BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Kompetences pārbaudes iestādes darbības būvspeciālistu sertificēšanai

Pēc dokumentu saņemšanas kompetences pārbaudes iestāde:

  • izskata personas iesniegumu un izvērtē iegūtās izglītības un praktiskās darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • ja nepieciešams, pretendentam pieprasa papildu informāciju vai informācijas precizējumus;
  • mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas vai papildu informācijas saņemšanas un izvērtēšanas:
  1. uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un laiku;
  2. pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences pārbaudi, ja pretendents neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.

Kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu kompetences novērtēšanu organizē ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ja ir saņemts vismaz viens pretendenta iesniegums.

Ja persona atbilst prasībām un tās kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde 5 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu.

Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz pārbaudi, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, vai, nepaziņojot iemeslu, nav ieradies uz pārbaudi kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību.

Persona nevar pretendēt uz kompetences pārbaudi sešus mēnešus pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību pieņemšanu.

Lapa atjaunota 23.05.2023