Būvniecības informācijas sistēma

Biežāk uzdotie jautājumi

Par jauno funkcionalitāti

Jaunumi BISP portāla lietotājiem

Jaunumi BIS2 būvvaldēm

Jaunumi BIS2 tehnisko noteikumu izdevējiem

TOP 5 diskusiju tēmas

1) Kā atrast būvniecības lietu bez autorizēšanās BIS publiskajā portālā
Jādodas uz https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions, kur publiski pieejams BIS reģistrēto lietu saraksts. Lai samazinātu būvniecības lietu sarakstu vai atlasītu konkrēto būvniecības lietu, nepieciešams norādīt vismaz vienu atlases kritēriju, piemēram, adresi un/vai kadastra apzīmējumu un tad izvēlas pogu “Meklēt”.

2) Pēc būvniecības kārtu izdalīšanas nav pieejami izveidotie būvdarbu žurnāla ieraksti
Gadījumos, ja būvdarbu stadijā rodas nepieciešamība izdalīt kārtas, būvdarbu žurnāla ieraksti pēc kārtu izdalīšanas var būt nepieejami. Detalizēta informācija par to kā rīkoties, pieejama vebināra ierakstā, sākot no 1:34:13 https://youtu.be/G5Ayp-KtB7Q?t=5653

3) Kadastra apzīmējuma statusa pārbaude

4) Izziņa par jaunbūvi

5) Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm
Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm iesniedzams pēc tam, kad Būvatļaujā/Apliecinājuma kartē/ Paskaidrojuma rakstā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi; ja polises nav bijušas jau norādītas (pievienotas) pie BUN iesnieguma. Aizpildot Iesniegumu par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm, kā polises ņēmējus var norādīt kādu no būvdarbu iesaistītajām personām.

Ārvalstnieka (paraksttiesīgās personas) piekļuve juridiskās personas profilam BISP

BISP segto darbu pieņemšanas akta veidu saraksta papildināšana, veidošana

BIS2 piekļuve darba uzdevumiem ar ierobežotas pieejamības statusu

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) datu pieprasīšana
Skaidrojums iekļauj vizualizāciju par TAPIS datu pieprasīšanu no publiskā BIS portāla puses un no būvvaldes darba vietas BIS2.

Pilnvara, pārpilnvarojums, deleģējums ▷/vebināra video/

• Būvniecības ieceres dokumentācija - būvakustika
Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
Svarīgi! Lai apstiprinātu būvakustikas dokumentāciju ar rasējuma marku BAA, nepieciešams ielikt atzīmi pie 'Apstiprināt bez sertifikāta', savukārt, būvspeciālista sertifikātu jāpievieno datnē (skenētu) pie būvprojekta būvakustikas daļas.
BAA_buvakustika

• Apdrošināšanas sadaļas aizpildīšana
Aizpildot ieceres iesnieguma vai Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes iesniegumu, sadaļā “Apdrošināšana” polises ņēmēji tiek ielasīti automātiski zem vienas no piedāvātajiem polises veidiem (atkarībā no dalībnieka lomas sadaļā “Iesaistītie dalībnieki”). Piemēram, norādot sadaļā “Iesaistītie dalībnieki” kā būvdarbu veicēju Jāni, sadaļā “Apdrošināšana” Jānis automātiski tiks atrādīts zem polises veida “Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise”.

• Būvniecības iesnieguma veida izvēle
Būvniecības iesnieguma veida izvēle Ja neesiet pārliecināts (-a) kādu būvniecības (ieceres) iesnieguma veidu nepieciešams aizpildīt, atbilstoši plānotajai būvniecībai, iespējams izmantot BIS pieejamo palīdzību, kas pieejama, izvēloties JAUNA BŪVNIECĪBA >> PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDU. Tāpat arī sazinoties ar būvvaldi, kurā tiek plānota būvniecība, iespējams iegūt informāciju par to, kādu būvniecības iesnieguma veidu jāiesniedz, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par to kā aizpildīt izvēlēto būvniecības iesnieguma veidu, informāciju iespējams iegūt BIS mājas lapā ievietotajos vebināru ierakstos https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

• Izziņa par būves neesību sagatavošana
Svarīgi! Būvvaldei, gatavojot “Izziņu par būves neesību”, obligāti ir jānorāda pamatojumu dokuments - 'Iesniegums par būves neesību', ko iesniedzies BIS publiskā portāla lietotājs, pretējā gadījumā neizveidosies korekts pieprasījums VZD par būves dzēšanu.

• Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai ▷/vebināra video/
Pie būvdarbu žurnāla piekļūst būvdarbu dalībnieki, kas norādīti:
- BUN vai PN izpildes iesniegumā;
- 'BUN izpildes iesniegumā';
- būvatļaujā vai būvatļaujas pielikumā;
- būvdarbu gaitas sadaļā 'Būvdarbu līgumi'.

• Lietošanas veida maiņa bez pārbūves ▷/BISP rokasgrāmata 167.lp/
Gadījumos, kad nepieciešams mainīt tikai lietošanas veidu, sadaļā “Jauna būvniecība” pieejams ieceres iesniegums 'Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves'.

• Ieceres ierosinātāja maiņa ▷/ar piekļuvi lietai/ ▷/bez piekļuves lietai (apraksts)/ ▷/bez piekļuves lietai (vebināra video)/

Būvniecības process stadijai 'pieņemšana ekspluatācijā' (vebināra video)

Ēku / telpu grupu apvienošana vai sadalīšana BISP

BIS definīcijas: saskaņot / akceptēt / apstiprināt

Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi Svarīgi! Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi pieejami sadaļas 'Paziņojumi' šķirklī 'Saskaņojumi'.

Dokumentu statusu skaidrojumi

Būves nojaukšana (bez kadastra apzīmējuma)

Būvniecības ieceres dokumentācija lineāriem objektiem

Būvdarbu žurnāla filtru iestatīšana/atiestatīšana

Būvprojekta saskaņošanas iesnieguma atsaukšana ▷/vebināra video/

Pieņemšanas ekspluatācijā akta lejuplāde

Iesniegums izmaiņām būvatļaujā

Būvdarbu žurnāla tāmes CSV datnes izveide/pievienošana (vebināra video)

Būvdarbu gaita - konfigurācija, līgumi, žurnāls ▷/vebināra video/ Svarīgi! Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnē (atvaļinājumā, darbnespēja), lai pildītu būvdarbu žurnālu, t.sk. apstiprinātu ierakstus, ierosinātājam (pilnvarotajai personai) ir jāizveido iesniegums par izmaiņām būvatļaujā vai vienkāršotā iecerē, kurā norāda jaunu atbildīgo būvdarbu vadītāju (aizvietotāju), un jāiesniedz būvvaldei. Pēc būvvaldes apstiprinājuma jaunajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam būs iespēja turpināt saskaņot būvdarbu žurnāla ierakstus.

Ārvalstnieku reģistrēšana

Vēsturiskā būvniecība ▷/vebināra video 1/ ▷/vebināra video 2/

Projekta saskaņojumu pārskats, komentāri ▷/vebināra video/

Vebināru ieraksti

1. Iepazīšanās ar BIS. Profils. Pilnvaras. Deleģējumi. Vednis

2. Vienkāršotā iecere. Būvprojekts minimālā sastāvā

3. Būvprojekts pilnā sastāvā

4. Projektēšanas nosacījumu (PN) izpildes iesniegums. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (BUN) iesniegums

5. Tehnisko noteikumu izsniegšana. Projekta saskaņošana. Atzinuma izsniegšana

6. Būvdarbu gaita

7. Līguma noslēgšana. Administratora norādīšana. Organizācijas uzstādījumi

8. Vēsturiskas būvniecības reģistrēšana

9. Atzinumu pieprasījumi. Energosertifikāti. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

10. Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā

Atbildes uz vebināru jautājumiem 

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju biežāk uzdoto jautājumu apkopojums informatīvajos semināros un vebināros un Būvniecības valsts kontroles biroja (Birojs) sagatavotās atbildes (līdz 13.12.2019.)

