Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB)

APRĪLIS 2020

Kontrolsummu EDLUS auditācijas pierakstu kopas (HASH summas) nodošana VEDLUDB
Informējam, ka ar šā gada 1.aprīli stājās spēkā Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem” 37.punktā noteiktā prasība galvenajam būvdarbu veicējam vienu reizi diennaktī aprēķināt kontrolsummu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopai par attiecīgo kalendāra dienu un vienu reizi diennaktī nodot to vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.
Būvniecības informācijas sistēmā Vienotajā darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) ir izstrādāta nepieciešamā funkcionalitāte, un Būvniecības valsts kontroles birojs aicina galvenos būvdarbu veicējus nodot šo informāciju VEDLUDB.

MARTS 2020

BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB - BEZ PILNVARAS SAŅEMŠANAS NO IEROSINĀTĀJA

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS DATU NODOŠANAI VEDLUDB (bez pilnvaras saņemšanas no Ierosinātāja) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Ministru kabineta noteikumi

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB


Ja būvatļauja izsniegta papīra formātā un komersantam darba laika uzskaites datus jānodod VEDLUDB, izsniegto vēsturisko būvatļauju jāreģistrē BIS. Papīra formātā izdotu būvatļauju BIS reģistrēt var Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS:
kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesību DOKUMENTU SAGATAVOŠANA vai Pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).
Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona reģistrē vēsturisku būvniecību, izmantojot BIS publiskajā portālā sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA pieejamo e-pakalpojumu “REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU” :
Bis 1
Šim nolūkam var izmantot atbilstošu iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā vai iecerē:
Bis 2
Vēsturisko datu iesniegumā aizpilda vēsturiskā dokumenta pamatdatus:
Iesniegumā var aizpildīt vienu no sadaļām Ziņas par būvi vai ziņas par zemi, kas ļaus BIS noteikt atbildīgo iestādi, kurai piekritīgs iesniegums.

Bis 3

Pēc vēsturisko datu iesnieguma aizpildīšanas, datu ievadīšanu, izveidojot saistīto iesniegumu:
Bis 4
Saistītajā iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija par būvniecības procesa dalībniekiem. Sadaļā BŪVATĻAUJAS DALĪBNIEKU MAIŅA norāda informāciju no papīra formātā izdotās būvatļaujas:
Bis 5
Lai galvenais būvdarbu veicējs konkrēto būvobjektu redzētu savu būvlaukumu sarakstā VEDLUDB, tam jābūt norādītam kā BŪVDARBU VEICĒJAM!
Aizpildītu iesniegumu jāiesniedz būvvaldē, kas pārbauda ievadītās informācijas pareizību, APSTIPRINA vēsturisko datu iesniegumu un saistošo iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota būvniecības lieta BIS.
Gadījumā, ja Ierosinātājs nevēlas veidot pilnvarojumu BIS, tas var izsniegt pilnvaru būvdarbu veicējam pilnvaru ārpus sistēmas, kuru būvvalde iereģistrē BIS. Uz šādas pilnvaras pamata būvdarbu veicējs var izveidot vēsturisku datu iesniegumu BIS.
Atsevišķos gadījumos ierosinātāja pilnvarota persona var vērsties būvvaldē ar lūgumu iereģistrēt BIS papīra formātā izsniegtu būvatļauju. Būvvalde izveido būvniecības lietu, izveido būvatļauju, kura ir identiska papīra formātā izdotajai būvatļaujai, t.sk. ievada informāciju par būvniecības procesa dalībniekiem, un APSTIPRINA.

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB
[lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

 No 2020.gada 1.februāra strādā VEDLUDB.

No 2020. gada februāra Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir pieejama Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUDB) funkcionalitāte. VEDLUDB ir BIS sastāvdaļa un tās pārzinis un turētājs ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

VEDLUDB lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit

Pilna tehniskā dokumentācija Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) un VEDLUDB integrācijas risinājumam pieejama šeit. 

KONTAKTINFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) TEHNISKA RAKSTURA JAUTĀJUMIEM: 

VEDLUDB un BIS REĢISTRI: būvspeciālisti, būvinspektori, būvkomersanti, dzīvojamo māju pārvaldnieki, neatkarīgie eksperti, ēku energoefektivitātes joma un ēku energosertifikāti [ BIS-1 ]:
• Pieteikt problēmu, kļūdu vai ieteikumu elektroniski, autorizējoties BIS-1 darbavietā: https://bis.gov.lv/bis/lv/login
•  Saziņa pa tālruni: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1
• E-pasts: buvkomersanti@bvkb.gov.lv
(lūdzu, pievienot nosūtāmai informācijai problēmas aprakstu, problēmu raksturojošus ekrānšāviņus un personas kontaktinformāciju)

Lapa atjaunota 23.05.2023