BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Uzraudzība* Viena persona vienā darbības sfērā 180,00 0,00 180,00
2. Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana* Viena persona, viens eksāmens 240,00 0,00 240,00

Uzmanību! Augstāk norādītais cenrādis attiecas uz dotajām organizācijām:

- Biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība"
- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība
- Biedrība "Latvijas Būvinženieru savienība"
- Biedrība "Latvijas Elektriķu brālība"
- Biedrība "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"
- Latvijas Jūrniecības savienība
- Latvijas Melioratoru biedrība

Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Uzraudzība        
1.1. Uzraudzība (1) Viena persona 214,00 0,00 214,00
1.2. Arhitektu uzraudzība, kuriem piemērotas atvieglotas sertifikāta uzturēšanas prasības (1)(2) Viena persona 100,00 0,00 100,00
2. Papildu sertificēšanas pakalpojumi        
2.1. Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana (1):
1. daļa (3)
2. daļa (4)
Viena persona, viens eksāmens
960,00
1600,00

0,00
0,00

960,00
1600,00
2.2. Profesionālās pilnveides pārbaude (1):
1. daļa (5)
2. daļa (6)
Viena persona, viens eksāmens
240,00
120,00

0,00
0,00

240,00
120,00
2.3. Atkārtota patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārbaude (1) Viena persona, viena pārbaude 40,00 0,00 40,00
2.4. Ārpuskārtas novērtēšana, lai noteiktu atbilstību informatīvajai piezīmei (1) Viena persona, viena pārbaude 40,00 0,00 40,00

Piezīmes.
(1) Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
(2) Attiecas uz arhitektiem, kuriem sertifikātā ir pievienota "A" informatīvā piezīme (viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu dzīvokļu daudzdzīvokļu ēkās atjaunošanas un pārbūves, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana).
(3) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē un var iesniegt attiecīgo būvprojektu izvērtēšanai biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība".
(4) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījies neviena būvprojekta izstrādē.
(5) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti formālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.
(6) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti neformālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Uzraudzība* Viena persona vienā darbības sfērā 213,00 0,00 213,00
2. Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana* Viena persona, viens eksāmens 308,00 0,00 308,00

Piezīme. * - Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Lapa atjaunota 23.05.2023