Jautājumi un Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtās atbildes par saņemtajiem Būvniecības informācijas lietotāju jautājumiem informatīvajos semināros un vebināros

Būvvaldes

Darba uzdevumi ▷/pārskats/ ▷/detalizēts apraksts/ ▷/apraksts rokasgrāmatā/ ▷/rokasgrāmata 212.lp (lejuplādei)/

BIS2 lietotāju lomu tiesības (administrēšana)

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanāksmi [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Paneļu lietotāja video pamācības (eazyBI)

Rokasgrāmata paneļu lietotājiem (eazyBI)

Administratora video pamācības (eazyBI)

"eazyBI" - interaktīvs, lietotājiem ērts un ātrs BIS datu analīzes rīks

Ieteikums būvvaldēm: pārbaudīt aktuālos Valsts zemes dienesta (VZD) datus “Zemesgrāmatā”, pievienojot jaunus dokumentus BIS-2 būvniecības lietās

Kādus pakalpojumus sniedz BVKB, pildot būvvaldes funkcijas?

Vai novadu pašvaldību pagastu pārvaldēm ir jāslēdz sadarbības līgums ar Būvniecības valsts kontroles biroju (Birojs) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu?

Deleģējumu reģistrēšana

Ārvalstnieku autentifikācija

Ierobežotas pieejamības informācijas piekļuves tiesība

Kadastrālā uzmērīšana BIS2

Izziņa par būves neesību BIS2

Tehnisko noteikumu izdevēji (TNI)

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu elektroniski BIS, izmantojot e-parakstu? Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

Reģistri

Kādas būvkomersantiem ir iespējas saņemt pārmaksāto valsts nodevu pēc 31.05.2019 saistībā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.116?

Būvspeciālista maksātāja rekvizītu nomaiņa

Būvspeciālistu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB)

Būvkomersantu klasifikācija

Neatkarīgu ekspertu un ēku energosertifikātu reģistrs

BIS funkcionalitātes jautājumi

BISP rēķina samaksa tiešsaistē

BISP projekta lapu saskaņošanai skaidrojumi un vizualizācija ar krāsu palīdzību

BISP būvizstrādājumu konfigurācijā dokumentu sarakstā pievienojams līdz 20 datnēm

Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu ▷/video/

NKMP (Mantojums) atļaujas saņemšana

Būvprojekta daļu atbilstība būvspeciālistu sertifikācijai ▷/sertifikāti būvprojektā/ ▷/sfēra un marka/

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu un dokumentācijas statusu ‘Trūkst informācijas' Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Uzmanību publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem!
Gadījumā, ja Jūs secināt, ka esat kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina lietotāju sazināties ar attiecīgo būvvaldi vai tehnisko noteikumu izdevējiestādi (TNI), lai lūgtu tās darbiniekiem BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē vai tehnisko noteikumu izdevējiestādē (TNI).

Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2)

Sistēmas paraksta izmantošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

Pilnvaras reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Vai nepieciešams Būvniecības dokumentāciju parakstīt ar eParakstu?

Būvniecība - būvju pirmsreģistrācija

Kad būvniecības ieceres dokumentācijas virzības process būs pilnībā jāuzsāk elektroniski BIS?

Būvju klasifikācijas noteikumi

Komentāri/Saskaņojumi/Gaidīt uz klientu informācijas atspoguļošana

Par būvniecības ieceru iesniegšanu

Kadastrālā uzmērīšana BISP

Izziņa par būves neesību BISP

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli ▷/interaktīvā karte/

Citi tehniskie jautājumi

Kā savā datorā izveidot ekrānšāviņu (ekrānuzņēmumu)?

Rekomendējamās prasības datortehnikai darbam BIS

Kā savā datorā instalēt eParaksts funkcionalitāti?

Par sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē bis.gov.lv

BIS izmantoto apzīmējumu un terminu skaidrojums

Būvniecības informācijas sistēma EM resursā  

Lapa atjaunota 13.10.2021.