Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Par jauno funkcionalitāti

Jaunumi BISP portāla lietotājiem

Jaunumi BIS2 būvvaldēm

Jaunumi BIS2 tehnisko noteikumu izdevējiem

TOP 5 diskusiju tēmas

2) Kuri būvdarbu gaitas dalībnieki var redzēt būvdarbu līgumus

BIS ir iestrādā kontrole, ka saistītos būvdarbu līgumus ir iespēja apskatīt tika atsevišķiem būvdarbu gaitas dalībniekiem, piemēram atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs. Detalizēta informācija pieejama Lietošanas rokasgrāmata BISP 436.lapā vai izmantojot CTRL+F kā atslēgas vārdu norādot “Būvdarbu līgumi”

3) Paraksttiesīgajām personām no uzņēmuma BIS profila nav iespējas izveidot vai iesniegt dokumentus būvniecības lietās

BIS paraksttiesīgajām personām pēc noklusējuma ir aktīvs automātiski izveidotais pamata deleģējums (tiesības pārstāvēt jur. pers. pamatojoties uz UR datiem), kas nodrošina tikai pieeju pie juridiskās personas profila. Lai būtu iespēja darboties pilnvērtīgi BIS, nepieciešams izveidot papildus deleģējumu t.i. paraksttiesīgā pers. izveido sev deleģējumu atzīmējot vairākas piedāvāto tiesību grupas.
Piemēram, Jānis Bērziņš BISā pilnvaro SIA “AAAA” veikt visas nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu būvniecības lietā BIS-BL-XXXX-XXX, lai varētu uzsākt privātmājas būvniecību. SIA “AAAA” valdes loceklis Pēteris Eglītis autorizējas BIS un redz būvniecības lietu, bet viņam nav iespējas izveidot tehnisko noteikumu pieprasījumu GASO.
Šajā gadījumā SIA “AAAA” valdes loceklis Pēteris Eglītis apskatās no Jāņa Bērziņa saņemto pilnvaru un pārliecinās, ka:
1. Pilnvarā ir atzīmētas nepieciešamās tiesības, lai izveidotu tehnisko noteikumu pieprasījumu.
2. Viņam kā fiziskai pers. Pēteris Eglītis ir aktīvs deleģējums ar atbilstošām BIS tiesībām, lai pilnvērtīgi darbotos no SIA “AAAA” profila ( deleģējumā atzīmētas tiesības veidot dok., tiesības iesniegt dok. utt.).
Detalizēta informācija ar deleģējumiem pieejama https://bis.gov.lv/bisp/lv/help sadaļā BŪVNIECĪBAS LIETU DELEĢĒJUMI

4) Ko darīt, ja senā būvniecības lietā BIS ir aktuālas divas būvatļaujas vai ieceres iesniegumi?

BIS ir iestrādāta kontrole, ka vienā būvniecības lietā var būt aktuāla tikai viena Būvatļauja; Paskaidrojuma raksts (lēmums) vai Apliecinājuma karte (lēmums). Izņēmuma gadījumos vienā būvniecības lietā ir vairākas aktuālas Būvatļaujas; Paskaidrojuma raksti (lēmums) vai Apliecinājuma kartes (lēmums), kā rezultātā būvvalžu pusē BIS rodas dažādas problēmas.
BIS tehniskais risinājums:
1. Būvvaldei būtu jāizvērtē, kura no viena Būvatļauja; Paskaidrojuma raksts (lēmums) vai Apliecinājuma karte (lēmums) paliks kā galvenā jeb aktuālā.
2. Ja nepieciešams, ar Lēmumu par izmaiņām būvatļaujā vai vienkāršotajā iecerē būves/zemes vienības tiek atzīmētas aktuālajā Būvatļaujā; Paskaidrojuma rakstā (lēmums) vai Apliecinājuma karte (lēmums).
3. BIS izveido lēmumu par Būvatļaujas; Paskaidrojuma raksta (lēmums) vai Apliecinājuma kartes (lēmums) atcelšanu, uz kā pamata pēc tam, atverot attiecīgo dok., zem pogas “Citas darbības” izvēlas darbību “Anulēt”.

