Būvniecība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā būvniecības lietā noteiktā būvniecības posmā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu, bet uz palīdzības lapu.

Pieejamie BIS e-pakalpojumi:

PILNVARAS UN DELEĢĒJUMI BŪVNIECĪBAS LIETĀS->

 • BŪVNIECĪBAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA PILNVARA izveidošana; aktīvas pilnvaras detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Fiziskas personas profilā SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Juridiskas personas profilā izveidoto DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, labošana, atcelšana; datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • Juridiskas personas profilā JAUNS DELEĢĒJUMS izveidošana; aktīva deleģējuma detalizēta apskate, labošana, atcelšana; datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRAĪŠANA, t.sk.:
BŪVNIECĪBAS IECERE->
 • Būvniecības iesniegums ēkai
 • Būvniecības iesniegums inženierbūvei
 • Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei
 • Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai
 • Būvniecības iesniegums elektronisko sakaru tīklam
 • Būvniecības iesniegums dzelzceļa infrastruktūras objektam
 • Paskaidrojuma raksts ēkai
 • Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
 • Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei
 • Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam
 • Paskaidrojuma raksts dzelzceļa objekta būvniecībai
 • Paziņojums par būvniecību
Vēsturisko datu iesniegums (atkarībā no posma, kurā būvniecības lieta atrodas):
Būvatļauja ēkai vai inženierbūvei:
 • Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 • Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Paskaidrojuma raksts:
 • Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā
Apliecinājuma karte:
 • Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā
PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDE->
BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDE->
CITI IESNIEGUMI->
BŪVDARBI ->
Būvdarbu žurnāls, t.sk:
 • Būvlaukuma nodošanas akts
 • Būvniecības atkritumu deklarēšana
 • Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu
 • Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam
 • Būvuzraudzības plāns
 • Būvuzrauga pārskats
 • Cits pieņemšanas akts
 • Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts
 • Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs
 • Darbu veikšanas projekts
 • Ikdienas darbi
 • Izpildīto darbu akts
 • Materiālu izvešana uz citu objektu
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
 • Ražošanas rasējums
 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts
 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs
 • Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi *
 • Segto darbu pieņemšanas akts
 • Speciālie darbi
 • Tehniskās apsekošanas atzinums
 • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
 • Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu
Būvdarbu līgumi
Konfigurācija
Būvizstrādājumu konfigurācija
Tāme
 
BŪVDARBU PABEIGŠANA->
VZD pieprasījumi:
VVDZ pieprasījumi:
CITI E-PAKALPOJUMI->
Iesniegums par būves neesību:
Sūdzību iesniegšana -> Sūdzību iesniegšana, t.sk:
Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem->
Lapa atjaunota 23.05.2023