Biežāk uzdotie jautājumi

Izvērst/savērst visus
 • BIS Mobile lietotne
 • BIS1 - Reģistru sistēmas lietotājiem
  • Būvkomersantu klasifikācija
   • Kas un kur BIS var iekļaut informāciju par būvkomersanta sertificētajām pārvaldības sistēmām, dalību profesionālajās organizācijās u.c. informāciju?

    Būvkomersanta valdes loceklis vai pilnvarotā persona, autorizējoties BIS būvkomersanta (juridiskas personas) profilā sadaļā “Būvuzņēmuma dati” var norādīt informāciju par sertificētajām pārvaldības sistēmām, dalību profesionālajās organizācijās, noslēgto uzņēmuma koplīgumu vai ģenerālvienošanos nozarē.

   • Ko nozīmē kvalifikācijas pārtraukšana?

    Klasifikācijas procesa rezultātā būvkomersantam var netikt piešķirta kvalifikācijas klase, bet būvkomersants saņem lēmumu par kvalifikācijas pārtraukšanu.

    !!! Kvalifikācijas pārtraukšana nenozīmē, ka būvkomersants ir izslēgts no būvkomersantu reģistra!!!

    Kvalifikācijas pārtraukšana nozīmē to, ka būvkomersanta aprēķinātā uzņēmuma likviditātes rādītāja jeb 6.kritērija vērtība neatbilst Noteikumos Nr. 211 noteiktajam lielumam un attiecīgi kvalifikācijas klase nevar tikt aprēķināta.

     

   • Kā notiek būvkomersantu klasificēšana un kā var iesniegt iesniegumu par klasifikāciju?

    Vispārējā kārtībā vienu reizi gadā tiek klasificēti:
    • būvkomersanti, kuri reģistrā reģistrēti vismaz trīs gadus un par kuriem reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem;
    • pilnsabiedrība, ja visi tās biedri ir klasificēti.

    Vispārējā kārtībā piešķirtā kvalifikācijas klase ir spēkā 1 gadu, ja nemainās klasifikācijas procesu ietekmējošie kritēriji.

    Tiem būvkomersantiem, kas reģistrēti būvkomersantu reģistrā mazāk par vienu gadu, tiek piešķirta 5. kvalifikācijas klase.

    Ja būvkomersanta reģistrācijas ilgums būvkomersantu reģistrā ir no viena līdz trīs gadiem, būvkomersants var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju. Šajā gadījumā būvkomersantam, izmantojot BIS e-pakalpojumu, jāiesniedz  iesniegums par pagaidu klasifikāciju.

    Ārvalstu komersanti var pretendēt uz vienreizēju klasifikāciju. Lai saņemtu kvalifikācijas klasi, ārvalstu komersants iesniedz BIS e-pakalpojumā iesniegums par vienreizēju klasifikāciju.

    Pagaidu un vienreizējā klasifikācija tiek piešķirta uz 1 gadu.

   • Kā tiek aprēķināta būvkomersanta kvalifikācijas klase un kur būvkomersants var redzēt klasifikācijas aprēķinu?

    Būvkomersantu klasifikācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.211).

    Būvkomersanta kvalifikācijas klases aprēķinam būvkomersantu reģistrā tiek saņemta informācija no dažādam valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra u.c, kā arī tiek izmantota būvkomersantu reģistrā pieejamā informācija, piemēram, par darbības sfērām, sertificētām pārvaldības sistēmām, koplīgumu, spēkā esošu nozarē noslēgto ģenerālvienošanos.

    Būvkomersanta kvalifikācijas dati ir iedalīti trīs kritēriju grupās – profesionālā pieredze P.Kl. (1., 3. un 4. kritērijs), finansiāli ekonomiskie rādītāji Fe.Kl. (7. līdz 10.kritērijs) un ilgtspējas rādītāji I.Kl. (12. līdz 16.kritērijs).

    Noteikumu Nr.211 14.punkts nosaka, ka no profesionālās pieredzes kritērijos iegūtās summas tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais rezultāts (P.Kl.). Finansiāli ekonomisko rādītāji Fe.Kl. var dot korekcijas, kuras tiek pieskaitītas pie profesionālās pieredzes P.Kl. vērtības un līdz ar to pazemina kvalifikācijas klasi.

