Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Projekta informatīvie pasākumi un mācības

4.laidiena apmācības

Aicinām uz BIS apmācību vebināru "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Būvniecības process 2.daļa”

2022.gada janvārī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks piegādāta ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” (projekts) 4.laidiena ietvaros izstrādātā funkcionalitāte “Būvniecības process – 2.daļa”. Līdz ar jaunās funkcionalitātes piegādi BIS būs pieejami vairākas izmaiņas un uzlabojumi, kas skar būvniecības procesu.

Ņemot vērā minēto, Būvniecības valsts kontroles birojs projekta ietvaros organizē apmācības par jauno funkcionalitāti būvniecības nozares pārstāvjiem. Kopumā tiks organizētas 2 vienādas apmācības par šo tēmu. Pirmais vebinārs notiks 2021.gada 10.decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30, tiešsaistē - Microsoft Teams. Pieslēgšanās saite pieejama: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

Vebināra programma:
• Izmaiņas no ieceres līdz būvdarbiem:
o Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā, meklēšanā
o Papildinājumi būvniecības iecerēs, projektā, saskaņošanā, plānoto atkritumu norādīšanā
o Trešo pušu saskaņojumi
• Papildinājumi un uzlabojumi sadaļā “Būvdarbu gaita”:
o Būvdarbu gaitas vizuālās izmaiņas, būvdarbu žurnāla ierakstu saraksti
o Izmaiņas konfigurācijā, būvizstrādājumu konfigurācijā, būvdarbu līgumos, tāmē
o Būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas, atrādīšanas uzlabojumi
o Papildinājumi saņemto materiāli un būvizstrādājumu reģistrēšanā, materiālu izvešana
o Būvniecības atkritumu deklarēšana, izvešana un nodošana
o Papildinājumi aktu izveidošanā, apstiprināšanā, atrādīšanā
• Izmaiņas nodošanā ekspluatācijā:
o TNI atzinumā lēmuma veida atspoguļošana
o Faktiskie atkritumi un to kontrole pie nodošanas ekspluatācijā
• Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”
• Citi papildinājumi

Vebināru vadīs SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja.

Iepriekšēja pieteikšanās vebināram nav nepieciešama.
Dalība apmācībās - bez maksas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Gobu (e-pasts: Agnese.Goba@bvkb.gov.lv; tālrunis: 67013379)

AICINĀM SEKOT BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS JAUNUMIEM FACEBOOK https://www.facebook.com/bislv/

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF logo

3.laidiena apmācības

BIS apmācību vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Ekspluatācijas process 1.kārta” (pārvaldības un apsaimniekošanas procesa nodrošinātājiem)

Vebināra programma (apmācību video un prezentācija pieejama šeit):
• Ieviestās izmaiņas Pārvaldnieku reģistrā un to e-pakalpojumos
• Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu autorizētam lietotājam un publisko informāciju
o Ekspluatācijas lietu un Māju lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
• Pārvaldnieku iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
• Pārvaldnieku iespējamās darbības Māju lietā
o Skaitītāju mērījumu ievade, uzkrāto līdzekļu, pārvaldīšanas izmaksu ievade un ienākumu/izdevumu pārskata pievienošana
o Remontdarbu reģistrēšana, apsekošanas pieteikuma saņemšana un apstrāde, apsekošanas reģistrācijas žurnāls
o Paziņojumu sūtīšana māju/dzīvokļu īpašniekiem
o Dokumentu, lēmumu atrādīšana un pievienošana
o Ieskats par aptauju, kopsapulču izveidošanu un apstrādi
• Pārvaldīšanas tiesību pilnvaru izveidošana
o Īpašnieku pilnvaru reģistrēšana
• Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
• Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

BIS apmācību vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Ekspluatācijas process 1.kārta” (datu ievadītājiem un apstrādātājiem)

2021.gada 12.novembra vebinārs (video un prezentācijas materiāli pieejami šeit)

1.Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu
1.1. Ekspluatācijas lietu un Mājas lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
2.Māju īpašnieka iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
3. Māju īpašnieka iespējamās darbības Mājas lietā
3.1. Apsekošanas pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
3.2. Paziņojumu sūtīšana citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam
3.3. Dokumentu apskate un lēmumu pievienošana
3.4. Ieskats par aptaujām un kopsapulcēm
4. Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru izveidošana
5. Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
6. Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

2.laidiena apmācības

BIS apmācības kontrolējošām institūcijām

1. Ieskats sistēmas pilnveidošanā un piegādāto izmaiņu kopsavilkums.
2. Uzlabojumi darba uzdevumu sarakstā un darba paneļa izveidošana.
3. Būvniecības kārtas dati būvniecības lietā un dokumentos:
3.1. Būvniecību kārtas izveidošana, uzsākšana, nodošana ekspluatācijā;
3.2. Būvdarbu žurnāla datu (t.sk. SDA un materiālu) skatīšana.
4. Papildinājumi lēmumos:
4.1. Attālinātā pārbaude ‘Atzinumā par būves pārbaudi’’;
4.2. Norādījumu definēšana lēmumos un to izpildes kontrole;
4.3. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
5. Izmaiņas iestādes lietotāju sarakstā;
6. Citas izmaiņas un aktuālie jautājumi.

