BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Izslēgšana no Būvinspektoru reģistra

Pārejas perioda, kas noslēdzas 31.12.2020, nosacījumi izslēgšanai no Būvinspektoru reģistra
Prasība līdz 31.12.2020. iegūt augstāko izglītību būvniecībā un būvspeciālista sertifikātu attiecas uz personām, kuras reģistrētas reģistrā līdz 01.10.2014., nav ieguvušas augstāko izglītību būvniecībā un nav uzsākušas darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības būvvaldi būvinspektora amatā līdz 01.11.2014. Ja minētā persona līdz 31.12.2020. nav ieguvusi augstāko izglītību būvniecībā un būvspeciālista sertifikātu, Būvniecības valsts kontroles birojs izslēdz personu no Reģistra

.
Informējam, ka prasība par vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas iegūta būvinženiera studiju programmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitekta studiju programmā (turpmāk – augstākā izglītība būvniecībā), un prasība par būvspeciālista sertifikāta nepieciešamību neattiecas uz pašvaldībā nodarbinātiem būvinspektoriem, kuri darba tiesiskās attiecības ar būvvaldi uzsākuši līdz 01.11.2014.

Saskaņā ar noteikumu 12.punktu būvinspektoru izslēdz no Būvinspektoru reģistra, ja:
 saņemts būvinspektora iesniegums par izslēgšanu no reģistra;
 būvinspektoram anulēts (tai skaitā, kļuvis nederīgs) būvspeciālista sertifikāts;
 saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti būvinspektora profesionālās darbības pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;
 saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēts, ka būvinspektors ir vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā valsts institūciju dienestā.

Papildus informējam, ka no 01.02.2020. stāsies spēkā jauni nosacījumi būvinspektoru izslēgšanai no reģistra, proti:
• saņemts būvinspektora iesniegums par izslēgšanu no reģistra;
• būvinspektoram apturēts vai anulēts būvspeciālista sertifikāts (izņemot gadījumu, ja būvinspektora sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz būvinspektora iesniegumu);
• būvinspektors ir sodīts par noteikumu 3. pielikumā minētu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar profesionālo pienākumu veikšanu;
• būvinspektors gada laikā pēc iepriekšējo darba tiesisko attiecību izbeigšanas būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, nav nodibinājis jaunas darba tiesiskās attiecības būvinspektora amatā;
gada laikā ir izteikti divi rājieni par būvinspektoram būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto amata pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.

 

Lapa atjaunota 23.05.2023