    Savukārt ilgtspējas 12.kritērijs var ietekmēt piešķiramo kvalifikācijas klasi kopumā, piemēram, ja būvkomersantam nav ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, tad piešķiramā kvalifikācijas klase nevar būt augstāka par 4.klasi. Tāpat ilgtspējas rādītāju 12., 14., 15. un 16.kritērijs var dot korekcijas, kas var paaugstināt piešķiramo kvalifikācijas klasi, bet 13.kritērijam (informācija, ko saņem no Sodu reģistra par saistošu, spēkā stājušos, neapstrīdamu lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai attiecīgu galīgu tiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu ir negatīva ietekme uz piešķiramās kvalifikācijas klases vērtību.

    Būvkomersanta kvalifikācijas klases aprēķins ir pieejams Būvkomersanta valdes loceklim vai pilnvarotai personai, autorizējoties BIS, būvkomersanta (juridiskas personas) profilā. “Būvuzņēmuma dati”.

   • Uz kuriem būvkomersantiem attiecas klasifikācijas process?

    Klasifikācija tiek piemērota tiem būvkomersantiem, kuriem vismaz viena no būvkomersantu reģistrā norādītajām darbības sfērām ir būvdarbu vadīšana, tas ir, attiecas uz būvkomersantiem, kuri veic būvdarbus.

    Klasificēti netiek tie būvkomersanti, kuri:
    - sniedz pakalpojumus tikai arhitektūras, projektēšanas, būvuzraudzības, būvekspertīzes vai inženierizpētes jomās;
    - kuriem ir ierosināts maksātnespējas process.

    Būvkomersantiem tiek piešķirtas kvalifikācijas klases no pirmās līdz piektajai, kur pirmā klase ir augstākā, bet piektā klase ir zemākā.

   • Vai piešķirtā kvalifikācijas klase var tikt grozīta vai atcelta?

    Lai gan būvkomersantam kvalifikācijas klase vispārējā kārtībā tiek piešķirta uz vienu gadu, tomēr šajā laika posmā var mainīties kādu kritēriju vērtība, kas var ietekmēt piešķirtās kvalifikācijas klases vērtību vai arī būvkomersants, mainoties kādam kritērijam, var zaudēt piešķirto kvalifikācijas klasi. Šādā gadījumā būvkomersants uz reģistrā norādīto e-pastu saņem informāciju, ka piešķirtā kvalifikācijas klase var tikt grozīta vai atcelta.

    Piemēram, ja būvkomersants vairs nenodarbina nevienu būvspeciālistu, kuram ir piešķirts sertifikāts būvdarbu vadīšanā, kvalifikācijas klase var tikt atcelta.

    Savukārt, ja būvkomersantam BIS ir bijusi norādīta informācija par pārvaldības sistēmas sertifikātu, bet norādītais sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies un informācija par sertificēto pārvaldības sistēmu BIS netiek atjaunota, piešķirtā kvalifikācijas klase tiek grozīta. Ar brīdi, kad stājas spēkā nozarē noslēgtā ģenerālvienošanās, būvkomersantiem, kas to ir parakstījuši, tiek piemērota korekcija -0,25 punktu apmērā.

  • Būvkomersantu reģistrs
  • Būvspeciālista maksātāja rekvizītu nomaiņa
  • Būvspeciālistu reģistrs
   • Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā

    Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā

    Kā pieslēgties sistēmai?

    Lai veiktu darbības būvspeciālistu profila daļā (patstāvīgās prakses, izglītības datu, profesionālās pilnveides un kontaktinformācijas ievadīšana), nepieciešams pieslēgties BIS publiskā portāla autorizētajai daļai. Pieslēgšanās sistēmai notiek ar banku autorizāciju vai eID karti, caur saiti "Pieslēgties kontam". Lietotāja konta izveidošana ir bezmaksas un tā notiek automātiski. Lai pieslēgtos BIS publiskajai daļai, nav nepieciešams vērsties kādā iestādē, kā arī par to netiks iekasētas kādas komisijas maksas vai nodevas. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās augšējā labajā stūrī redzams personas vārds un uzvārds, kura pieslēgusies sistēmai.


    Ko darīt, ja speciālistam nav internetbankas un/vai eID kartes?