5) Kā būvvalde var veikt korekcijas ieceres realizācijas termiņam? 

Gadījumos, kad nepieciešams veikt izmaiņas ieceres realizācijas termiņam t.i. pieļauta kļūda – norādīts mazāks termiņš nekā to nosaka normatīvo aktu regulējums, būvvaldei BIS2 pusē jāizveido Lēmums par izmaiņām būvatļaujā /Lēmums par izmaiņām vienkāršotā iecerē, kurā būs iespējams veikt realizācijas termiņa korekcijas.

Citi biežāk uzdotie jautājumi

• Būvniecības uzsākšanas secība kārtās
Ja būvniecības lietā ir vairākas kārtas un būvvalde atzīmējusi, ka būvdarbi sāksies ar citu kārtu (nevis 1. kārta), tad būvdarbu žurnāla dalībniekiem nebūs iespēja darboties, jo tie netiks pielasīti šai kārtai. Vēlams būvvaldei vienmēr pārbaudīt vai ielasīti būvdarbu dalībnieki būvatļaujā, citādi – veidot būvatļaujas pielikumu vai iestatīt (kā pirmo) 1.kārtas uzsākšanu.

• Telpu grupu sadalīšana vai apvienošana bez pārbūves
Lai sadalītu vai apvienotu telpu grupas (bez pārbūves), izmantojams ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’. Šķirklī ‘Projekts’ pievienojama ieceres dokumentācija, kurā norādīta informācija par telpu grupām (situācija pirms un pēc apvienošanas vai sadalīšanas), t.sk. telpu eksplikācija.
Pēc ieceres (būvvaldē) apstiprināšanas - piesakāma kadastrālā uzmērīšana kadastra datu aktualizācijai, t.sk. izmaiņām par telpu grupas kadastra apzīmējumu un lietošanas veidu.

Atkārtoti izmantojamie materiāli (būvdarbu žurnāls)

Tāmes pievienošana (detalizēts apraksts) BISP lietošanas rokasgrāmatā no 421.lp

Dokumenta iekšējā saskaņošana BISP

Ieceres ierosinātāja maiņa ▷/ar piekļuvi lietai/ ▷/bez piekļuves lietai (apraksts)/ ▷/bez piekļuves lietai (vebināra video)/

Uzņēmums pēc reorganizācijas BIS nepiekļūst savām būvniecības lietām

Ja uzņēmums, kas būvniecības lietā bijis norādīts kā ierosinātājs un veicis reorganizāciju (sadalīšanu / apvienošanu), nepieciešams par to informēt būvvaldi, iesniedzot 'Iesniegums ierosinātāja maiņai'.

• Kadastrālā uzmērīšana
Par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojumu, aicinām sazināties ar Valsts zemes dienestu, zvanot uz informatīvā tālruņa numuru 67038800, vai rakstot uz e-pasta adresi info@vzd.gov.lv

• Kā sertificētam speciālistam atteikties no dalības būvniecības lietā
Jāsazinās ar attiecīgo būvvaldi ar argumentētu lūgumu izņemt konkrētajā būvniecības lietā kā būvdarbu gaitas dalībnieku:
- ja ir piekļuve lietai ar tiesību veidot dokumentu, tad ar 'Iesniegumu brīvā formā';
- ja piekļuves lietai nav, tad ar iesniegumu pastarpināti BIS.

• Ar kādu iesniegumu informēt būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu
- būvniecības (ar būvatļauju) gadījumā jāiesniedz 'Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai' vai 'Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai';
- paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes gadījumā jāiesniedz 'Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē';
- paziņojuma par būvniecību gadījumā jāiesniedz 'Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu'.

