Būvniecības informācijas sistēma
Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra
No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

BIS attīstības ERAF projekts (2.kārta)

Noslēgta vienošanās par Būvniecības informācijas sistēmas tālāku attīstīšanu

Otrdien, 26. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA), kas paredz tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā.

Parakstītā vienošanās par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” (Nr.2.2.1.1/19/I/005) nosaka turpmāko četru gadu laikā gan papildināt un pilnveidot jau šobrīd www.bis.gov.lv pieejamos risinājumus, gan arī veidot jaunus. Plānots, ka tiks radīta jauna būvju lēmumu skaņošanas un pieņemšanas funkcionalitāte, nodrošinātas iepriekš nebijušas iespējas elektroniskās darba laika uzskaites datu izmantošanai būvuzraudzībā, izstrādāta BIS mobilo iekārtu lietotne, būvgružu utilizācijas uzskaites izveide un ieviesti citi būtiski jauninājumi.

“Projekta mērķis ir kāpināt būvniecības procesa efektivitāti, nozares produktivitāti un veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesa un būves dzīvescikla pārvaldībā. Tas uzlabos publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejamību un nodrošinās valsts rīcībā esošu datu atkalizmantošanu. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, ar būvniecības procesa organizēšanu saistītie izdevumi un dokumentācijas kārtošanai nepieciešamais laiks. Tāpat tiks pilnveidots būvniecības ieceres iesniegšanas un saskaņošanas process, uz risku vadību balstīts uzraudzības process, kā arī apziņošana un informēšana. Mums ir svarīgi, lai Būvniecības informācijas sistēma būtu ne tikai funkcionāla, bet arī ērta, vienlaikus nodrošinot objektivitāti un caurskatāmību.,” uzsver BVKB direktora p.i. Uldis Jansons.

Arī līdz šim ERAF projekta 1. kārtas ietvaros veikti nozīmīgi BIS pilnveides darbi - jau šobrīd digitalizēts būvniecības dokumentācijas process – elektroniski iespējams iesniegt būvniecības ieceri un kārtot visu būvniecības administratīvo dokumentāciju līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Projekts ļāvis izveidot uz lietotāju vajadzībām balstītu darba vidi – izstrādāta ieceres iesniedzējam, projektētājam, būvvaldēm, kontrolējošām institūcijām un tehnisko noteikumu izdevējiem pielāgota darba vieta ar konkrētajai mērķa grupai nepieciešamajām darba plūsmām. Tāpat radīta piekļuve pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem un visām ar būvniecības lietu saistītajām personām – tas nodrošina vienotu darba vidi un dokumentu pieejamību vienuviet.

BIS attīstības 2. kārta tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 3.075 milj. EUR, t.sk. ERAF 2.614 milj. EUR un nacionālais līdzfinansējums – 0.461 milj. EUR. Jau informēts, ka no 2020. gada 1.janvāra ikviena jauna būvniecības iecere būs uzsākama tikai elektroniski BIS - to paredz Būvniecības likums.

Plašāka informācija:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189
 

ERAF projekts "Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta"


Būvniecības informācijas sistēma (turpmāk – BIS) nodrošina vienotu vidi, kur sabiedrība var iegūt informāciju par būvniecības procesiem, kā arī nodrošina ar būvniecību saistītās dokumentācijas apriti, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanai par būvniecību, kā arī vienādu normatīvā regulējuma interpretāciju visā Latvijā. BIS uzdevums ir gan optimizēt un atvieglot darbu iesaistītajām pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām, piemēram būvniecības procesa uzraudzības iestādēm, gan arī atvieglot komunikāciju starp būvniecības (arī ekspluatācijas) procesos iesaistītajiem dalībniekiem. Iepriekšējās BIS sistēmas attīstības kārtās realizēta plaša funkcionalitāte, kas nodrošina pilnu elektronisku atbalstu daudzu būvniecības procesu izpildē no būvniecības ieceres līdz ekspluatācijai, taču ņemot vērā nozares attīstības tendences, nepieciešams turpināt esošo sistēmas attīstību, kā arī veikt jaunu funkcionalitāšu izveidi, procesu un saistīto pakalpojumu elektronizāciju. "Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)" projekta (turpmāk - Projekta) virs mērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, realizējot pasākumus aktivitātes "2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Projekta virs mērķī iecerēts sasniegt, pilnveidojot un paplašinot BIS funkcionalitāti, lai nodrošinātu centralizētas kopdarbības platformu būvniecības procesu pārvaldībai un attīstītu būvju dzīvescikla pārvaldību, atbilstoši modernākajām pasaules un Eiropas Savienības tendencēm, kā arī veicinātu administratīvā sloga ietekmes samazināšanu, un pakāpeniski nodrošinot Būves informācijas modeļa principu atbalstu. 

Projekta mērķi: 

1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.
2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.
3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.

Galvenās projekta darbības mērķu sasniegšanai: 

1. Projekta vadība un īstenošana.
2. Konsultācijas pakalpojumu sniegšana, kas ietvers projektam pamatojošās dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un pārvaldību elektroniskajā kopdarbības vidē, informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādi, projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un kvalitātes kontroli.
3. Informācijas sistēmas pilnveide: 

3.1. Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesa pilnveide; 

3.2. Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide; 

3.3. Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesa pilnveide; 

3.4.Būvkomersantu datu pārvaldības procesa pilnveide; 

3.5. Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa pilnveide; 

3.6. Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa pilnveide; 

3.7. Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide; 

3.8. Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide. 

3.9. Administratoru un BIS lietotāju apmācības, t.sk. atbalsta materiālu izstrāde. 

4. IS ieviešanas kvalitātes kontroles audits.

Projekta realizētājs: Būvniecības valsts kontroles birojs. 

Projekta partneri: Ekonomikas ministrija, Valsts zemes dienests, Tiesu administrācija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas Projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/005 26.02.2020 10:54 2 centrs, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Latvijas Nacionālais arhīvs. Projekta īstenošanas periods: 36 mēneši Projekta kopējais budžets: EUR 3 075 000 (t.sk. EUR 2 613 750 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms un EUR 461 250 valsts budžeta līdzfinansējums).

PROJEKTA IEVIEŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Detalizētais projekta apraksts (versija V.13_AKTUĀLĀ)

Detalizētais projekta apraksts (versija V.01)

Ieviešanas gaitas ziņojumi

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums III 2022

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums II 2022

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums I 2022

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums IV 2021

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums III 2021

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums II 2021

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums I 2021

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums IV 2020

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums III 2020

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums II 2020

Projekta BIS2 ieviešanas gaitas ziņojums  I 2020

Eraf

Lapa atjaunota 30.10.2022.