    Informāciju par būvspeciālista izglītību, profesionālo pilnveidi un patstāvīgo praksi arī pēc BIS ieviešanas iespējams iesniegt papīra iesnieguma veidā jūsu sertifikācijas iestādē.


    Vai iespējams aizpildīt informāciju portālā cita būvspeciālista vārdā?

    Informāciju par būvspeciālistu BIS portālā iespējams sniegt tikai savā vārdā, pieslēdzoties ar savu bankas autorizāciju vai eID karti.


    Kur nonāk speciālista profilā ievadītā informācija?

    Publiskajā portālā ievadītā informācija nonāk sertifikācijas iestāžu rīcībā, un pēc datu norādīšanas publiskajā protālā, citur attiecīgā informācija jāiesniedz nav.


    Kā ievadīt patstāvīgās prakses ierakstus?

    Pēc veiksmīgas pieslēgšanās sistēmai, lapas labajā augšējā stūrī ir redzams personas vārds un uzvārds. Izvēloties sadaļu “PROFILS”, atveras speciālista profila informācija. Izvēloties pogu "DATI BIS REĢISTROS", atveras prakses ierakstu forma. Forma darbojas meklēšanas un pievienošanas režīmā. Galvenajā skatījumā iespējams veikt savu jau agrāk pievienoto patstāvīgās prakses ierakstu atlasi (Poga "Meklēt") un jaunu ierakstu pievienošanu (Poga "Pievienot").


    Kāda veida apliecinājumi jāpievieno patstāvīgās prakses ierakstiem?

    Ievadot patstāvīgās prakses ierakstu, pie katra ieraksta jāpievieno elektroniska kopija datnei, kurā atrodams apliecinājums par prakses veikšanu, piemēram, uzņēmuma rīkojums, līgums, izziņa, projektēšanas uzdevums, būvatļaujas daļa, būvdarbu žurnāla izraksts, saistību raksts vai citi kompetences pārbaudes iestādes noteiktie dokumenti.


    Kā rīkoties ja par mani ir kļūdaina informācija būvspeciālistu reģistra vai būvkomersantu reģistra datos?

    Ja jūsuprāt sistēmā par jums ir nepareizi vai neprecīzi dati: speciālista sertifikāta gadījumā jāvēršas pie sertifikācijas iestādes, par darba līgumu ar būvkomersantu - pie attiecīgā būvkomersanta vai būvkomersantu reģistrā.

  • Neatkarīgu ekspertu un ēku energosertifikātu reģistrs
   • Kā norādīt ēkas daļu energosertifikātā?

    Uzsākot jauna ēkas energosertifikāta vai ēkas pagaidu energosertifikāta reģistrēšanu, jānorāda ēkas adrese un jānospiež poga “MEKLĒT”:

    Kad ietverošās ēkas adrese atrasta, jānospiež poga “+ IEKĻAUT”:

    Lai norādītu ēkas daļu energosertifikātā, jānospiež uz “KADASTRA APZĪMĒJUMS”:

    Lai izvēlētos ēkas daļu, jāsaliek atzīmes pie “IEKĻAUT”:

    Pēc datu ievadīšanas, jānospiež poga “SAGLABĀT”:

   • Kā norādīt ēku energosertifikātus, kas zaudējuši spēku?

    Reģistrējot jaunu ēkas energosertifikātu vai ēkas pagaidu energosertifikātu būvniecības informācijas sistēmā (BIS), jāpārliecinās, vai BIS jau neeksistē tai pašai adresei vai kadastra apzīmējumam kāds spēkā esošs reģistrēts energosertifikāts. Ja ir, tad neatkarīgam ekspertam šis iepriekšējais jāatzīmē kā spēkā neesošs, jo saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 8. panta 7. punktu ēkas energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts zaudē spēku, ja ēkai vai ēkas daļai tiek izsniegts jauns ēkas energosertifikāts vai jauns ēkas pagaidu energosertifikāts. To var izdarīt vai nu jauna ēkas energosertifikāta reģistrācijas laikā, vai arī, ja tas ir palaists garām, atverot Energoefektivitātes dokumentu reģistrā iereģistrēto jauno sertifikātu (ar jaunāko reģistrācijas datumu) un lapas apakšā izvēloties pogu “Labot”:

    Jāizvēlas sadaļas “SPĒKU ZAUDĒJOŠIE ENERGODOKUMENTI” un “Pievienot”:

    ! Labot var tikai savu izdoto ēkas energosertifikātu !