• Būves dati, sagatavojot paziņojumu par būvniecību (pārskats)
Paziņojums iesniedzams, ja būve un paredzētie būvdarbi atbilst pārskata tabulas datiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā vēlams konsultēties ar vietējo būvvaldi.
Vebināra video (7:31) https://youtu.be/voOrREGtddQ?t=451

Klusēšanas piekrišanas princips (KPP)

Projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā nedrīkst
Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta sniegto viedokli, projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā nedrīkst. Būvniecības informācijas sistēmā kārtās drīkst dalīt būvprojektu, nevis būvprojektu minimālā sastāvā, taču nav aizliegts arī būvprojektā minimālā sastāvā norādīt kārtas, bet tad tas darāms pievienojamajās datnēs.
Šobrīd informāciju par to, ka ir paredzēta būvniecība kārtās var norādīt:
• Paskaidrojuma rakstā – sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’ ir pazīme ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’
• Ieceres iesniegumā - sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, ja ir atzīmēta ‘Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi’.
Līdz ar to , iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā, informāciju par kārtām var norādīt tikai datnēs. Strukturētos datos tas nav paredzēts.”
Vairāk informācijas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, sk. 26. punktu un 26.3. punktu.

• Kadastrālā uzmērīšana
Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, t.sk. paātrinātai izskatīšanai, nav saņemta atbilde uz kadastrālās uzmērīšanas pieprasījumu, lūgums sazināties ar Valsts zemes dienestu.

• Paziņojums par būvniecību (apraksts BISP / apraksts BIS2)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" grozījumiem no 2022.gada marta BIS ir ieviesta jauna funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (ēkām).
Papildus pilnveidota funkcionalitāte - paziņojums par būvniecību (inženierbūvēm) - saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
Papildus informācija https://bis.gov.lv/news/izmainas-buvniecibas-procesa-ierosinasana-bis-no-2022-gada-1-marta

Projekta labojumu (pie statusa ‘Trūkst informācijas’) iesniegšana būvvaldei vai tehnisko noteikumu izdevējiestādei
Vebināra video (1:40:40) https://youtu.be/voOrREGtddQ?t=6040

• Kā mainīt ieceres veidu pie statusa 'Trūkst informācija'
Vebināra video (1:19:33) https://youtu.be/voOrREGtddQ&t=4773

• ‘Izziņa par būves neesību’ izmaiņas un saistītā dokumentu atrādīšana BIS2
Informācija par izmaiņām pieejama vebināra ierakstā, sākot no 2:00:34 https://youtu.be/UBAcxy2dWYc?t=7234
Papildus BIS2 pieejama jauna tiesību grupa ‘Būves neesības dokumentu skatītājs’, kas sniedz iespēju skatīt sarakstu ar būves neesības dokumentiem bez būvniecības lietas; pievienot tiesību var BIS2 administrators.

• Dokumentu statusu apraksti (pārskats)
Lai uzlabotu dokumentu statusu saprotamību, publiskā BIS portāla pusē būvniecības lietā pie katra dokumenta pieejami informatīvi skaidrojumi, ar kuriem var iepazīties, novietojot datorpeles kursoru uz “i” simbolu.

• Datu iesniegšana VVDZ (kā opcija) (pārskats)
Iespēja izvēlēties – vai datus iesniegt zemesgrāmatai ar BIS starpniecību.
Vebināra video: https://youtu.be/Tiz8y8G-GUI?t=884
Sadaļā 'VVDZ pieprasījumi' pievienojams ierosinātāja elektroniski parakstīts iesniegums par tiesību nostiprināšanu vai būves dzēšanu, jaunbūvēm pēc reģistrēšanas kadastrā.
VVDZ iesniegumu sagataves: ekspluatācija / dzēšana / jaunbūve

• Kā atrast būvniecības lietu bez autorizēšanās BIS publiskajā portālā
Jādodas uz https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions, kur publiski pieejams BIS reģistrēto lietu saraksts. Lai samazinātu būvniecības lietu sarakstu vai atlasītu konkrēto būvniecības lietu, nepieciešams norādīt vismaz vienu atlases kritēriju, piemēram, adresi un/vai kadastra apzīmējumu un tad izvēlas pogu “Meklēt”.

