Uzņēmumu energopārskatu registrs

Uzņēmumu energoauditoru (turpmāk – energoauditors) reģistrā tiek reģistrēti uzņēmumi, kas akreditēti veikt uzņēmumu energoauditu, t.i. procedūru ar mērķi iegūt informāciju par uzņēmuma enerģijas patēriņu un tā sadalījumu pa tehniskām sistēmām, noteikt ekonomiski rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un sagatavot apkopojošo energoaudita pārskatu. Šo pārskatu energoauditoram ir pienākums reģistrēt Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrā 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas (saskaņošanas ar auditējamo uzņēmumu).

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām energoauditors nodrošina, ka tā rīcībā ir aprīkojums tehnisko un administratīvo uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar uzņēmuma energoaudita un tā pārskata sagatavošanas procedūrām, un tā darbinieki, kas veic uzņēmuma energoauditu:
- ir ieguvuši izglītību, kas atbilst augstākās izglītības pakāpes līmenim kādā no inženierzinātņu nozarēm (enerģētika, siltumenerģētika, siltumtehnika, vides zinātnes);
- pārzina uzņēmumu energoaudita procedūras;
- pārzina tā uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, kurā tiek veikts uzņēmuma energoaudits;
- prot veidot tehniskos pierakstus, kuros ir informācija par uzņēmuma energoaudita procesa norisi un energoaudita laikā gūtajiem secinājumiem (turpmāk – tehniskie pieraksti);
- veic uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku energoauditu un atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā (Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumi Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” );
- nodrošina savas civiltiesiskās un profesionālās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz uzņēmuma energoaudita darbībām;
- ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta, veicot uzņēmuma energoauditu, izņemot informāciju, kas sniedzama atbildīgajai ministrijai, kura veic energoefektivitātes monitoringu.

Lapa atjaunota 23.05.2023