     

    Pēc tam jāatrod nepieciešamais dokuments – vai nu pēc numura, vai sākot rakstīt adresi un ielasot to no sistēmas piedāvātajām, vai pēc kadastra apzīmējuma - un jānospiež poga “Meklēt”. Kad dokuments atrasts, jāizvēlas “Pievienot”:

    Un izvēlētais dokuments būs pievienots “SPĒKU ZAUDĒJOŠO ENERGODOKUMENTI” sarakstam:

   • Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis:

   • Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanas institūcija:

    Biedrība „Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienība”: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: 26636264, 67596849, e-pasts: info@lsgutis.lv

   • Vai neatkarīgais eksperts var BIS būvprojektam pievienot ēkas energoefektivitātes novērtējuma aprēķinu un BIS to parakstīt?

    Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, būvprojekta daļas vai tā sastāvā iekļautos dokumentus Būvniecības informācijas sistēmā var sagatavot vai pievienot un parakstīt tikai sertificēts būvspeciālists. Līdz ar to neatkarīga eksperta sagatavoto un parakstīto ēkas energofektivitātes novērtējuma aprēķinu BIS var pievienot projekta vadītājs.

  • Pārvaldnieku reģistrs
  • Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB)
 • BIS2 -Slēgtā vide būvvaldēm, tehnisko noteikumu izdevējiem un būvniecības procesā iesaistītājām kontroles institūcijām
 • BISP - publiskā portāla lietotājiem
  • BIS rēķini
   • BISP rēķina samaksa tiešsaistē

    Rēķini BISā var tikt sagatavoti saistībā ar būvniecību, piemēram, pašvaldības iekasē nodevu1 par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus – īpašas vides saglabāšanas (aizsardzības) prasības un par vides aizsardzības tennisko noteikumu izsniegšanu ir jāmaksā valsts nodeva2. Sertificēšanas iestādes izraksta rēķinus būvspeciālistiem un būvkomersantiem saistībā ar darbībām reģistros. Bet Valsts zemes dienests par būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu un par objektu lietošanas veida maiņu. Lasīt vairāk ....

  • Būvdarbu žurnāls
  • Būvkomersantu reģistrs
   • Kādi dokumenti nepieciešami, lai reģistrētos būvkomersantu reģistrā?

    Lai reģistrētos būvkomersantu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums komersanta reģistrācijai. Iesniegumu reģistrācijai var iesniegt elektroniski:
    1) Izmantojot e-pakalpojumu (pamācība būvkomersanta reģistrācijai);
    2) Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv (reģistrācijas veidlapa);
    Kā arī var iesniegt personiski vai sūtot pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra iela 157, Rīgā.
    Ja komersants reģistrācijas iesniegumā norāda būvspeciālistu, tad:
    1. Būvspeciālistam veidlapā ar parakstu jāapliecina sava piekrišana tikt nodarbinātam pie komersanta.
    2. Būvspeciālistam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmējam (izņemot gadījumu, ja būvspeciālists ir komersanta valdes loceklis).

  • Būvniecības lietas
   • Ar kādu iesniegumu informēt būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu?

    Būvniecības (ar būvatļauju) gadījumā jāiesniedz 'Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai' vai 'Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai'; paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes gadījumā jāiesniedz 'Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē'; paziņojuma par būvniecību gadījumā jāiesniedz 'Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu'.

   • Būvprojekts - būvakustika

    Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
    Svarīgi! Lai apstiprinātu būvakustikas dokumentāciju ar rasējuma marku BAA, nepieciešams ielikt atzīmi pie 'Apstiprināt bez sertifikāta', savukārt, būvspeciālista sertifikātu jāpievieno datnē (skenētu) pie būvprojekta būvakustikas daļas.

   • Iespējamās darbības BIS pēc “Paziņojuma par būvniecību” atcelšanas

    Gadījumos, ja būvvaldē pieņēmusi “Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu” vai publiskā BIS portāla lietotājs iesniedzis “Iesniegums par paziņojuma atcelšanu”, būvniecības lietā iespējams atvērt Paziņojumu par būvniecību un izveidot kopiju. Lasīt vairāk ...