• BIS atbalsta dienesta palīdzības pieprasīšana ▷/infografika/ ▷/vebināra video 1:51:29/ ▷/BISP rokasgrāmata 44-45.lp/
Nepieciešamības gadījumos publiskā BIS portāla lietotājam ir iespēja atvērt piekļuvu savam profilam, lai BIS atbalsta dienests skatīšanās režīmā varētu piekļūt lietotāja profilam un sniegt palīdzību. Fiziskās personas profila uzstādījumos lietotājs redz sadaļu 'BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana' un, izvēloties 'Atļaut piekļuvi profilam', piekļuve savam profilam tiek atvērta un uzstādīta pazīme 'Piekļuve atvērta'. Pēc noklusējuma piekļuves derīguma termiņš ir 72h, bet lietotājam ir iespējama to slēgt arī ātrāk.

Tāmes pozīciju veidošana būvdarbu žurnālā no 14.01.2022.

Vizuālā risinājuma pievienošana projektam no 14.01.2022.

• Pēc būvniecības kārtu izdalīšanas nav pieejami izveidotie būvdarbu žurnāla ieraksti
Gadījumos, ja būvdarbu stadijā rodas nepieciešamība izdalīt kārtas, būvdarbu žurnāla ieraksti pēc kārtu izdalīšanas var būt nepieejami. Detalizēta informācija par to kā rīkoties, pieejama vebināra ierakstā, sākot no 1:34:13 https://youtu.be/G5Ayp-KtB7Q?t=5653

Kadastra apzīmējuma statusa pārbaude

Izziņa par jaunbūvi

• Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm
Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm iesniedzams pēc tam, kad Būvatļaujā/Apliecinājuma kartē/ Paskaidrojuma rakstā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi; ja polises nav bijušas jau norādītas (pievienotas) pie BUN iesnieguma. Aizpildot Iesniegumu par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm, kā polises ņēmējus var norādīt kādu no būvdarbu iesaistītajām personām.

Ārvalstnieka (paraksttiesīgās personas) piekļuve juridiskās personas profilam BISP

BISP segto darbu pieņemšanas akta veidu saraksta papildināšana, veidošana

BIS2 piekļuve darba uzdevumiem ar ierobežotas pieejamības statusu

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) datu pieprasīšana
Skaidrojums iekļauj vizualizāciju par TAPIS datu pieprasīšanu no publiskā BIS portāla puses un no būvvaldes darba vietas BIS2.

Pilnvara, pārpilnvarojums, deleģējums ▷/vebināra video/

• Būvniecības ieceres dokumentācija - būvakustika
Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
Svarīgi! Lai apstiprinātu būvakustikas dokumentāciju ar rasējuma marku BAA, nepieciešams ielikt atzīmi pie 'Apstiprināt bez sertifikāta', savukārt, būvspeciālista sertifikātu jāpievieno datnē (skenētu) pie būvprojekta būvakustikas daļas.
BAA_buvakustika

• Apdrošināšanas sadaļas aizpildīšana
Aizpildot ieceres iesnieguma vai Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes iesniegumu, sadaļā “Apdrošināšana” polises ņēmēji tiek ielasīti automātiski zem vienas no piedāvātajiem polises veidiem (atkarībā no dalībnieka lomas sadaļā “Iesaistītie dalībnieki”). Piemēram, norādot sadaļā “Iesaistītie dalībnieki” kā būvdarbu veicēju Jāni, sadaļā “Apdrošināšana” Jānis automātiski tiks atrādīts zem polises veida “Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise”.

