BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai

Persona var pretendēt uz arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu būvniecības vai elektroenerģētikas jomā inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitāšu darbības sfērās, ja persona:

  • Ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras studiju programmā vai ieguvusi specialitātei atbilstošu pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā;
  • Ir ieguvusi darba pieredzi ne mazāku kā divi gadi pēdējo septiņu gadu laikā, izpildot kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;
  • Nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts noteikumu Nr.169 3. pielikumā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
  • Noteikumu Nr.169 18. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts noteikumu Nr.169 3. pielikumā.

3. būvekspertīzes specialitātē var iegūt persona, kura:

1. Ieguvusi otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā, vai arhitekta profesijā (tikai būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzes darbības sfērā). 

2. Ieguvusi būvspeciālista sertifikātu:

  • projektēšanas specialitātē attiecīgajā darbības sfērā, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvprojekta ekspertīzes darbības sfērās;
  • arhitektūras jomā, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzes darbības sfērā;
  • būvuzraudzības vai būvdarbu vadīšanas specialitātē attiecīgā darbības sfērā, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvju ekspertīzes darbības sfērās.

3. Ieguvusi vismaz 7 gadu patstāvīgo praksi pēc būvspeciālista sertifikāta iegūšanas arhitektūras jomā, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātes attiecīgajā darbības sfērā.

4. Pēdējos piecos gados nav pieļāvusi tādus profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumus, par kuriem ir izteikti divi brīdinājumi vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība.

5. Pēdējos 10 gados attiecīgajā darbības sfērā ir izstrādājusi vismaz trīs trešās grupas būvju būvprojektus vai būvprojekta sadaļas, ja vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem.

Iesniedzamie dokumenti būvspeciālista sertifikāta saņemšanai

Lapa atjaunota 23.05.2023