   • Ir izdota pilnvara, bet būvniecības lieta nerādās pie "Mana būvniecība”?

    Problēmai varētu būt šādi iemesli -

    1) dēļ lietas statusiem. Piemēram, Pilnvara ir aktīva un lieta ir stadijā IECERE, bet pilnvara ir derīga vēlākās būvniecības procesa stadijās:
    • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
    • Būvdarbi
    • Nodošana ekspluatācijā

    2) dēļ būvniecības ierosinātāja ārvalstnieka, kurš nav reģistrēts BIS kā ārvalstnieks no būvvaldes darba vietas . Ar to vien nepietiek, ja  ārvalstniekam ir Latvijā internetbanka un var autentificēties BISā un  kaut ko arī izdarīt.
    Būvniecības ierosinātājam  - ārvalstniekam vispirms ir jāvēršas piekritīgajā būvvaldē, kura veic ārvalstnieka reģistrēšanu, ja grib ārvalstnieks arī pieslēgties BISam un sekot līdzi lietas virzībai.
      - BIS publiskajā portālā  pie Biežāk uzdotiem jautājumiem ir pamācība   Ārvalstnieku reģistrēšana https://ieej.lv/aUPb5

   • Kadastrālā uzmērīšana

    Par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojumu, aicinām sazināties ar Valsts zemes dienestu, zvanot uz informatīvā tālruņa numuru 67038800, vai rakstot uz e-pasta adresi info@vzd.gov.lv

   • Kā atrast iesniegumu būvniecības ierosinātāja maiņai?

    Iesniegums ieceres ierosinātāja maiņai pieejams pēc autorizēšanās BIS, pēc tam izvēloties sadaļu “Būvniecības lietas” pieejama poga “Jauns iesniegums būvniecības ierosinātāja maiņai”.

   • Kā mainīt ieceres veidu pie statusa 'Trūkst informācija'
   • Telpu grupu sadalīšana vai apvienošana bez pārbūves

    Lai sadalītu vai apvienotu telpu grupas (bez pārbūves), izmantojams ‘Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’. Šķirklī ‘Projekts’ pievienojama ieceres dokumentācija, kurā norādīta informācija par telpu grupām (situācija pirms un pēc apvienošanas vai sadalīšanas), t.sk. telpu eksplikācija.
    Pēc ieceres (būvvaldē) apstiprināšanas - piesakāma kadastrālā uzmērīšana kadastra datu aktualizācijai, t.sk. izmaiņām par telpu grupas kadastra apzīmējumu un lietošanas veidu.

   • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) datu pieprasīšana

    TAPIS uz BIS nodod ģeotelpiskos datus par teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un to grozījumos noteiktajām funkcionālajām zonām un teritorijām ar īpašiem noteikumiem, kā arī strukturētus datus par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Lasīt vairāk ...

   • Vai izbeigtu būvniecības lietu var atjaunot?

    Ja būvniecības lieta tiek izbeigta, tad to nav iespējams atjaunot. BIS funkcionalitāte pieļauj kopēt būvniecības ieceres iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota jauna būvniecības lieta.

   • Vai reģistrējot vēsturisko būvniecību var norādīt būvniecības kārtas?

    Pēc autorizēšanās BIS, izvēloties “Jauna būvniecība”, tad reģistrēt vēsturisko būvniecību un no piedāvātajiem iesniegumu veidiem izvēlas “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”, pēc pamata informācijas ievadīšanas, pārejot uz saistīto iesniegumu “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”,  sadaļā “Būvprojekta versija” ir iespēja atzīmēt “Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām”.

  • E-pasti, e-adrese. paziņojumi
  • Kadastrālā uzmērīšana
   • Kadastrālā uzmērīšana

    Par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojumu, aicinām sazināties ar Valsts zemes dienestu, zvanot uz informatīvā tālruņa numuru 67038800, vai rakstot uz e-pasta adresi info@vzd.gov.lv

  • Par dokumentācijas jeb projekta sagatavošanu
   • Būvprojekta izmaiņas būvdarbu stadijā

    BIS pieprasa eksperta saskaņošanu atkarībā no pamatojuma, ko norāda pie izmaiņām būvdarbu stadijā. Lasīt vairāk...

