Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošana

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem:

Lēmumu par piešķirtā arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja:

 • kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt būvspeciālistu pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā saskaņā ar Noteikumu Nr.169 3.pielikumu;
 • saņemts būvspeciālista iesniegums;
 • būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu un gada maksu 30 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu vai noteiktajā termiņā nav aktualizējis vai precizējis informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem un patstāvīgo praksi iepriekšējā kalendāra gadā;
 • būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis kompetences pārbaudi;
 • būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sniedzis kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai.

Lēmumu par piešķirtā arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz 10 gadiem, ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē kādu no šādiem profesionālās darbības pārkāpumiem:

 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
 • nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
 • būvspeciālistam nākamo divu gadu laikā pēc sekmīgi nokārtotas kompetences pārbaudes, kas bija jākārto par iepriekš izteiktiem diviem brīdinājumiem piecu gadu laikā par profesionālās darbības pārkāpumiem, piemērots vēl vismaz viens brīdinājums;
 • būveksperts vai būvuzraugs nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību par neatkarības ievērošanu;
 • būveksperts ir nepamatoti sniedzis pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzinumu;
 • būveksperts nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību dokumentēt ekspertīzes veikšanas gaitu un glabāt ekspertīzes dokumentāciju;
 • būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi.

Lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, ja:

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras atjaunošanu, ja būvspeciālista sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra apturēta, pamatojoties uz būvspeciālista iesniegumu
 • būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir ievadījis informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem un patstāvīgo praksi iepriekšējā kalendāra gadā
 • būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu vai atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi
 • būvspeciālists ir sniedzis kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai.

Lēmumu par piešķirtā arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu, ja:

 • saņemts būvspeciālista iesniegums;
 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu
 • spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas lēmums, ar kuru būvspeciālists ir sodīts par no noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā ar Noteikumu Nr.169 3.pielikumu.

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par:

 • būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras apturēšanu vai apturēšanu visās darbības sfērās, ja būvspeciālistam apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts attiecīgajā vai visās darbības sfērās projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē vai konstatēti pārkāpumi būvekspertīzes specialitātē atbilstoši Noteikumu Nr.169 nosacījumiem.
 • būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras atjaunošanu, ja tiek atjaunota arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbība attiecīgajā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
 • būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras anulēšanu, ja būvspeciālistam anulēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāta kāda no attiecīgajām darbības sfērām projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē.

Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts sakarā ar apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu sertifikāta saņemšanai, sakarā ar patstāvīgās prakses turpināšanu sertifikāta darbības vai darbības sfēras apturēšanas laika periodā vai sakarā ar dokumentu parakstīšanu par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts sakarā ar patstāvīgās prakses pārkāpumiem, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, vai sakarā ar aizliegumu veikt profesionālo darbību, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

Kompetences pārbaudes iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā.
Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumus, kas saistīti ar būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē, var apstrīdēt un pārsūdzēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

Lapa atjaunota 23.05.2023