BIS apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas darbiniekiem

Apmācību laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas.
1. Jaunas sadaļas un iespējas būvniecības lietā:
1.1. Būvniecības lietas aktuālo datu atrādīšana;
1.2. Būvniecības lietas kārtas izveidošana;
1.2.1. kārtu dati dokumentos;
1.2.2. kārtu dati būvdarbu gaitā.
1.3. Dokumentu attiecināšana uz citu lietu;
1.4. Lietas nodošana citai iestādei.
2. Izmaiņas darba uzdevumos:
2.1. Apstrādē, atlasīšanā, filtra saglabāšana, darba paneļa izveidošana;
2.2. Izmaiņas ieceres, PN un BUN iesnieguma izskatīšanas darba uzdevumos;
2.3. Darba uzdevumu papildinājumi, ja tika uzlikts 'Gaidīt uz klientu'.
3. Jaunu iesniegumu izskatīšana:
3.1. Piekļuves pieprasījuma izskatīšana, piekļuves piešķiršana vai atteikums.
3.2. Ierosinātāja maiņas iesnieguma izskatīšana.
4. Izmaiņas un papildinājumi būvinspektoriem:
4.1. Būvinspektora pārbaužu grafika izveidošana, apstiprināšana, izpilde.
4.2. Izmaiņas Atzinumā par būves pārbaudi;
5. Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana.
6. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
7. Citas izmaiņas:
7.1. Profilā;
7.2. Sūdzībās;
7.3. Informēšana par saskaņotām rasējuma lapām.

BIS apmācības "Pārskats par 2.kārtas 2.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – būvniecība kārtās"

1. Būvniecības kārtas definēšana, uzsākšana un nodošana ekspluatācijā:
1.1. Būvniecības kārtu definēšana/labošana iesniedzot būvprojektu;
1.2. Būvniecību kārtās būvprojekta izmaiņu iesniegumā;
1.3. Kārtas uzsākšana ar BUN iesniegumā portālā;
1.4. Būvniecības kārtas dati citos dokumentos BISP;
1.5. Būvniecības kārtas dati būvdarbu gaitā:
1.5.1. Būvdarbu žurnāla iedalīšana portālā atbilstoši kārtu uzsākšanas nosacījumiem;
1.5.2. Būvdarbu līgumā būvniecības kārtu norādīšana;
1.5.3. Piekļuves tiesības kārtas būvdarbu žurnālam;
1.6. Būvniecības kārtas norādīšana atzinuma pieprasījumā;
1.7. Būvniecības kārtas norādīšana apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijā;
1.8. Būvniecības kārtas pieņemšanas aktā

Apmācības būvinspektoriem par 2.laidiena funkcionalitāti

1. Izmaiņas darba uzdevumos:
1.1. Apstrādē, atlasīšanā, filtra saglabāšana, darba paneļa izveidošana;
1.2. 'Gaidīt uz klientu’ papildinājumi.
2. Jaunas sadaļas un iespējas būvniecības lietā:
2.1. Aktuālo datu atrādīšana, dokumentu attiecināšana uz citu lietu, lietas nodošana citai iestādei.
2.2. Būvniecību kārtas izveidošana, uzsākšana, nodošana ekspluatācijā;
2.3. Būvinspektora pārbaužu grafika izveidošana, apstiprināšana, izpilde;
2.4. Izmaiņas inspekcijas uzdevumā un ‘Atzinumā par būves pārbaudi’;
2.5. Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana.
3. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
4. Citas izmaiņas.
5. Jautājumi un atbildes.
6. Praktiskā daļa – iespēja TESTA vidē izmēģināt un apskatīt apmācībās stāstīto.

Apmācības TNI par 2.laidiena funkcionalitāti

Uzlabojumi un izmaiņas darba uzdevumos:
* Darba paneļa izveidošana;
* Jauni atlasīšanas kritēji;
* Izmaiņas ‘Gaidīt uz klientu’ funkcionalitātē.
Būvniecības kārtas dati dokumentos:
* Būvniecību kārtu definēšana iespējas dokumentos;
* Atzinuma pieprasīšana, nodošanā ekspluatācijā pa kārtām.
Citas izmaiņas un aktuālie jautājumi:
* Iestādes darbinieku sarakstā un profilā;
* Biežāk uzdotie jautājumi.