• Būvniecības iesnieguma veida izvēle
Būvniecības iesnieguma veida izvēle Ja neesiet pārliecināts (-a) kādu būvniecības (ieceres) iesnieguma veidu nepieciešams aizpildīt, atbilstoši plānotajai būvniecībai, iespējams izmantot BIS pieejamo palīdzību, kas pieejama, izvēloties JAUNA BŪVNIECĪBA >> PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDU. Tāpat arī sazinoties ar būvvaldi, kurā tiek plānota būvniecība, iespējams iegūt informāciju par to, kādu būvniecības iesnieguma veidu jāiesniedz, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par to kā aizpildīt izvēlēto būvniecības iesnieguma veidu, informāciju iespējams iegūt BIS mājas lapā ievietotajos vebināru ierakstos https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

• Izziņa par būves neesību sagatavošana
Svarīgi! Būvvaldei, gatavojot “Izziņu par būves neesību”, obligāti ir jānorāda pamatojumu dokuments - 'Iesniegums par būves neesību', ko iesniedzies BIS publiskā portāla lietotājs, pretējā gadījumā neizveidosies korekts pieprasījums VZD par būves dzēšanu.

• Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai ▷/vebināra video/
Pie būvdarbu žurnāla piekļūst būvdarbu dalībnieki, kas norādīti:
- BUN vai PN izpildes iesniegumā;
- 'BUN izpildes iesniegumā';
- būvatļaujā vai būvatļaujas pielikumā;
- būvdarbu gaitas sadaļā 'Būvdarbu līgumi'.

• Lietošanas veida maiņa bez pārbūves ▷/BISP rokasgrāmata 167.lp/
Gadījumos, kad nepieciešams mainīt tikai lietošanas veidu, sadaļā “Jauna būvniecība” pieejams ieceres iesniegums 'Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves'.

Būvniecības process stadijai 'pieņemšana ekspluatācijā' (vebināra video)

Ēku / telpu grupu apvienošana vai sadalīšana BISP

BIS definīcijas: saskaņot / akceptēt / apstiprināt

Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi Svarīgi! Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi pieejami sadaļas 'Paziņojumi' šķirklī 'Saskaņojumi'.

Dokumentu statusu skaidrojumi

Būves nojaukšana (bez kadastra apzīmējuma)

Būvniecības ieceres dokumentācija lineāriem objektiem

Būvdarbu žurnāla filtru iestatīšana/atiestatīšana

Būvprojekta saskaņošanas iesnieguma atsaukšana ▷/vebināra video/

Pieņemšanas ekspluatācijā akta lejuplāde

Iesniegums izmaiņām būvatļaujā

Būvdarbu žurnāla tāmes CSV datnes izveide/pievienošana (vebināra video)

Būvdarbu gaita - konfigurācija, līgumi, žurnāls ▷/vebināra video/ Svarīgi! Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnē (atvaļinājumā, darbnespēja), lai pildītu būvdarbu žurnālu, t.sk. apstiprinātu ierakstus, ierosinātājam (pilnvarotajai personai) ir jāizveido iesniegums par izmaiņām būvatļaujā vai vienkāršotā iecerē, kurā norāda jaunu atbildīgo būvdarbu vadītāju (aizvietotāju), un jāiesniedz būvvaldei. Pēc būvvaldes apstiprinājuma jaunajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam būs iespēja turpināt saskaņot būvdarbu žurnāla ierakstus.

Ārvalstnieku reģistrēšana

Vēsturiskā būvniecība ▷/vebināra video 1/ ▷/vebināra video 2/

Projekta saskaņojumu pārskats, komentāri ▷/vebināra video/

Vebināru ieraksti

1. Iepazīšanās ar BIS. Profils. Pilnvaras. Deleģējumi. Vednis

2. Vienkāršotā iecere. Būvprojekts minimālā sastāvā

3. Būvprojekts pilnā sastāvā

4. Projektēšanas nosacījumu (PN) izpildes iesniegums. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (BUN) iesniegums

5. Tehnisko noteikumu izsniegšana. Projekta saskaņošana. Atzinuma izsniegšana

6. Būvdarbu gaita

7. Līguma noslēgšana. Administratora norādīšana. Organizācijas uzstādījumi

8. Vēsturiskas būvniecības reģistrēšana

9. Atzinumu pieprasījumi. Energosertifikāti. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

10. Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā

Atbildes uz vebināru jautājumiem 

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju biežāk uzdoto jautājumu apkopojums informatīvajos semināros un vebināros un Būvniecības valsts kontroles biroja (Birojs) sagatavotās atbildes (līdz 13.12.2019.)

