Būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Ja persona pretendē uz arhitekta prakses sertifikāta iegūšanu arhitektūras jomā, būvprakses sertifikāta iegūšanu vai darbības sfēras papildināšanu inženierizpētes un projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitāšu darbības sfērās, tās kompetences novērtēšana ietver:

  • praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu un kompetences pārbaudes iestādes noteikto dokumentu izvērtēšanu;
  • kompetences pārbaudi.

Ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu vai darbības sfēru papildināšanu būvekspertīzes specialitātē, tās kompetences pārbaude ietver:

  1. izglītības dokumentu, praktiskā darba pieredzes un profesionālās darbības izvērtēšanu un kompetences pārbaudes iestādes noteikto dokumentu izvērtēšanu;
  2. testu būvekspertīzes specialitātē, ja personas kompetence tiek vērtēta pirmo reizi vai sertifikāts būvekspertīzes specialitātē ir anulēts.

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija (būvspeciālisti, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvērtējamajā darbības sfērā, kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi un kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā).

Lapa atjaunota 23.05.2023