Apmācības jaunajiem darbiniekiem būvvaldēs

  • Vispārīgs ieskats par BIS un tās izstrādi, sistēmā veiktajām izmaiņām un pilnveidi 2.kārtas 2.laidiena ietvaros.
  • Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas
  • Lietotāji, lietotāju grupas, darba uzdevumu uzstādījumi
  • Tehnisko noteikumu izdevēja saraksts, PN/BUN nosacījumi, u.c.
  • Pilnvaras un deleģējumi
  • No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana
  • Ieceres dokumentācijas, projektu izskatīšana, saskaņošana, salīdzināšana ar iepriekšējo versiju.
  • Izejošo dokumentu sagatavošana, parakstīšana ar sistēmas parakstu / E-zīmogs / PDF izdrukas. Dokumentu izsniegšana.
  • Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana, izskatīšana un apstiprināšana
  • Ekspluatācijas lietas, to piekļuve, labošana

Apmācības BIS lietotājiem pašvaldību iestādēs

1. vebinārs "Par izmaiņām BIS publiskajā portālā, kas ieviestas no ieceres līdz būvdarbiem un jaunie e-pakalpojumi."(video)
1. Izmaiņas ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā:
• Vienkāršotās būvniecības ieceres iesniegumu izmaiņas;
• Projekta daļas un lapu pievienošanas uzlabojumi;
• Ieceres iesnieguma papildus saskaņošanas iespēja ar citu fizisku personu;
• Būvniecības kārtu definēšana/labošana ieceres iesniegumā un PN iesniegumā.
2. Būvniecību kārtās būvprojekta izmaiņu iesniegumā.
3. Kārtas uzsākšana BUN iesniegumā portālā.
4. Būvniecības kārtas dati citos dokumentos BISP.
5. Piekļuves pieprasīšana lietai:
• Pieejamo lietu sadaļa un saraksts;
• Piekļuves pieprasīšana lietai;
• Lēmuma vai atteikuma saņemšana par piekļuvi lietai.
6. Iesniegums ierosinātāja maiņai no sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem.

2. vebinārs "Par izmaiņām BIS publiskajā portālā, kas ieviestas no būvdarbiem līdz nodošanai ekspluatācijā"(video)

1. Vairāku BUN iesniegumu izveidošana, ja ir vairākas kārtas.
2. Būvniecības kārtas būvatļaujas izmaiņu iesniegumā.
3. Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’ un būvniecības kārtas dati būvdarbu gaitā:
• Būvniecības kārtu norādīšana būvdarbu līgumā;
• Būvdarbu žurnāla iedalīšana un piekļuves tiesības atbilstoši kārtu uzsākšanas nosacījumiem.
4. Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana.
5. Nodošana ekspluatācijā par kārtām:
a. Būvniecības kārtu norādīšana atzinuma pieprasījumā;
b. Norādīt kārtu un tās papildinformāciju apliecinājumā par būves vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā.

1.laidiena apmācības

Mācības sertificēšanas iestādēm "Būvspeciālistu datu pārvaldības process"

 ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” ietvaros 2020.gada septembrī notika 1.laidiena funkcionalitātes "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" apmācības sertificēšanas iestādēm. Apmācības tika organizētas 2 grupās: 2020.gada 22.septembrī un 24.septembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu.

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas.
• Izmaiņas patstāvīgās un vēlamās prakses datu ievadē un apstrādē.
• Būvspeciālista e-iesniegumu izveidošana un iesniegšana.
• Eksāmenu grafika administrēšana.
• Papildinājumi paziņojumu sadaļā.
• Būvspeciālista e-iesnieguma apstrāde.
• Darba uzdevuma apstrāde un darba plūsmas.
• Eksāmena datuma norādīšana lēmumā.
• Izmaiņas lēmumos un to apstrādē.
• Pārbaudes un pārkāpumi.
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzēju pazīmei.
• Sūdzību iesniegšana un apstrāde.
• Citas izmaiņas - rēķinu izveidošanā, būvinspektora darba līgumu atrādīšana, atskaites.

Apmācību video pieejams šeit

Vebinārs "Būvspeciālistu datu pārvaldības process BIS publiskajā portālā" 

Apmācību vebinārā, kurš notika 2020.gada 29.septembrī pulksten 10:00, tiešsaistē, MS Teams rīkā, lietotāji tika iepazīstināti ar ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” 1.laidiena funkcionalitāti "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" BIS publiskā portāla griezumā".

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas:
• Izmaiņas reģistra sarakstos un pielāgošana jaunajam izskatam
• Jauns būvspecialistu panelis
• Izmaiņas patstāvīgās prakses un vēlamās sfēras prakses datu ievadē
• Praktikanta ID iegūšana
• Jauni e-pakalpojumi sertificējošajām institūcijām
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem
• Paziņojumu un rēķinu saraksts
• Sūdzības iesniegšana par būvspeciālistu

Apmācību video pieejams šeit.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros.
Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 11.01.2022.