Jautājumi un Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtās atbildes par saņemtajiem Būvniecības informācijas lietotāju jautājumiem informatīvajos semināros un vebināros

Būvvaldes

Sūdzības izskatīšana vai nodošana izskatīšanai citai organizācijai

Projekta saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem, izmantojot iekšējo sistēmu jeb caur BIS2
‘Projekta saskaņojuma pieprasīšanas’ funkcionalitāte no būvvaldes profila (BIS2) ir paredzēta, lai būvvalde varētu pieprasīt būvprojekta saskaņojumu ‘iekšēji’, proti – kādai pašvaldības struktūrvienībai, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Šī funkcionalitāte nav paredzēta, lai būvvaldes darbinieki sūtītu būvprojektu izskatīšanai tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI). Šobrīd ‘projekta saskaņojuma pieprasīšanas’ funkcionalitāti nevar ierobežot vai atslēgt, jo tā ir svarīga prasība, lai būvvalde spētu organizēt savu darbu iestādē. Līdz ar to, ja būvvalde konstatē, ka iesniegtajai iecerei trūkst TNI saskaņojums, tad būvvaldei jānodod klientam (BIS publiskā portāla lietotājam ar opciju ‘gaidīt uz klientu’) informāciju, ka ir nepieciešams iegūt būvprojekta saskaņojumu ar konkrēto TNI. BIS publiskā portāla lietotājs pieprasa nepieciešamo saskaņojumu un, saņemot to, iesniedz ieceres dokumentāciju būvvaldē. Šajā gadījumā no TNI saņemtie saskaņojumi automātiski tiek atrādīti būvvaldes pusē.

Darba uzdevumi ▷/pārskats/ ▷/detalizēts apraksts/ ▷/apraksts rokasgrāmatā/ ▷/rokasgrāmata 212.lp (lejuplādei)/

BIS2 lietotāju lomu tiesības (administrēšana)

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanāksmi [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Paneļu lietotāja video pamācības (eazyBI)

Rokasgrāmata paneļu lietotājiem (eazyBI)

Administratora video pamācības (eazyBI)

"eazyBI" - interaktīvs, lietotājiem ērts un ātrs BIS datu analīzes rīks

Ieteikums būvvaldēm: pārbaudīt aktuālos Valsts zemes dienesta (VZD) datus “Zemesgrāmatā”, pievienojot jaunus dokumentus BIS-2 būvniecības lietās

Kādus pakalpojumus sniedz BVKB, pildot būvvaldes funkcijas?

Vai novadu pašvaldību pagastu pārvaldēm ir jāslēdz sadarbības līgums ar Būvniecības valsts kontroles biroju (Birojs) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu?

Deleģējumu reģistrēšana

Ārvalstnieku autentifikācija

Ierobežotas pieejamības informācijas piekļuves tiesība

Kadastrālā uzmērīšana BIS2

Izziņa par būves neesību BIS2

Tehnisko noteikumu izdevēji (TNI)

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu elektroniski BIS, izmantojot e-parakstu? Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

Reģistri

• Būvvaldei ir jāiesniedz informāciju BVKB par būvinspektoriem, kas uzsāk vai pabeidz darba tiesiskās attiecības ar būvvaldi, lai BIS reģistros uzturētu aktuāli informāciju un būvinspektors varētu pilnvērtīgi darboties BIS2.

Ieņēmumu no būvniecības pakalpojumiem norādīšana būvkomersanta gada pārskatā

Būvspeciālista maksātāja rekvizītu nomaiņa

Būvspeciālistu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB)

Būvkomersantu klasifikācija

Neatkarīgu ekspertu un ēku energosertifikātu reģistrs

Pārvaldnieku reģistrs
Apsaimniekoto māju masveida pievienošanai skatīt CSV datnes paraugu šeit.

