BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Prasības reģistrācijai Būvinspektoru reģistrā

Personai, kura vēlas reģistrēties Būvinspektoru reģistrā, jāatbilst šādām prasībām:

Vispārīgās prasības:

• ir patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā (būvspeciālista sertifikāts);

• kā būvspeciālistam pēdējo divu gadu laikā nav izteikts vairāk par vienu brīdinājumu vai nav apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta darbība (izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība bija apturēta vai anulēta, pamatojoties uz personas iesniegumu vai tāpēc, ka būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksāta patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa vai būvspeciālistu reģistrā nav ievadīta informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem vai patstāvīgo praksi, kā arī ja nav sniegta kompetences pārbaudes iestādes pieprasītā informācija, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai);

• pēdējo piecu gadu laikā nav sodīta par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar profesionālo pienākumu veikšanu.

Lai reģistrētos Būvinspektoru reģistrā personai jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā:

Dokumentus iespējams iesniegt:

  • Būvniecības valsts kontroles biroja Klientu apkalpošanas centrā (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013)
  • nosūtīt pa pastu (Būvniecības valsts kontroles birojam, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013)
  • elektroniski (pasts@bvkb.gov.lv), parakstot ar drošu elektronisko parakstu

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Darba dienās no 8:15 - 17:00
Piektdien no 8:15 - 15:00
Pirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Saziņa pa tālruni: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1” 

Lapa atjaunota 23.05.2023