmu (ERIS) ar diviem jauniem moduļiem.

Jaunie moduļi saistīti ar naftas produktu uzraudzību, un ERIS tie pieejami ar šādiem nosaukumiem:

  • Valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzība un kontrole
  • Transporta enerģijas tirgus uzraudzība un kontrole

ERIS moduļu ietvaros ir izveidotas darba vietas komersantiem, kas sniedz valsts naftas drošības rezervju pakalpojumus vai darbojas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū, lai komersanti ERIS varētu īstenot tos pienākumus, kas paredzēti normatīvajā regulējumā vai līgumtiesiskajās attiecībās. ERIS ietvaros komersantiem būs iespēja iesniegt visas nepieciešamās atskaites strukturētu datu veidā, izmantot ERIS kā komunikācijas platformu un vienmēr būt savlaicīgi informētiem par pienākumu izpildi.

Savukārt BVKB nodarbinātajiem ERIS ietvaros būs iespējams īstenot valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu kontroli, tai skaitā automatizējot atskaišu sagatavošanu Centrālajai statistikas pārvaldei vai informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta. Tiks atvieglota valsts nodevas par valsts naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu administrēšana.

Transporta enerģijas tirgus moduļa ietvaros paredzēts nodrošināt uz nejaušības un teritoriālā principa balstītu degvielas tirgus uzraudzību, efektivizējot degvielas paraugu kvalitātes novērtēšanas procesu un optimizējot ikgadējās atskaites par degvielas tirgus kvalitātes uzraudzību sagatavošanu Eiropas Komisijai.

Ņemot vērā BVKB pieredzi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ERIS ir veidota kā BIS sastāvdaļa un ir pieejama, izmantojot vietni: www.bis.gov.lv. Šī abu sistēmu mijiedarība ļauj BVKB lietderīgi izmantot jau esošās saskarnes vai risinājumus Būvniecības informācijas sistēmā, tādejādi nodrošinot sistēmu un risinājumu savstarpējo sadarbspēju un datu atkalizmantošanu.

ERIS funkcionalitātes pilnveidošana tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” (Vienošanās Nr.2.2.1.1/21/I/006) ietvaros ar mērķi transformēt nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības procesu. Projekts veicinās pāreju no BVKB esošajiem papīra dokumentos balstītajiem administratīvajiem procesiem uz digitāliem risinājumiem, pilnveidojot un aizstājot esošos manuālos reģistrus. Tādējādi samazināsies datu iesniegšanā un apstrādē iesaistīto pušu administratīvais slogs, lai nodrošinātu valsts starptautiski uzņemto saistību izpildi. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2023.gada 16.aprīlim.

ERAF logo

Lapa atjaunota 28.04.2023