Būvkomersanta kontaktinformācijas labošana

BIS funkcionalitātes jautājumi

E-pasta adreses verifikācija

• Lai pieprasītu Atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai:
- personai jābūt ieceres ierosinātājam, vai pilnvarotajai personai saņemtajā pilnvarā/deleģējumā jābūt tiesībām “Atzinumu pieprasīšana” vai “Pārstāvēt personu kā ierosinātāju”;
- būvniecības lietai jāatrodas būvdarbu stadijā;
- ja lieta atrodas stadijā “Nodošana ekspluatācijā”, jāsazinās ar būvvaldi un jālūdz uzlikt statusu “Gaidīt uz klientu” .
Detalizēta informācija par Atzinuma pieprasījuma izveidošanu pieejama, sākot no 411.lapas Lietošanas rokasgrāmata BISP

• Būvniecības lieta nonāk stadijā “Ekspluatācija”, kad visas būves, kas ir atzīmētas Būvatļaujā vai Paskaidrojuma raksts (lēmums), Apliecinājuma karte (lēmums) ir iekļautas Aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

• Detalizēta informācija par projekta izmaiņu saskaņošanu, ja būvniecības lieta atrodas stadijā “Būvdarbi” pieejama apmācību vebināra ierakstā, sākot no 1:18:35 https://youtu.be/AmO6Jzb6afI?t=4715 vai lietotāja rokasgrāmatā, sākot no 402.lapas Lietošanas rokasgrāmata BISP

BISP rēķina samaksa tiešsaistē

BISP projekta lapu saskaņošanai skaidrojumi un vizualizācija ar krāsu palīdzību

BISP būvizstrādājumu konfigurācijā dokumentu sarakstā pievienojams līdz 20 datnēm

Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu ▷/video/

NKMP (Mantojums) atļaujas saņemšana

Būvprojekta daļu atbilstība būvspeciālistu sertifikācijai ▷/sertifikāti būvprojektā/ ▷/sfēra un marka/

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu un dokumentācijas statusu ‘Trūkst informācijas' Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Uzmanību publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem!
Gadījumā, ja Jūs secināt, ka esat kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina lietotāju sazināties ar attiecīgo būvvaldi vai tehnisko noteikumu izdevējiestādi (TNI), lai lūgtu tās darbiniekiem BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē vai tehnisko noteikumu izdevējiestādē (TNI).

Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2)

Sistēmas paraksta izmantošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

Pilnvaras reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Vai nepieciešams Būvniecības dokumentāciju parakstīt ar eParakstu?

Būvniecība - būvju pirmsreģistrācija

Kad būvniecības ieceres dokumentācijas virzības process būs pilnībā jāuzsāk elektroniski BIS?

Būvju klasifikācijas noteikumi

Komentāri/Saskaņojumi/Gaidīt uz klientu informācijas atspoguļošana

Par būvniecības ieceru iesniegšanu

Kadastrālā uzmērīšana BISP

Izziņa par būves neesību BISP

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli ▷/interaktīvā karte/

Citi tehniskie jautājumi

VVDZ e-lūguma iesniegšana ārpus BIS
Nostiprinājuma lūgumu iespējams iesniegt resursā https://zemesgramata.lv, ja ir e-paraksts; vai vērsties pie notāra vai bāriņtiesā nostiprinājuma lūguma izveidošanai. Instrukcija pieejama arī pie katras nostiprinājuma lūguma formas. Kontaktinformācija https://zemesgramata.lv/saturs/lv/39-6-6

Kā savā datorā izveidot ekrānšāviņu (ekrānuzņēmumu)?

Rekomendējamās prasības datortehnikai darbam BIS

Kā savā datorā instalēt eParaksts funkcionalitāti?

Par sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē bis.gov.lv

BIS izmantoto apzīmējumu un terminu skaidrojums

Būvniecības informācijas sistēma EM resursā  

Lapa atjaunota 02.02.2023.