BIS attīstības ERAF projekts 1.kārta | NOSLĒGUSIES

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošana noslēgusies

Šā gada 28. augustā oficiāli ir noslēgusies Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) īstenotā projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība” I kārta. Projektam piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, un uz to balstījusies līdzšinējā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstība.

“Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaiste Būvniecības informācijas sistēmas attīstīšanai ir bijusi vitāli svarīga – bez tās Latvija nevarētu lepoties ar pilnībā digitālu būvniecības dokumentācijas apriti. Šobrīd esam sasnieguši būtisku atskaites punktu, taču pie tā neapstāsimies,” sola BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Projekts tika īstenots no 2017. gada pakāpeniski, septiņos posmos jeb laidienos, un tā rezultātā Latvijā visas ar būvniecību saistītās formalitātes, sākot no ieceres reģistrēšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, iespējams veikt attālināti.

Vispirms tika pilnveidots būvkomersantu datu pārvaldības process – radīta iespēja sistēmā veikt būvkomersantu klasifikāciju.

Pirmajā laidienā tika nozīmīgi pilnveidots ieceres dokumentācijas saskaņošanas process, izveidota tehnisko noteikumu izdevēju darba vieta, ievērojami pārveidota publiskā portāla, kā arī būvvalžu un uzraugošo iestāžu darba vieta. Būtiskākie jaunie e-pakalpojumi, kurus kļuva iespējams veikt procesa ietvaros, bija tehnisko noteikumu pieprasīšana, paralēla ieceres dokumentācijas saskaņošana un saņemšana elektroniski.

Otrajā laidienā veikti uzlabojumi būvniecības procesa uzraudzībā, izstrādāts elektronisks būvdarbu žurnāls un pilnveidota būves nodošanas ekspluatācijā funkcionalitāte. Sistēma kļuva pieejama arī ārvalstu būvspeciālistiem un komersantiem.

Trešā laidiena ietvaros tika ievērojami pilnveidota būvju ekspluatācijas uzraudzība – ikvienai apsekotajai ēkai radīta ekspluatācijas lieta, ieviesta publisko ēku ekspluatācijas stāvokļa karte.
Lai nodrošinātu, ka pastiprināti tiek uzraudzītas būves, kuru būvniecības procesā pastāv paaugstināti riski (piemēram, būvdarbu veicējam iepriekš reģistrēti pārkāpumi), sistēmā tika iestrādāts riska līmeņa algoritms būvdarbu kontrolē. Papildus nodrošināta datu nodošana Valsts zemes dienestam par jaunbūvēm un no Kadastra informācijas sistēmas dzēšamām būvēm, kā arī būvēm, kas mainīts lietošanas veids. Radīta iespēja BIS iesniegt sūdzību.

Ceturtais, piektais un sestais laidiens īstenoti paralēli. To ietvaros izstrādātas iepriekš nebijušas datu automatizācijas iespējas, piemēram, BIS automātiski no Valsts izglītības informācijas sistēmas ielasa datus par speciālista iegūto augstāko izglītību. Uzlabota būvspeciālistu prakses un profesionālās pilnveides datu pārvaldība un pilnveidots speciālistu pārbaudes process. Ieviesti energoefektivitātes jomas uzraudzībai nepieciešami reģistri, kā arī sadarbībā ar citām iestādēm sistēmā iestrādāta būvju un būvizstrādājumu atbilstību raksturojoša datubāze.

Šobrīd BIS pieejami 55 būvniecības e-pakalpojumi un 16 reģistru e-pakalpojumi. Sistēmā iespējams izveidot pilnvarojumus un deleģējumus, kā arī iesniegt visus ar būvniecības procesu saistītos dokumentus. BIS atrodami 11 dažādi reģistri un datubāzes, tostarp arī tādi, kurus uztur citas iestādes – Latvijas nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas Standarts” atbildībā ir informācija par harmonizētajiem būvizstrādājumu standartiem, bet Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uztur būvizstrādājumu neatbilstību reģistru.

BIS ir integrēta ar 20 citām valsts informācijas sistēmām vai to komponentēm, tostarp Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmu. Integrācija nodrošina valsts rīcībā esošu datu atkalizmantošanu un samazina iespējamās kļūdas dokumentu sagatavošanā par īpašumu, īpašnieku, būvspeciālistiem, būvniekiem un citiem būvniecības procesā iesaistītajiem, jo dati tiek atlasīti automātiski.

Projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība” mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kā arī veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību. Projekta I kārtas finansējums ir EUR 1.7 milj. EUR, no kuriem 15% veido valsts budžeta nauda, bet 85% - ERAF līdzekļi.

Sistēmas attīstīšanai I kārtas ietvaros tika organizētas 167 darba grupas un iesaistīti 2 805 dalībnieki. Īstenojot gan klātienes apmācības, gan seminārus tiešsaistē, projekta laikā apmācīti 12 882 BIS lietotāji.

Projekta I kārtai seko nākamā – BIS attīstības II kārta, kura tika uzsākta 2019.gada novembrī. II kārtas īstenošana turpināsies līdz 2022.gada oktobrim un tās ietvaros paredzēta tālāka BIS attīstīšana procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā. Tiks nodrošinātas iepriekš nebijušas iespējas elektroniskās darba laika uzskaites datu izmantošanai būvuzraudzībā, izstrādāta BIS mobilo iekārtu lietotne, būvgružu utilizācijas uzskaite un ieviesti citi būtiski jauninājumi.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – projekts). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc vienošanās noslēgšanas ir 33 mēneši.

Projekta apstiprinātais finansējums ir EUR 1 700 000.00. No summas 15% ir valsts budžeta finansējums - 255 000.00 EUR, un 85% ir Eiropas fonda finansējums - 1 445 000.00 EUR.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

Projekta ietvaros plānots pilnveidot vai izstrādāt no jauna 7 publiskās pārvaldes procesus un 8 publiskos pakalpojumus, kā arī publicēt 13 datu kopas atvērto datu portālā.

Projekta ietvaros plānots līdz 2020.gadam attīstīt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļa vietni bis.gov.lv, pilnveidojot/izstrādājot 7 procesus, t.sk:

  • Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesu;
  • Būvniecības procesa uzraudzības procesu;
  • Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu;
  • Būvkomersantu klasifikācijas procesu;
  • Būvspeciālistu datu pārvaldības procesu;
  • Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesu;
  • Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas procesu.

Tāpat projektā plānots apmācīt apmēram 300 sistēmas lietotājus un administratorus.
Sistēmas izstrādā SIA “Tieto Latvia”, projektā konsultatīvo atbalstu sniedz SIA “AA Projekts”.

Projekta sadarbības partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Projekta ieviešanas gaitas ziņojumi

Noslēguma ziņojums par BIS 1.kārtas projekta gaitu

Ziņojums par BIS projekta gaitu II, 2020

Ziņojums par BIS projekta gaitu I, 2020

Ziņojums par BIS projekta gaitu IV 2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu III_2019

Infografika_BIS_dokumentu aprite

Ziņojums par BIS projekta gaitu II_2019

Infografika_Aprilis_2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu I_2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu IV_2018

Ziņojums par BIS projekta gaitu III_2018

ERAF logo

Lapa atjaunota 09.05.2023