   • Būvprojekts - būvakustika

    Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
    Svarīgi! Lai apstiprinātu būvakustikas dokumentāciju ar rasējuma marku BAA, nepieciešams ielikt atzīmi pie 'Apstiprināt bez sertifikāta', savukārt, būvspeciālista sertifikātu jāpievieno datnē (skenētu) pie būvprojekta būvakustikas daļas.

   • Būvprojekts lineāriem objektiem

    Gadījumos, kad objekta būvniecība skar vairākas administratīvās teritorijas, būvniecības ieceres iesniegums jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi. Ja tiek izveidota viena būvniecības lieta ar būvprojektu minimālā sastāvā, tad iesniegšanas procesā izveidotā būvniecības lieta sadalās vairākās būvniecības lietās, proti, katra būvvalde saņem atsevišķu būvniecības lietu. Ņemot vērā minēto, pilnvarotajām personām uz automātiski izveidotajām būvniecības lietām nepieciešams izsniegt jaunu pilnvaru. Jāņem vērā, ka saskaņojumi paliek pie “pamata” lietas un tos nav iespējams pārnest uz automātiski izveidotajām lietām, jo tie satur sistēmas parakstu. Ja ir plānots būvvaldē iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu pilnā sastāvā, tad jāizveido vairākas būvniecības lietas, ievērojot nosacījumu – viena administratīvā teritorija – viena būvniecības lieta. Katrai administratīvajai teritorijai būvniecības lieta ir jāveido atsevišķi, t.sk. katrai būvniecības lietai jāpieprasa tehniskie noteikumi un būvprojekta saskaņojumi. Ieceres iesniegumi ar pievienoto būvprojektu pilnā sastāvā jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi.

   • Vai drīkst projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā?

    Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta sniegto viedokli, projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā nedrīkst. Būvniecības informācijas sistēmā kārtās drīkst dalīt būvprojektu, nevis būvprojektu minimālā sastāvā, taču nav aizliegts arī būvprojektā minimālā sastāvā norādīt kārtas, bet tad tas darāms pievienojamajās datnēs.
    Šobrīd informāciju par to, ka ir paredzēta būvniecība kārtās var norādīt:
    • Paskaidrojuma rakstā – sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’ ir pazīme ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’
    • Ieceres iesniegumā - sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, ja ir atzīmēta ‘Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi’.
    Līdz ar to , iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā, informāciju par kārtām var norādīt tikai datnēs. Strukturētos datos tas nav paredzēts.”
    Vairāk informācijas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, sk. 26. punktu un 26.3. punktu.

  • Ārvalstniekiem (for foreigners)
   • Kā ārvalstnieks (paraksttiesīgās personas) var piekļūt juridiskās personas profilam BISP?

    Ja Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētai juridiskai personai paraksttiesīgā persona ir ārvalstnieks (potenciālais BISP lietotājs), lai piekļūtu BISP juridiskās personas profilam, veicamas secīgas darbības:
    (1) ārvalstnieks vēršas būvvaldē ar lūgumu reģistrēt to BIS. Pēc reģistrēšanas ārvalstniekam tiek piešķirts ID (personas identifikācijas kods) un piekļuves rekvizīti: lietotājvārds (e-pasta adrese) un pagaidu parole, ko lietotājs nomaina pēc pieslēgšanās BISP.

    Būvvaldē iesniedzamie dati ārvalstnieka reģistrēšanai:
    * vārds;
    * uzvārds;
    * dzimšanas vieta;
    * dzimšanas datums;
    * dzimšanas valsts;
    * dzīvesvietas adrese;
    * pilsonība;
    * lietotājvārds (e-pasta adrese);
    * telefona numurs.

    (2) ārvalstnieks (paraksttiesīgā persona) vēršas būvvaldē ar lūgumu reģistrēt BIS deleģējumu, kur deleģētājs ir juridiskā persona (UR reģistrācijas numurs) un deleģējamais ir ārvalstnieks (paraksttiesīgās personas piešķirtais ID).
    Pēc deleģējuma apstiprināšanas BISP tiek radīta iespēja lietotājam pārslēgties uz juridiskās personas profilu.