BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība

Būvspeciālista patstāvīgo praksi sertifikātā norādītajā darbības sfērā uzrauga kompetences pārbaudes iestāde, kura veikusi būvspeciālista kompetences novērtēšanu vai kurai ir deleģēts veikt citas kompetences pārbaudes iestādes sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību.

Kompetences pārbaudes iestāde:

 • ir tiesīga pieprasīt no personas, kuras patstāvīgo praksi tā uzrauga, ievērot kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto ētikas kodeksu.
 • ir tiesīga iekļūt būvniecības objektos, kuros attiecīgais būvspeciālists veic profesionālo darbību.
 • ne retāk kā reizi piecos gados pārbauda:
 1. būvspeciālista patstāvīgo praksi
 2. būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā jomā
 3. sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem.
 • var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam nokārtot kompetences pārbaudi, ja:
 1. būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā;
 2. būvspeciālistam piecus gadus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā;
 3. būvspeciālistam brīdinājums par profesionālās darbības pārkāpumiem piecu gadu laikā izteikts divas reizes;
 4. tā konstatē vairākkārtīgus maznozīmīgus būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumus, kas kopumā neietekmē būvprojekta, būvdarbu vai būvekspertīzes kvalitāti.
 • izvērtē par būvspeciālistu saņemto sūdzību vai informāciju par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu:
 1. par pārkāpumu, kas saistīts ar kompetences pārbaudes iestādes apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu;
 2. par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām neatbilstošu rīcību;
 3. par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos būvspeciālistam noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.
 • 30 dienu laikā pieprasīt būvspeciālistam iesniegt vai precizēt informāciju, ja Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists līdz kārtējā gada 1.aprīlim nav ievadījis vai ievadījis nepilnīgu informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem un patstāvīgo praksi iepriekšējā kalendāra gadā.
Lapa atjaunota 23.05.2023