BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Pirmreizējā reģistrācija dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

Pirmreizējai reģistrācijai reģistrā (IESNIEGUMA VEIDLAPA) persona, kas atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pārvaldniekam izvirzītajām prasībām un ir noslēgusi pārvaldīšanas līgumu ar dzīvojamās mājas īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku veidota sabiedrība vai biedrība, kas uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pamata pārvalda dzīvojamo māju, vai persona, kura vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā:

 1. Iesniegumu par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
 2. dokumentu, kas apliecina pārvaldnieka vai tā darbinieku kvalifikāciju (apliecinātu kopiju).

Pārvaldniekiem - juridiskām personām (izņemot īpašnieku veidotas biedrības vai sabiedrības) jāiesniedz:

 1. Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
 2. Dokuments, kas apliecina pārvaldnieka darbinieka iegūto kvalifikāciju, kas atbilst vismaz ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (dokumenta apliecināta kopija).
 3. Ja pārvaldnieka darbinieks ir ieguvis trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, iesniedzams dokuments, kas apliecina pārvaldnieka darbinieka līdz 2010.gada 1.janvārim iegūto praktiskā darba pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā (piemēram, darba līguma apliecināta kopija, izziņa no darba devēja vai pārvaldīšanas līguma apliecināta kopija, ja līgums slēgts fiziskas personas vārdā).
 4. Ja pārvaldnieka darbinieks nav juridiskas personas valdes loceklis, iesniedzams dokuments, kas apliecina darbinieka un juridiskas personas nodibinātās darba tiesiskās attiecības.
 5. Pārvaldīšanas līgums.

Pārvaldniekiem - īpašnieku veidotām biedrībām vai sabiedrībām jāiesniedz:

 1. Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
 2. Dokuments, kas apliecina pārvaldnieka darbinieka iegūto kvalifikāciju, kas atbilst vismaz trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (dokumenta apliecināta kopija).
 3. Ja pārvaldnieka darbinieks trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni ir ieguvis profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā (nokārtojot eksāmenu bez mācībām), iesniedzams dokuments, kas apliecina pārvaldnieka darbinieka līdz 2010.gada 1.janvārim iegūto praktiskā darba pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā (piemēram, darba līguma apliecināta kopija, izziņa no darba devēja vai pārvaldīšanas līguma apliecināta kopija, ja līgums slēgts fiziskas personas vārdā).
 4. Ja pārvaldnieka darbinieks nav biedrības vai sabiedrības valdes loceklis, iesniedzams dokuments, kas apliecina darbinieka un biedrības vai sabiedrības nodibinātās darba tiesiskās attiecības vai personas brīvprātīgo darbu.
 5. Ja pārvaldīšanas uzdevumu dzīvojamā mājā veic biedrības vai sabiedrības biedrs, kas ir arī dzīvokļa īpašnieks pārvaldāmajā dzīvojamā mājā, iesniedzams dokuments, kas apliecina, ka personai ir noteikts biedra statuss un norādāms personai piederošā dzīvokļa īpašuma numurs.
 6. Pārvaldīšanas līgums.
 
Pārvaldniekiem - fiziskām personām, kas ir pārvaldāmajā dzīvojamā mājā dzīvokļa īpašnieki vai domājamās daļas īpašnieki jāiesniedz:
 1. Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
 2. Dokuments, kas apliecina pārvaldnieka iegūto kvalifikāciju, kas atbilst vismaz trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (dokumenta apliecināta kopija).
 3. Ja pārvaldnieks trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni ir ieguvis profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā (nokārtojot eksāmenu bez mācībām), iesniedzams dokuments, kas apliecina pārvaldnieka līdz 2010.gada 1.janvārim iegūto praktiskā darba pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā (piemēram, darba līguma apliecināta kopija, izziņa no darba devēja vai pārvaldīšanas līguma apliecināta kopija).
 4. Pārvaldīšanas līgums.
 
Pārvaldniekiem - fiziskām personām, kas nav pārvaldāmajā dzīvojamā mājā dzīvokļa īpašnieki vai domājamās daļas īpašnieki jāiesniedz:
 1. Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
 2. Dokuments, kas apliecina pārvaldnieka iegūto kvalifikāciju, kas atbilst vismaz ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (dokumenta apliecināta kopija).
 3. Ja pārvaldnieks ir ieguvis trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, iesniedzams dokuments, kas apliecina pārvaldnieka līdz 2010.gada 1.janvārim iegūto praktiskā darba pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā (piemēram, darba līguma apliecināta kopija, izziņa no darba devēja vai pārvaldīšanas līguma apliecināta kopija).
 4. Pārvaldīšanas līgums.

Dokumentus iespējams iesniegt:

 • BVKB pieņemšanas laikā
 • Nosūtot BVKB pa pastu (Būvniecības valsts kontroles birojs, Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013)
 • Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@bvkb.gov.lv

Dokumentu pieņemšanas adrese:
Būvniecības valsts kontroles biroja Klientu apkalpošanas centrs, Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Darba dienās no 8:15 - 17:00
Piektdien no 8:15 - 15:00
Pirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Saziņa pa tālruni: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1”

Uzmanību!

03.07.2013. stājās spēkā Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā:

Grozījumi paredz, ka pēc 2013.gada 1.septembra persona, kura līdz 2010.gada 1.janvārim ir ieguvusi praktiskā darba pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā, bet nav ieguvusi ceturtajam kvalifikācijas līmenim atbilstošu profesionālo izglītību, var turpināt darbību šajā jomā, ja šīs personas profesionālā kompetence dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā līdz 2013.gada 31.augustam ir atzīta par atbilstošu trešajam kvalifikācijas līmenim.

Personām, kuras līdz 2013.gada 31.augustam nav ieguvušas pārvaldniekam nepieciešamo kvalifikāciju, dzīvojamo māju pārvaldīšanai no 2013.gada 1.septembra ir nepieciešama šāda kvalifikācija:

Fiziskām personām, kas pārvalda dzīvojamās mājas, kurās atrodas šīm personām piederoši dzīvokļu īpašumi, kā arī dzīvokļu īpašnieku izveidoto biedrību un sabiedrību darbiniekiem –
profesionālā izglītība dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (960 stundas mācības). Šajā gadījumā kvalifikācija nav obligāta, ja pārvaldāmās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība nepārsniedz 1500 kvadrātmetrus.

Pārējām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas sniegt pārvaldīšanas pakalpojumus tirgū – profesionālā izglītība dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (2-3 gadi mācības).

Pārvaldnieka piedāvātie pakalpojumi norādāmi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE, 2. red.

Lapa atjaunota 23.05.2023